Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 591951
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de novembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l’any 2021, per a inversions als escorxadors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 23 de novembre del 2021 es va publicar al BOIB núm. 162 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de novembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l'any 2021, per a inversions als escorxadors.

Un cop publicada la Resolució, s'ha detectat que no s'ha tingut en compte que durant l'any 2020 determinats escorxadors han estat tancats per fer-hi reformes i, per tant, no han sacrificat animals dins l'any de referència que s'estableix per al càlcul de la quantia.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Modificar la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de novembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l'any 2021, per a inversions als escorxadors, en el sentit següent:

1. Es modifica el punt 2.1 de l'apartat cinquè, que afegeix un paràgraf i queda redactat de la manera següent:

 

“En el cas de que l'escorxador hagi estat tancat el 2020 i, per tant, no hagi sacrificat animals durant aquest any, es tenen en compte les dades de sacrifici del darrer any operatiu.”

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño