Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 591429
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de novembre de 2021 per la qual s’autoritza el canvi de modalitat presencial a modalitat d’alternança dual, de dues unitats del títol de tècnic en Gestió Administrativa (ADG21) impartit al centre privat concertat de Formació Professional i Batxillerat Sant Josep Obrer I, de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 14 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol) es va denegar la impartició mixta en règim presencial i en la modalitat d'alternança (FP dual) del CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i es va autoritzar la impartició mixta en règim presencial i en la modalitat d'alternança (FP dual) d'un grup del CFGS d'Administració i Finances i d'un grup del CFGS d'Assistència a la Direcció al centre privat concertat de Formació Professional i Batxillerat (CC) Sant Josep Obrer I, de Palma. Com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre va quedar configurat de la manera següent:

Ensenyaments autoritzats:

Batxillerat: 18 unitats (modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

- CFGM Tècnic en Gestió Administrativa (ADG21): 3 unitats (6 grups), modalitat presencial.

- CFGS Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups), modalitat presencial i modalitat d'alternança (FP dual).

- CFGS Tècnic superior en Assistència a la Direcció (ADG31): 1 unitat (2 grups), modalitat presencial i modalitat d'alternança (FP dual).

Cicles formatius de la família professional de Comerç i Màrqueting (COM):

- CFGM Tècnic en Activitats Comercials (COM21): 1 unitat (2 grups), modalitat presencial.

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

- CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21): 1 unitat (2 grups), modalitat presencial.

- CFGS Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31): 1 unitat (2 grups), modalitat presencial.

2. El 25 de febrer de 2021 (NRE L13E13268/2020), el representant de l'entitat titular del CC Sant Josep Obrer I va presentar una sol·licitud d'autorització de modificació de la modalitat de dues unitats dels estudis del títol de tècnic de Gestió Administrativa, que passarien de modalitat presencial a modalitat d'alternança dual en aquest centre, sempre que hi hagi com a mínim quinze alumnes per grup.

3. El 5 de maig de 2021, el Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals va emetre un informe favorable sobre la sol·licitud, en què concloïa que, atès que el centre té autoritzades tres unitats del títol de Tècnic en Gestió Administrativa en modalitat presencial, s'informava favorablement sobre el canvi de modalitat de les dues unitats sol·licitades.

4. El 23 de novembre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres va informar favorablement sobre la modificació de la modalitat de dues unitats dels estudis esmentats,que passen de modalitat presencial a modalitat d'alternança dual al CC Sant Josep Obrer I.

5. El 24 de novembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la modificació de la modalitat de dues unitats del títol de tècnic en Gestió Administrativa,que passen de modalitat presencial a modalitat d'alternança dual al CC Sant Josep Obrer I.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30 de juliol).

5. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 29 de novembre).

6. Les Instruccions del cap del Departament de Planificació i Centres (NRS 175/2014, de 6 de març) referents a la normativa de mínims aplicable per a l'autorització de centres privats de formació professional, en concret de l'aplicació del principi d'especialitat.

7. El Reial decret 1631/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Gestió Administrativa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 289, d'1 de desembre).

8. L'Ordre EDU/1999/2010, de 13 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Gestió Administrativa (BOE núm. 180, de 26 de juliol).

9. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 24 de novembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2021-2022, la modificació de la modalitat de dues unitats del CFGM conduent al títol de tècnic en Gestió Administrativa (ADG21),que passen de modalitat presencial a modalitat d'alternança dual amb efectes del curs escolar 2021-2022 al CC Sant Josep Obrer I, de Palma.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07006500

Denominació genèrica: centre privat concertat de Formació Professional i Batxillerat

Denominació específica: Sant Josep Obrer I

Titular: Bisbat de Mallorca

Domicili: c. de Sebastià Arrom, 3

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07008

Ensenyaments autoritzats:

Batxillerat: 18 unitats i 630 places escolars (modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

- CFGM Tècnic en Gestió Administrativa (ADG21): 3 unitats (6 grups) i 180 places escolars, de les quals 1 unitat és de modalitat presencial i 2 unitats són d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Assistència a la Direcció (ADG31): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

Cicles formatius de la família professional de Comerç i Màrqueting (COM):

- CFGM Tècnic en Activitats Comercials (COM21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitat presencial.

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

- CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

- CFGS Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

Adscripció administrativa: els ensenyaments de batxillerat queden adscrits a l'IES Josep Sureda i Blanes, de Palma (codi 07007747), i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior queden adscrits a l'IES Politècnic, de Palma (codi 07003869).

3. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent. També està obligat a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució. En cas contrari, es revocarà l'autorització atorgada.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà