Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 591367
Nomenaments de representants del Consell Insular de Formentera a òrgans d’altres administracions públiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la renúncia al càrrec Conseller presentada pel Sr. Antonio Jesús Sanz Igual, per poder dedicar-se exclusivament a les tasques que té encomanades com Diputat per Formentera al Parlament de les Illes Balears, renúncia de la qual el Ple d'aquest Consell Insular sen va assabentar a la sessió de 29-10-2021. 

Atès que el Sr. ANTONIO TUR SERRA ha efectuat la presa de possessió com conseller d'aquest Consell Insular en sessió plenària de data 10 de novembre de 2021 a partir d'aquell moment li han estat assignades, per resolució de presidència, totes les funcions que tenia atribuïdes el Sr. Sanz Igual a l'àrea de medi ambient i a la de serveis d'inspecció. 

Atesa l'elecció de la nova presidència del Consell Insular del dia 15 d'octubre 2021, per al que resta de mandat 2019-2023, període 2021-2023, a partir de la qual s'han actualitzat els nomenaments de representants del Consell Insular de Formentera a òrgans col·legiats d'altres administracions públiques.  

Aquesta presidència proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Disposar el cessament del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual designat representant del Consell Insular de Formentera a òrgans col·legiats d'altres administracions públiques, durant el mandat 2019-2023, període 2019-2023, tot agraint-li els serveis prestats. 

Segon.- Nomenar el Sr. ANTONIO TUR SERRA representant del Consell Insular de Formentera a òrgans col·legiats d'altres administracions públiques per al període 2021-2023, en substitució del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual. Per deixar constància dels nomenaments vigents s'adjunta l'annex NOMENAMENTS 2021-2023. 

Tercer.- Donar trasllat dels acords adoptats als interessats, i a les administracions i entitats esmentades als efectes oportuns. 

(...) 

S'aprova per majoria absoluta en sessió plenària de data 25 de novembre de 2021.

ANNEX NOMENAMENTS 2021-2023

ORGANISME

 TITULARS

 SUPLENTS

Grup d'Acció Local Leader II d'Eivissa i Formentera

José Marí Mayans

Pamela Ferrer Mayans

Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural d'Eivissa i Formentera

José Marí Mayans

Pamela Ferrer Mayans

Comitè de desenvolupament pesquer del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera

José Marí Mayans

Susana Burgos Torralba

Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Consell Agrari Interinsular de les Illes Balears

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Unitat d'Estudi per als Traspassos en Matèria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Illes Balears

José Marí Mayans

Susana Burgos Torralba

Comissió de la Vitivinicultura de les Illes Balears

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Junta Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Consell Provisional de la Producció Integrada de les Illes Balears

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Consell Insular de Caça

José Marí Mayans

Susana Burgos Torralba

Consell de l'Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Ana Juan Torres

Comissió dels Aliments Tradicionals de les Illes Balears

Sergi Jiménez Tur

Jaume Escandell Guasch

Consell Pesquer de les Illes Balears

José Marí Mayans

Pamela Ferrer Mayans

Comissió de Varietats Locals de les Illes Balears

José Marí Mayans

Sergi Jiménez Tur

Comissió Tècnica d'Activitats de les Illes Balears

Nélida Bofill Torres

Sergio Ribas Expósito

Comissió Executiva de la Junta Autonòmica de les Illes Balears

Nélida Bofill Torres

Sergio Ribas Expósito

Comissió del joc de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Ana Juan Torres

Comissió de Cogestió que estableix el Pla

 

de Gestió Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicional.

José Marí Mayans

Susana Burgos Torralba

Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials de les Illes Balears

Cándido Valladolid Portas

Cristina Mayans Arcos

Observatori de la Joventut de les Illes Balears

Vanessa Parellada Torres

Monica Rey Ferrer

Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les IB en Matèria de Cooperació per al Desenvolupament

Rafael Ramírez Gutiérrez

Cristina Mayans Arcos

Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Cándido Valladolid Portas

Consorci de serveis socials i sociosanitaris de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez           

Antonio Tur Serra

Cándido Valladolid Portas

Marta Uriarte Ituño

Consell Rector de l'Institut de la Dona

Ana Juan Torres

Rafael Ramírez Gutiérrez

Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears

Iris Palomo Ribas

Cristina Mayans Arcos

Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Inter sexuals de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Vanessa Parellada Torres

Consell de drogodependències i altres addiccions de les Illes Balears

Michael Romero Requena

Sonia Mayans Serra

Patronat Fundació de Dependència

Rafael Ramírez Gutiérrez

Cándido Valladolid Portas

Consell d'Infància i Família de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Cándido Valladolid Portas

Consell Assessor pel manteniment, conservació i defensa del dret civil propi d'Eivissa i Formentera

Javier Gonzalez Granado

 

Comissió Tècnica de Biblioteques

Lilian Isabel Carola Heinrichs

Susana Labrador Manchado

Junta Interinsular de Museus

Raquel Guasch Ferrer

Susana Labrador Manchado

Comissió Consultiva d'Avaluació de Català

Carles Torres Torres

Jaume Escandell Guasch

Comissió Tècnica d'Avaluació de Català

Carles Torres Torres

Jaume Escandell Guasch

Consell de Formació Professional de les IB

Ana Juan Torres

Susana Labrador Manchado

Consell Escolar del Centre de Professorat de Formentera

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

Consells Escolars Insulars i Municipals de Formentera                

CP IES Marc Ferrer        CP Mestre Lluis Andreu                        CP Sant Ferran               CP El Pilar de la Mola

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

Consell Assessor de la Seu de la Universitat de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Consell Social de la UIB

Kathrine Susan Wenham Cocks

 

Comissions Socials de les Seus Universitàries

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Ple del Consell Escolar de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Patronat de la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera

Ana Juan Torres

Raquel Guasch Ferrer

Susana Labrador Manchado

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Comissió Tècnica Interinsular d'Arxius

Javier Oliver Andrés

Jaume Escnadell Guash

Consorci de l'audiovisual de les Illes Balears-IB Cinema

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Comissió de Seguiment de Programes de Desenvolupament de Serveis d'Atenció a la Primera Infància de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado i/o Esperança Suñer Torres

Rafael Ramírez Gutiérrez

Comissió de Planificació de l'Institut per a  l'Educació de la Primera Infància de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado

Esperança Suñer Torres

Patronat de la Fundació Balear de la Memòria Democràtica

Raquel Guasch Ferrer

Susana Labrador Manchado

Associació xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull

Raquel Guasch Ferrer

Susana Labrador Manchado

Institut d'Estudis Baleàrics abans COFUC

Susana Labrador Manchado                    

Raquel Guash Ferrer

Veronica Arenas                     

Carles Torres Torres

Consell Assessor de Patrimoni Immaterial de les Illes Balears

Jaume Escandell Guasch

Àngel C. Navarro Sanchez

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Susana Labrador Manchado

Veronica Arenas

Consell de Direcció de L'ENS especial de Gestió Audiovisual de Formentera

Álvaro Raúl Mendoza Cogollo

Francisco Herraiz Casas

Comissió Tècnica d'Atenció Educativa i Assistencial 0 a 3 anys

Esperança Suñer Torres

Rosa Martí Julià

Comissió de Seguiment en Matèria de Gestió Cadastral

Lidia Tur Collí

Pablo Serra Serra

Comissió Mixta de Vigilància i Control del Cadastre

Lidia Tur Collí

Pablo Serra Serra

Junta Pericial Municipal del Cadastre de Formentera

Lidia Tur Collí

Pablo Serra Serra

Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE- IB).

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de les IB com a vocal

Rafael Gonzalez Ribas

 

Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER  de les Illes Balears

Bartomeu Escandell Tur

Pablo Serra Serra

Comissió de Seguiment delegació ATIB

Bartomeu Escandell Tur

Pablo Serra Serra

Comissió Assessora d'Estadística d'IB

Pablo Serra Serra

 

Consell Financer Interinsular de les IB

Ana Juan Torres

Bartomeu Escandell Tur            

Pablo Serra Serra

Mesa de Seguiment de l'Economia Balear

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears

Bartomeu Escandell Tur

Pablo Serra Serra

Consell Rector de l'Institut d'Estadística de les IB

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Pablo Serra Serra

Mesa de competències de Pacte Local

Ana Juan Torres

Bartomeu Escandell Tur

Consell Econòmic i Social

Josep Antoni Mayans Mesquida

Miquel Juan Ferrer

Consell de Responsabilitat Social Corporativa de les Illes Balears

Rafa Ramírez Gutiérrez

Rafael Gonzalez Ribas

Consell Assessor de les Illes Balears a l'Euroregió

Ana Juan Torres

Bartomeu Escandell Tur

Junta Rectora del Centre Balears Europa

Bartomeu Escandell Tur

Ana Juan Torres

Responsable de la Directiva Bolkestein

Paola Sales Jiménez

Ana Juan Torres

Comissió Mixta de l'Esport per a l'Edat Escolar de les Illes Balears

Paula Ferrer Magaña

Francisco Javier Enguix Torres

Ple de l'Assemblea Balear de l'Esport de les Illes Balears

Paula Ferrer Magaña

Francisco Javier Enguix Torres

Assemblea Balear. Esportistes Federats

Samu San Jose                           

Alma Wünsche      

Alex Coll

 

Assemblea Balear. Clubs esportius

Juan J. Escandell Mayans                             

Olivia Castelló                          

Maribel Calafat Serra

 

Comissió Antidopatge de l'Esport a les Illes Balears

Paula Ferrer Magaña

Francisco Javier Enguix Torres

Comissió de Medecina Esportiva i d'Investigació Científica de les Illes Balears

Paula Ferrer Magaña

Francisco Javier Enguix Torres

Jurat Distinció Corgelis Atticus

Paula Ferrer Magaña

 

Comissió Tècnica Permanent del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'edat escolar a les Illes Balears.

Francisco Javier Enguix Torres

 

Comissió contra la Violència a l'Esport a les Illes Balears

Francisco Javier Enguix Torres

 

Consell d'Empadronament de les Illes Balears

Bartomeu Escandell Tur

Antonia Costa Castelló

Cens de població i habitatge – assessora local

Antonia Costa Castelló

 

Assemblea general de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Fons Pitiús de Cooperació

Rafael Ramírez Gutiérrez

Vanessa Parellada Torres

Consell Balear de la Funció Pública de les Illes Balears

Paula Ferrer Magaña

Nélida Verdera Verdera

Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears

Ana Juan Torres

José Alcaraz Escandell

Comissió Interinsular Assessora de Comerç

Ana Juan Torres

José Alcaraz Escandell

Comissió Tècnica en Matèria de Grans Establiments

Ana Juan Torres

José Alcaraz Escandell

Comissió Interinsular d'Artesania de les Illes Balears

Ana Juan Torres

José Alcaraz Escandell

Consell Assessor de l'Energia

Antonio Tur Serra

Ana Juan Torres

Comissions Bilateral Mixta de Programació, Seguiment y Control en Matèria de Carreteres

Rafael Gonzalez Ribas             

José Marí Mayans

Paola Sales Jiménez

Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears

José Marí Mayans

Felix Ramos Pérez

Pla territorial d'Emergències de Protecció Civil de les IB PLATERBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc d'incendi forestal INFOBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc d'inundacions INUNBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos  METEOBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc d transport de mercaderies perilloses MERPEBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc de contaminació marina accidental CAMBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Pla Especial d'Emergències per fer front al risc sísmic, GEOBAL

Carlos Marí Mayans

Josep Munar Bernat

Subcomitè Tècnic d'Autoritzacions Ambientals Integrades

Javier Asensio Ruano

Juan Diego Dueñas Tur

Subcomitè d'Avaluacions Ambientals

Javier Asensio Ruano

Juan Diego Dueñas Tur

Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears

Javier Asensio Ruano

Ana M. Fernández Molero

Comissió de Bioseguretat de les Illes Balears

Antonio Tur Serra

Ana Juan Torres

Comissió de Prevenció d'Incendis Forestals

José Marí Mayans

Antonio Tur Serra

Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Antonio Tur Serra

Rafael González Ribas

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Ana Juan Torres

José Marí Mayans

Assemblea del Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Antonio Tur Serra

José Marí Mayans

Consell de la Mineria de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Antonio Tur Serra

Consell Balear del Clima

Antonio Tur Serra

José Marí Mayans  

Grup de Coordinació en Matèria de Residus

Antonio Tur Serra

Ana M. Fernández Molero

Comissió per l'Ordenació i Gestió de l'Activitat Salinera del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera

Antonio Tur Serra

Javier Asensio Ruano

Comissió de Seguiment de la Reserva Marina d'Es Freus

Susana Burgos Torralba

Javier Asensio Ruano

Consell Balear de l'Aigua-  Vocalies

Ana M. Fernández Melero

Javier Asensio Ruano

Consell Balear de l'Aigua-  Vicepresidència Segona

Antonio Tur Serra

José Marí Mayans

Junta Insular d'Aigües

Ana M. Fernández Molero

Javier Asensio Ruano

Comissió de Seguiment del Conveni d'ABAQUA

Antonio Tur Serra

Ana M. Fernández Molero

Comissió de Seguiment del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i Ecoembalajes España S.A.

Antonio Tur Serra

Javier Asensio Ruano

Comissió Consultiva per la implantació del gas natural a les Illes Balears

Antonio Tur Serra

Ana M. Fernández Molero

Comissió de Treball per al Seguiment de la Seguretat Vial a l'Arrea de Transport per Carretera

Rafael Gonzalez Ribas

José Marí Mayans

Junta Rectora del Parc Infantil de Transit

José Marí Mayans

Felix Ramos

Patronat del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera

Antonio Tur Serra

Rafael Gonzalez Ribas

Mesa del Transport Marítim de les Illes Balears

Rafael Gonzalez Ribas

Ana Juan Torres

Comitè Assessor en Matèria de Cogestió Aeroportuària de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Rafael Gonzalez Ribas

Mesa del Transport Aeri de les Illes Balears

Rafael Gonzalez Ribas

Ana Juan Torres

Consell Balear de Transports Terrestres

Rafael Gonzalez Ribas

José Marí Mayans

Comissions de Tràfic i Seguretat de la Circulació Vial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

José Marí Mayans

Rafael Gonzalez Ribas

Comissió Interinsular de Coordinació del Transport per Carretera

Rafael Gonzalez Ribas

David Francés Alonso

Comissió de seguiment del conveni d'interoperabilitat telemàtica

Vanessa Parellada Torres

Jordi Simó  Ibáñez

Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears

Ana Juan Torres

 

Consell de Navegació del Port de la Savina

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Consell Assessor de Ports de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Consell de Redacció de la Revista Jurídica de les IB

Angel C. Navarro Sánchez

Josep Munar Bernat

Ponència tècnica de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars

Angel C. Navarro Sánchez

 

Consell Assessor de dret civil de les Illes Balears

Ángel C. Navarro Sánchez                               

Pilar Serra Escandell                 

 

Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Comissió Tècnica Interinsular de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al Traspàs de Funcions i Serveis

