Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 593022
Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 15 de setembre de 2021, el president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) va dictar la Resolució per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals de l'any 2021 (BOIB núm. 129, de 18 de setembre de 2021).

2. Durant el termini de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions esmentades, l'ICIB va rebre 19 sol·licituds.

3. La Comissió Avaluadora prevista en l'apartat 12.2 de la convocatòria es va reunir el 16 de novembre de 2021 per examinar les sol·licituds presentades i va emetre l'acta que va servir de base per a la Proposta de resolució de la directora de l'ICIB, que es va publicar el 23 de novembre de 2021 a la pàgina web de l'ICIB, en les versions en llengua catalana i castellana.

4. D'acord amb l'apartat 13.3 de la convocatòria, les persones interessades disposaven d'un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra aquesta Proposta de resolució.

5. Dins el termini establert, s'han presentat les al·legacions següents:

5.1. El Sr. Luis Ortas, com a representant de Cinètica Produccions SL, presenta una al·legació en relació amb l'expedient PEA 7/2021 en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada.

5.2. La Sra. Cristina Beatriz Gómez, com a representant de Mediterranean Creative Hub, presenta una al·legació en relació amb l'expedient PEA 19/2021 en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i sol·licita si s'ampliarà el crèdit d'aquesta convocatòria.

6. S'acorda :

- Al·legació sobre l'expedient PEA 7/2021: comunicar a l'interessat la puntuació desglossada.

- Al·legació sobre l'expedient PEA 19/2021: comunicar a l'interessat la puntuació desglossada i comunicar que no està previst augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

7. El personal de l'ICIB ha comprovat que les entitats beneficiàries compleixen els requisits que estableix la normativa per poder rebre subvencions.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. L'article 20.h) dels Estatuts de l'ICIB, aprovats pel Decret 50/2018, de 21 de desembre, que disposa que la directora de l'ICIB és l'òrgan competent per concedir subvencions.

4. La Resolució del president de l'ICIB de 15 de setembre de 2021 per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals de l'any 2021 (BOIB núm. 129, de 18 de setembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

 

 

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per l'import total de 150.000,00 a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada per a cadascun dels beneficiaris amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'ICIB, amb els imports detallats en l'annex 1.

3. Denegar i excloure de la concessió de subvencions les sol·licituds que s'indiquen en l'annex 1.

4. Informar els beneficiaris que la justificació i el pagament de la subvenció s'han de fer d'acord amb el que disposa el punt 19 de l'annex de la Resolució del president de l'ICIB de 15 de setembre de 2021.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president de l'ICIB, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de desembre de 2021

La directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Cristina V. Llambias Cortés

 

ANNEX 1

SUBVENCIONS CONCEDIDES

 

Número d'expedient: PEA 18/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: COMUNIDAD FILMIN, SL

Objecte: Atlàntida Mallorca Film Fest (2021-2022)

Pressupost total sense IVA: 37.372,60 euros

Import sol·licitat: 29.898,08 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 25,32

 

Número d'expedient: PEA 15/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: MOSAIC PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL

Objecte: promoció exterior de Mosaic Producciones (2021)

Pressupost total sense IVA: 15.947,68 euros

Import sol·licitat: 12.758,00 euros

Import concedit: 12.758,00 euros

Puntuació: 23,97

 

Número d'expedient: PEA 9/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: ESPAITEMPS COMUNICACIÓ, SL

Objecte: La Kelly

Pressupost total sense IVA: 13.205,03 euros

Import sol·licitat: 10.564,02 euros

Import concedit: 10.564,02 euros

Puntuació: 22,31

 

Número d'expedient: PEA 2/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: MOM WORKS, SL

Objecte: Memòries de Puerto Rico. Un viatge il·lustrat a l'emigració

Pressupost total sense IVA: 10.450,00 euros

Import sol·licitat: 8.360,00 euros

Import concedit: 8.360,00 euros

Puntuació: 21,99

 

Número d'expedient: PEA 8/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: PAUXA, SC

Objecte: projecció exterior (2021): Es Gegant i altres rondaies; Living without a Country, i Incestum

Pressupost total sense IVA: 30.344,58 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 24.275,66 euros

Puntuació: 21,64

 

Número d'expedient: PEA 6/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: PALEÂRTICA FILMS, SL

Objecte: projecció exterior: Mallorca, illa mare; Cabrera, la Mediterrània ancestral, i Aus de Balears

Pressupost total sense IVA: 14.480,53 euros

Import sol·licitat: 11.584,42 euros

Import concedit: 11.584,42 euros

Puntuació: 20,65

 

Número d'expedient: PEA 17/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: JAVIER PACHÓN PAZ

Objecte: internacionalització de CineCiutat i difusió de coneixement en exhibició cinematogràfica (2021)

Pressupost total sense IVA: 2.314,47 euros

Import sol·licitat: 1.880,58 euros

Pressupost concedit: 1.851,57 euros

Puntuació: 20,32

 

Número d'expedient: PEA 10/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: JORDI ESCANDELL SEGUÍ

Objecte: accions de promoció exterior del documental en desenvolupament España: un relato bestial

Pressupost total sense IVA: 12.812,23 euros

Import sol·licitat: 10.249,78 euros

Import concedit: 10.249,78 euros

Puntuació: 19,98

 

Número d'expedient: PEA 14/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CEF ESCUELA DE ARTES VISUALES

Objecte: Fúria

Pressupost total sense IVA: 32.000,00 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 19,98

 

Número d'expedient: PEA 5/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: SOLWORKS FILMS

Objecte: llargmetratge Torretta & Sebastian. United Mafia

Pressupost total sense IVA: 17.962,59 euros

Import sol·licitat: 14.400,00 euros

Import concedit: 14.370,07 euros

Puntuació: 18,97

 

Número d'expedient: PEA 16/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: LA PERIFÈRICA PRODUCCIONS, SL

Objecte: pla d'externalització de La Perifèrica Produccions, SL

Pressupost total sense IVA: 32.469,84 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 5.986,48 euros

Puntuació: 17,65  

SUBVENCIONS DENEGADES

Número d'expedient: PEA 7/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: per manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: CINÈTICA PRODUCCIONS, SL

Objecte: Maria Enganxa

Pressupost total sense IVA: 26.821,02 euros

Import sol·licitat: 21.000,00 euros

Puntuació: 17,64

 

Número d'expedient: PEA 19/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: per manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MEDITERRANEAN CREATIVE HUB

Objecte: Power House Hub

Pressupost total sense IVA: 10.223,15 euros

Import sol·licitat: 11.360,11 euros

Puntuació: 16,32

 

Número d'expedient: PEA 11/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: per manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: NINJU GAMES, SL

Objecte: Ashes of a New Beginning

Pressupost total sense IVA: 31.042,24 euros

Import sol·licitat: 24.819,39 euros

Puntuació: 15,64  

SUBVENCIONS EXCLOSES

Número d'expedient: PEA 1/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no compleix els requisits segons l'apartat 8.1 de les bases

Sol·licitant: INÉS GARRELL LLUÍS

Objecte: Tanagra, projecció exterior

Pressupost total sense IVA: 7.959,25 euros

Import sol·licitat: 5.600,00 euros

 

Número d'expedient: PEA 3/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no obté la puntuació mínima segons l'apartat 27 de les bases

Sol·licitant: PERE SALOM SALOM

Objecte: Nosaltres, els vencedors

Pressupost total sense IVA: 2.052,60 euros

Import sol·licitat: 1.785,32 euros

Puntuació: 12,98

 

Número d'expedient: PEA 4/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: el sol·licitant renuncia a la concessió.

Sol·licitant: NAT PROJECTES. SERVEIS CULTURALS I AMBIENTALS, SL

Objecte: assistència a la 39a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló

Pressupost total sense IVA: 813,72 euros

Import sol·licitat: 650,97 euros

Puntuació: 19,31

 

Número d'expedient: PEA 12/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: apartat 7 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: NINJU GAMES, SL

Objecte: Ashes of a New Beginning

Pressupost total sense IVA: 31.042,24 euros

Import sol·licitat: 24.819,39 euros

 

Número d'expedient: PEA 13/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: apartat 7 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: SOLWORKS FILMS

Objecte: llargmetratge Torretta & Sebastian. United Mafia

Pressupost total sense IVA: 19.949,67 euros

Import sol·licitat: 16.500,00 euros