Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 590253
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut de correcció de la Resolució núm. 2021000300, de data 24 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 29 de novembre de 2021, el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut ha dictat la Resolució número 20210000303, del tenor literal següent:

“Els punts cinquè i sisè de la part resolutiva de la Resolució dictada pel conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, núm. 202100300, de data 24 de novembre de 2021, referent a la concessió d'ajudes i pagament de la Convocatòria d'ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre (per al seu manteniment i per a la realització d'activitats), escoles d'educadors de temps lliure infantil i juvenil (per a la formació d'educadors de temps lliure infantil i juvenil), per a clubs nàutics (per al foment d'activitats mediambientals i educatives al medi marí) i per a la programació i l'execució de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, dins l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, durant els anys 2020 i 2021, diu el següent:

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a les persones i entitats sol·licitants.

SISÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Consell Executiu d'aquest Consell d'Eivissa en la propera sessió que se'n celebri.

Per altra banda, la base 12.6 de les bases reguladores de la convocatòria esmentada diu:

12.6. Aquesta resolució definitiva es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis del Consell Insular i a la seua pàgina web www.conselldeivissa.es.

Així, detectat d'ofici una redacció incorrecte de la part resolutiva de la resolució esmentada, en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, on diu:

2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

I, vist que l'esmentada resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut va ja ser prèviament fiscalitzada, en data 18 de novembre de 2021, i que la correcció proposada no afecta a la part econòmica de la resolució esmentada, no es necessari fiscalitzar la nova resolució proposada.

Atès l'informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 26 de novembre de 2021.

En virtut de tot l'anterior, dels Decrets de Presidència núm. 2019000471, de 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), núm. 2019000472, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 95 de 11-07-2019), núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020) i de conformitat amb l'article 72.e) del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010; correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016).

RESOLC

Primer: RECTIFICAR els punts cinquè i sisè de la part resolutiva de la resolució núm. 2021000300, de data 24 de novembre de 2021 de la marea següent:

On diu:

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a les persones i entitats sol·licitants.

SISÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Consell Executiu d'aquest Consell d'Eivissa en la propera sessió que se'n celebri.

 

Ha de dir:

CINQUÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Consell Executiu d'aquest Consell d'Eivissa en la propera sessió que se'n celebri.

SISÈ: Notificar a les persones interessades mitjançant la seua publicació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis del Consell Insular i a la seua pàgina web www.conselldeivissa.es, de conformitat en la base 12.6 de la convocatòria, tot incloent el següent:

Aquesta resolució, dictada per delegació del Consell Executiu, no exhaureix la via administrativa i en contra podeu interposar, davant la Comissió de Govern, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Segon: REFLECTIR el resultat de la present resolució en la publicació de la resolució del núm. 2021000300, de data 24 de novembre de 2021.”

 

Eivissa, 30 de novembre de 2021

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa

José Vicente Garibo Redolat