Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 587901
Resolució del Rectorat del dia 23 de novembre de 2021 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre), determina al títol III (De les despeses de personal) la regulació de l'oferta d'ocupació pública. Així, a l'article 19 (Oferta d'ocupació pública o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal), s'hi estableix una taxa de reposició del 110 per cent per a les places de personal d'administració i serveis.

L'oferta d'ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), l'ha d'aprovar el pertinent òrgan de l'Administració pública i s'ha de publicar al diari oficial corresponent.

L'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l'article 70 del TREBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst al TREBEP, l'oferta d'ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

D'altra banda, cal dir que el còmput de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d'empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2020 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat, cossos o categories, incrementada fins al 110 per cent permès per la Llei 11/2020, és de divuit places.

En vista de tot el que s'ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l'autorització pertinent de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 3 de novembre, va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2021.

Finalment, el dia 11 de novembre de 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va dictar resolució d'autorització de l'oferta d'ocupació pública de la Universitat de les Illes Balears en relació amb les places de personal d'administració i serveis per a l'any 2021.

Per tant, un cop atorgada l'autorització pertinent de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, es publica l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de la Universitat de les Illes Balears que s'especifica tot seguit.

Primer. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública

En compliment de les disposicions de l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d'administració i serveis per a l'any 2021 s'indica tot seguit:

Subgrup

Total places

A2

7

C1

11

Tercer. Processos selectius

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d'aquesta oferta d'ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d'aquesta oferta d'ocupació, de conformitat amb les disposicions de l'article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2021)

El rector

Jaume Carot