Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 589724
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Fundación Ignacio Wallis, en data 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets                                                                                       

1. En dates 16 de juny de 2018 i 24 de maig de 2019 es varen signar el concert entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l'entitat Fundación Ignacio Wallis per a la concertació de 40 places del servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la Residència de Mayores Reina Sofía de Ibiza, el qual té com a data de finalització el dia 30 de novembre de 2021.

2. En data 27 de setembre de 2021, el director general d'Atenció a la Dependència va emetre un informe justificatiu relatiu a la necessitat i la urgència de renovar el concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l'entitat Fundació Ignacio Wallis el 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019, amb un total de 40 places residencials, per al període que va de l'1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022, per tal d'assegurar que aquestes persones puguin continuar ingressades en la Residència de Mayores Reina Sofía de Ibiza.

3. En data 28 de setembre de 2021, la consellera d'Afers Socials i Esports va dictar una resolució per la qual s'ordena l'inici del procediment per renovar el concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l'entitat Fundación Ignacio Wallis.

4. En data 11 d'octubre de 2021, el director general d'Atenció a la Dependència va emetre una proposta de resolució relativa a la renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l'entitat Fundación Ignacio Wallis, en data 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019.

5. En data 11 d'octubre de 2021, el secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, per delegació de competències de la consellera d'Hisenda i Relacions Exterior (BOIB núm. 2, de 4/1/2020) va autoritzar la imputació de despesa a exercicis futurs de l'expedient de renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència amb l'entitat Fundación Ignacio Wallis, amb càrrec a la partida pressupostària 17301 G/313D01/26104/00.

6. En data 25 d'octubre de 2021, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, adoptà l'Acord següent:

“Acord pel qual s'autoritza la consellera d'Afers Socials i Esports per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa derivada de la renovació de l'acord d'acció concertada amb l'entitat Fundación Ignacio Wallis pel servei residencial per a persones grans en situació de dependència, de 40 places a la Residència Reina Sofía de Ibiza”

7. En data 12 de novembre de 2021, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha emès informe de fiscalització prèvia limitada (Núm. ref. PCV33 2021 0000017912) pel qual aquesta Intervenció fiscalitzat de conformitat l'expedient sense oposar-hi objeccions atès que la documentació examinada s'adequa a la legislació vigent, i assenyala que l'abast d'aquesta fiscalització consisteix en la comprovació exclusiva dels extrems recollits a Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020, pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

4. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

5. La llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

8. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

9. El Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitat, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, modificat pel Decret 54/2013 i pel Decret 31/2016.

10. El Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, modificat pel decret 5/2016. 

11. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decrete 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. La Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 d'abril de 2018 per la qual es convoca l'ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència (BOIB  núm. 50, de 24 d'abril de 2018).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Renovar el concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència signat amb l'entitat Fundación Ignacio Wallis, amb NIF G07963655, de 40 places en la Residencia de Mayores Reina Sofía de Ibiza, al preu ofert de 71,26 € dia (IVA inclòs) les places de grau III i al preu de 67,14 € dia (IVA inclòs) les places de grau II, durant el període que va del dia 1 de desembre de 2021 al dia 30 de novembre de 2022, la qual cosa suposa una quantia màxima prevista de 728.277,20 € (una vegada deduït un 30% en concepte de copagament dels usuaris).

2.- Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'entitat Fundación Ignacio Wallis, amb NIF G07963655, per una quantia màxima prevista de 728.277,20, amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313D01.26104.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  per a l'any 2022.

3.- El concert es regirà per les estipulacions del document de concert signat en data 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019 i pel Plec General de prescripcions tècniques.

4.- Notificar aquesta resolució a l'entitat interessada.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 23 de novembre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez