Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 593635
Proposta de resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 574263

Antecedents

1. En data de 16 de novembre de 2020, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el seu Pla d'actuació per a 2021.

2. El dia 5 de juliol de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria de subvencions pel foment de l'activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca, extracte publicat en el BOIB núm. 92, de dia 10 de juliol de 2021, en compliment del Pla d'actuació i pressupost aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme per a l'any 2021, amb una despesa de 250.000€.

3. Acta de la Comissió Avaluadora de 18 d'octubre de 2021 amb el resultat de la valoració dels projectes presentats d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria

4. El dia 24 de novembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits per accedir a les subvencions, així es va acordar dins el punt 11, que els beneficiaris presentarien la documentació administrativa general una vegada rebut l'informe de la Comissió Avaluadora.

5. Informe jurídic favorable de 24 de novembre de 2021 sobre la proposta de resolució concessió de les subvencions.

6. En el pressupost de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 250.000 €, 200.000C per a la línia 1 i 50.000 per a la línia 2.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d'actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

2. Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 4.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el Pla d'actuació de la Fundació de 2021.

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

6. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.

Per tot això, dict la següent

 

Proposta de Resolució

1. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen:

De la Línia 1: òperes primes, llargmetratges de ficció, documentals ficcionats, sèries de ficció i les TV movies

 

Nom projecte

Productora

CIF

Quantia sol·licitada

FMT Total (100)

Motiu exclusió

2

Stupid German Money

Chaya Chabofilms, Berlin

16/366/02719

20.000 €

96

No presenta documentació requerida /fora termini

 

Maria Enganxa

Cinètica Produccions S.L.

B57517070

13.200 €

87

És un curtmetratge

12

Olio

CEF Produccions

B07613581

26.500 €

85

Per la mateixa productora s'ha presentat un altre projecte (Bluebloop)

16

Quest

La Periférica Produccions S.L.

B07854060

20.000 €

76

Crèdit exhaurit

17

El atlas Infinito

Tresques Comunicació i Audioviasuals S.L.

B57002354

13.500 €

74

Crèdit exhaurit

18

Aigües Mortes

Bastera Films S.L.

B01618784

25.000 €

73

Crèdit exhaurit

19

Bambalinas

Inga Films S.L.

B16622979

20.000 €

73

Crèdit exhaurit

20

Tierra De Hermanos

Inga Films S.L.

B16622979

20.000 €

70

Crèdit exhaurit

21

Son Of Escobar First Born

Matthew william Krul

Y8240557Q

20.000 €

65

Crèdit exhaurit

22

Diari De L'expedició Santanyinera Al Voltant De Mallorca, 1899

David Oeo González

50744833W

15.000 €

62

Crèdit exhaurit

23

Las demás

Informática y publicidad 8191 S.L.

B64776743

19.500 €

61

Crèdit exhaurit

24

Through your eyes

Gabriel Jordà Ramis

43071805G

20.000 €

52

Crèdit exhaurit

25

Benín, infancia prohibida

Carles bover Martínez

43174500G

13.500 €

52

Crèdit exhaurit

26

Greenpunk

Gabriel Fornés Carrasco

43100925Y

9.500 €

37

Crèdit exhaurit

Línia 2: petits esdeveniments audiovisuals

Nom projecte

Responsable

CIF

Quantia sol·licitada

Auto

Total (100)

FMT

Total (100)

Motiu d'exclusió

6

MajorDocs creative documentary film fest

El obrador de lo real S.L.

B04974010

7.000 €

85

85

Es retira per haver rebut un patrocini de FMT

8

Audiovisual Songwritting Camp (Mentorship Program)

Musicwise GMBH

DE343187151

7.000€

98

73

No presenta la documentació requerida / fora termini

2. CONCEDIR les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen a continuació:

Línia 1 (hi ha un pressupost de 200.000 + 1.000 de la línia 2+ 7.000 de la línia 2 = 208.000 €)

Nom projecte

Productora

CIF

Import projecte

FMT Total (100)

Quantia atorgada

Bluebloop

CEF Produccions

B07613581

20.000 €

100

20.000 €

Desokupados

Andreu Fullana Arias

43472461T

800.000 €

95

17.000 €

Balazos Y Palomitas

Scandinavian Health Center S.L.

B16649790

70.629,23 €

95

16.500 €

La Roca

Mallorca Special Production Agency SLU

B16541393

41.850 €

95

25.000 €

Adéu, Bruna

Marga Melià Rigo

43142866H

11.360 €

92

11.360 €

Dorothea On The Rocks

Mom Works S.L.

B5783509

17.000 €

91

17.000 €

39º 37'

Aved Papc

G64404262

16.496,00 €

90

16.496 €

Trobar-Me Amb Tu

Nicolás José Igea Vich

43088179W

749.000,00 €

90

19.000 €

Avistament '78

Gillem Miró Mateu

43182840H

453.888 €

90

19.500 €

Canicas

David Mataró Albadalejo

46056914N

17.900 €

90

16.500 €

Quizas En Mallorca

Inga Films SL

B16622979

20.000,00 €

83

20.000 €

Cabrera,El Secreto Revelado

Cinètica Produccions S.L.

B57517070

5.000,00 €

82

5.000 €

Nunca nos dormiremos

Atlantic Pictures S.L.

B88160981

2.203.614 €

77

Reste:4.644 €

 

 

 

TOTAL

 

208.000

 

 

 

Quantia Disponible

 

208.000

Línia 2 (com sobren 1.000 €, aquests passen a la línia 1+ 7.000 d'un projecte exclòs, 50.000 - 1.000 – 7.000 = 42.000)

Nom projecte

Responsable

CIF

Import projecte

Barem (100)

Quantia atorgada

1

4ª edició Mecal Balears 2021

Associació Mecal

G63785273

24.970 €

95

7.000 €

2

Mostra De Cinema De Muntanya De Palma 2021

Nat Projectes. Serveis Culturals I Ambientals

B57858451

22.770 €

94

7.000 €

3

Residències Walden-Mallorca

Marta Andreu Muñoz

46675145A

12.300 €

94

7.000 €

4

Fiction Mallorca Pitch

Andreu Fullana Arias

43472461T

15.010 €

93

7.000 €

5

Descobrint Cinema

Associacio Xarxa Cinema

G57760779

20.500 €

89

7.000 €

7

Out! Mostra De Cinema LGTBIQ+ De Les Illes Balears

Mèdit Associació Cultural

G57613549

22.324,13 €

81

7.000 €

 

 

 

 

TOTAL

42.000 €

 

 

 

 

Quantia disponible

42.000 €

3. NOTIFICAR aquesta Proposta de Resolució als interessats, publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. Els interessats disposen del termini de deu dies per presentar al·legacions.

5. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l'article 9 dels estatuts de la Fundació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 29 de novembre de 2020

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miquel Pastor Jordà