Alejandra Ferrer Kirschbaum                                    

Susana Labrador Manchado                    

Ana Juan Torres                                                

Rafael Ramirez Gutierrez

Rafael Gonzalez Ribas        

Antonio Tur Serra                               

Bartomeu Escandell Tur                            

Paula Ferrer Magaña

Secció Insular de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al Traspàs de Funcions i Serveis

Alejandra Ferrer Kirschbaum                                    

Susana Labrador Manchado             

Ana Juan Torres                                                

Rafael Ramírez Gutiérrez

 Rafael Gonzalez Ribas        

Antonio Tur Serra                               

Bartomeu Escandell Tur                            

Paula Ferrer Magaña

Consorci Mobilitat per Eivissa

Ana Juan Torres

 

Fòrum Balears Competitiva

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Mesa de Treball Pacte Local

Angel C. Navarro Sánchez

Rafael Gonzalez Ribas

Mesa de Coordinació i Seguiment del Pacte per a la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social de les Illes Balears.

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Comitè Tècnic de Planificació en Protecció Civil

Jose Mari Mayans

Francisco Moya

Comitè Tècnic de Gestió d'Emergències de les Illes Balears

Jose Mari Mayans

Félix Ramos Pérez

Comissió General de Consells Insulars

Ana Juan Torres

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Lorenzo Cordoba Marí

Susana Labrador Manchado

Rafael Ramírez Gutiérrez

Maria Cristina Costa Juan

Ple de la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears

Jose Mari Mayans

Felix Ramos Pérez

Junta Interinsular de Patrimoni Històric de les Illes Balears

Raquel Guasch Ferrer

Susana Labrador Manchado

Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses

Jaume Escandell Guasch

Maria Teresa Ferrer Escandell

Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics

Santiago Juan Juan

Javier Oliver Andrés

Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

Consell General del Servei de Salut de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Antonio Tur Serra

Consell de Consum de les Illes Balears

Ana Juan Torres

Rafael Ramírez Gutiérrez

Consell Rector de Seguretat i Laboral de les Illes Balears

Antonio Tur Serra

Ana Juan Torres

Consell de Salut de les Illes Balears

Rafael Ramírez Gutiérrez

Antonio Tur Serra

Consell Autonòmic de Seguretat Alimentaria de les Illes Balears

Jose Mari Mayans

Pamela Ferrer Mayans

SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears)

Rafael Ramírez Gutiérrez

Paula Ferrer Magaña

Subcomissió de Viatgers

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Rafael Gonzalez Ribas

Agencia de Turisme de les Illes Balears

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Carles Bernús Blanch

Comissió de Seguiment de la Mesa de Turisme

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Carles Bernús Blanch

Patronat Escola Turisme

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Susana Labrador Manchado

Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Carles Bernús Blanch

Agència d'Estratègia Turística

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Carles Bernús Blanch

Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Bartomeu Escandell Tur

Ponència Tècnica del Consell Assessor Millora Accessibilitat i Supressió Barreres Arquitectòniques

Juan Diego Dueñas Tur

Marta Uriarte Ituiño

Subcomissió de Barreres Arquitectòniques de les Illes Balears

Juan Diego Dueñas Tur

Marta Uriarte Ituiño

Comissió de Coordinació de Política Territorial

Rafael Gonzalez Ribas

Jose Mari Mayans

Mesa de l'Habitatge

Rafael Ramírez Gutiérrez

Ana Juan Torres

Comissió de Seguiment del Pacte per un habitatge adequat i sostenible

Rafael Ramírez Gutiérrez

Ana Juan Torres

Consell Assessor Millora Accessibilitat i Supressió Barreres Arquitectòniques

Juan Diego Dueñas Tur

Marta Uriarte Ituiño

Comissió de Construcció Sostenible

Juan Diego Dueñas Tur

Pere Roig Riera

TRAGSA

Ana Juan Torres

Bartomeu Escandell Tur

 

Formentera, 16 de novembre de 2021

La presidenta Ana Juan Torres