Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 591303
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d’experiència formativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 120.2 de la Llei orgànica 2/2006, estableix que els centres disposaran d'autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gestió, així com les normes d'organització i funcionament del centre.

2. La  Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix a l'apartat 2. del seu article 2 que els poders públics han de prestar una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l'ensenyament i, en especial, la qualificació i formació del professorat.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, estableix en l'article 2 l'estructura orgànica bàsica per a les conselleries que integren l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El punt 6.d) d'aquest article disposa que la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, és l'òrgan que exerceix les competències en matèria de formació permanent del professorat.

4. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l'article 5 a) que un dels objectius de la formació permanent del professorat és apropar la formació als centres docents, comptant amb diferents nivells de planificació i gestió, i reforçar la formació pràctica, per facilitar iniciatives i acords pedagògics entre els equips docents d'un mateix centre.

5. El mateix Decret 41/2016, en l'article 19.3 determina que els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia, poden presentar programes de formació per al professorat del centre i la comunitat educativa, per tal que siguin homologats, en les condicions que s'estableixin en concordança amb el pla quadriennal i que això s'ha de fer per mitjà d'un pla de formació de centre que contengui l'itinerari formatiu que ha de desenvolupar en un període determinat.

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l'article 15.2 que els centres educatius o xarxes de centres podran presentar programes d'experiència formativa d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 19 del Decret 41/2016.

7. L'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina al seu article cinquè, apartat 4.d) que, entre d'altres, la Comissió de Formació del Professorat té com una de les seves funcions revisar les propostes d'activitats de formació que els centres educatius presentin per a la seva homologació segons el que disposa l'apartat 3 de l'article 19 del Decret 41/2016.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

4. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol).

5. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d'avaluació i el procediment per a l'homologació dels programes en la modalitat d'experiència formativa que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica, que figuren a l'Annex d'aquesta Resolució.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que s'estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix a l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 d'octubre de 2021

La directora general Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX Instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d'avaluació i el procediment per a l'homologació dels programes de formació en la modalitat d'experiència formativa que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres en el marc de la seva autonomia pedagògica

Article 1 Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquestes instruccions és establir les característiques, els requisits, les condicions d'avaluació i el procediment per a l'homologació dels programes de formació en la modalitat d'experiència formativa que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica.

2. Poden presentar els programes formatius a què es refereixen aquestes instruccions els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La participació del centre en aquest programa formatiu l'ha d'aprovar el claustre del professorat del centre sol·licitant i s'ha d'incloure en la programació general anual del centre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Article 2 Característiques dels programes formatius en la modalitat d'experiència formativa. Condicions i requisits dels programes formatius homologables

1. Els centres educatius, en el marc de la seva autonomia i en les condicions que s'estableixen en aquestes instruccions, poden sol·licitar l'homologació d'un programa en la modalitat d'experiència formativa que sigui coherent amb l'itinerari formatiu desenvolupat pel centre.

2. Aquest programa, integrat per una única activitat formativa, ha d'estar en concordança amb el Pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.

3. Poden presentar sol·licituds d'homologació de programes d'experiència formativa els centres educatius o xarxes de centres que en dos dels tres darrers cursos anteriors a la implementació del programa formatiu homologable hagin participat d'un programa de formació dels centres (FdC), formació en centres (FeC) o formació intercentres (FiC) assessorats pels centres de professorat.

4. El programa requereix la participació d'un mínim de 12 docents membres del claustre del centre, o de 12 persones dels claustres de dos o més centres educatius en el cas de les xarxes. Excepcionalment, es podrà homologar un programa formatiu amb menys de 12 participants, sempre que els motius estiguin justificats.

5. El programa ha de tenir una durada d'entre 20 i 30 hores. Ha d'incloure una fase de formació conjunta de tots els participants  d'un mínim de 12 hores, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una fase de pràctica reflexiva sobre aquesta aplicació d'un mínim del 10% de la durada de l'activitat formativa.

6. Les sessions previstes en el disseny de l'activitat formativa que suposin la reunió de tots o part dels participants hauran de tenir una durada mínima de 2 hores.

7. Aquests programes de formació no suposen cap tipus de relació entre el centre sol·licitant i els Centres de professorat, cap assignació pressupostària per les despeses de la formació ni cap intervenció per part dels assessors dels centres de professorat.

Article 3 Destinataris del programa de formació

1. A més del personal docent participant en el nombre determinat a l'article 2, poden participar en tota o en una part de l'activitat formativa altres membres de la comunitat educativa, com el personal d'administració i serveis, el personal de suport, auxiliars tècnics educatius o les famílies, quan la seva incorporació en el desenvolupament de les activitats es consideri convenient.

2. També poden ser admesos docents que no formin part del claustre del professorat del centre (fins a un 10 % del total de participants en l'activitat formativa), si el centre ho considera convenient.

3. El nombre de persones incloses al programa que no formin part del claustre del professorat no es pot computar per determinar els mínims requerits de participació que s'estableixen a l'article 2 d'aquestes Instruccions.

Article 4 Tramitació de la sol·licitud d'homologació

1. Els centres educatius que vulguin tramitar l'homologació del seu programa d'experiència formativa han de sol·licitar al Servei de Formació Homologada i Capacitació usuari i contrasenya per accedir a la plataforma de sol·licitud d'homologació d'activitats formatives allotjada a http://www.formacioinnovacio.cat   entre l'1 de setembre i el 15 de març del curs escolar en el qual es vol fer la sol·licitud. En el cas d'haver-la sol·licitada i obtinguda en cursos anteriors, no caldrà fer aquesta sol·licitud d'usuari i contrasenya.

2. Una vegada han sol·licitat i obtingut el corresponent usuari i contrasenya, dins els terminis marcats per la normativa vigent (del 15 de març al 15 de maig del curs escolar anterior al curs en el qual es vol desenvolupar el programa d'experiència formativa) les sol·licituds es faran accedint igualment a http://www.formacioinnovacio.cat , Usuaris, i una vegada validades pel Servei de Formació Homologada i Capacitació per a la seva presentació es faran arribar a aquest Servei a  través de registre oficial o el canal telemàtic oficial.

3. El disseny de l'activitat formativa s'ha d'ajustar al que dicta l'Article tercer, punt 1. de l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

​​​​​​​​​​​​​​4. Dins aquest mateix termini, el centre ha de remetre al Servei de Formació Homologada i Capacitació a través del canal telemàtic oficial:

  • Acta del claustre en la qual s'ha aprovat la participació del centre en el programa d'experiència formativa.

5. La Comissió de Formació del Professorat, una vegada comprovat el compliment dels requisits i revisada la sol·licitud d'homologació del centre, publicarà, a través del lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació, una proposta de resolució provisional d'homologació dels programes presentats amb les modificacions necessàries per a l'homologació, si escau, i amb l'assignació del nombre d'hores que es podran certificar.

6. D'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud presentada té algun defecte o hi falta documentació, es requerirà als centres interessats que, en el termini de 10 dies naturals, esmenin les deficiències (en el cas que aquestes es donin en el disseny de l'activitat formativa, a través de http://www.formacioinnovacio.cat, Usuaris). Una vegada el disseny esmenat hagi estat validat pel Servei de Formació Homologada i Capacitació per a la seva presentació es farà arribar a aquest Servei a  través de registre oficial o el canal telemàtic oficial juntament amb la resta d'esmenes requerides si n'hi hagués i s'advertirà que, en el cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

7. Una vegada avaluades les esmenes presentades, la Comissió de Formació del Professorat publicarà, a través del lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació, una proposta de resolució definitiva d'homologació dels programes de formació presentats.

8. Posa fi al procediment d'homologació d'activitats de formació permanent  una resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, en la qual s'ha de fer constar que l'homologació està condicionada al compliment de les obligacions que assumeix el centre. Aquesta resolució s'ha de dictar en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la finalització del termini de sol·licitud d'homologació. Transcorregut aquest termini sense haver dictat resolució hi serà d'aplicació l'article 24 de la Llei 39/2015, que legitima l'interessat o els interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu.

Article 5 Coordinació del programa de formació

Per a cada programa de formació s'ha de designar una persona coordinadora que formi part del claustre d'un dels centres i que participi a la formació. Aquesta persona ha d'assumir les funcions següents:

1.  Coordinar l'elaboració del programa de formació.

2.  Vetllar pel compliment dels acords adoptats i per la implementació del programa de formació.

3.  Convocar les sessions de formació.

4.  Organitzar el treball a desenvolupar i coordinar els centres implicats en el cas de les xarxes de centres.

5.  Encarregar-se de les signatures d'assistència a les activitats formatives.

6.  Elaborar i lliurar la memòria final i l'acta d'avaluació amb la proposta de certificació del participants del programa formatiu.

Article 6 Avaluació

1. L'avaluació dels programes regulats en aquestes instruccions s'ha de realitzar d'acord amb els criteris que es determinen a l'article 6 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes Balears.

2. Una vegada acabada l'activitat formativa i avaluada, el coordinador de l'activitat ha de remetre a través de registre oficial o el canal telemàtic oficial al Servei de Formació Homologada i Capacitació la memòria corresponent, que haurà d'incloure en un dels seus apartats una reflexió sobre la transferència de la formació a les pràctiques educatives del centre i l'acta d'avaluació amb la proposta de certificació dels participants signada per la persona que coordina el programa i amb el vistiplau de les direccions de tots els centres implicats.

Article 7 ​​​​​​​Certificació i inscripció en el registre de formació

1. El certificat i la inscripció en el registre de formació permanent del professorat el fa el Servei de Formació Homologada i Capacitació una vegada validades la memòria i l'acta d'avaluació amb la proposta de certificació dels participants lliurades.

2. Només tenen dret a certificat les persones avaluades com a aptes.

3. A la persona coordinadora del programa de formació, sempre i quan sigui participant en el programa amb dret a certificació, se li poden certificar un 25% més del total d'hores del programa de formació.​​​​​​​