Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 590909
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

4. Els serveis tècnics competents han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 13 de novembre de 2021 es va publicar al BOIB una proposta de minoració de la quantia d'ajuts d'alguns expedients presentats en el marc de la convocatòria pública per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials, establint un termini de 10 dies per realitzar les al·legacions pertinents als beneficiaris dels expedients afectats.

6. Un cop exhaurit el termini per aportar al·legacions, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat cap documentació.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

Resolució

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019.

3. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris

 

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar

Subvenció proposada

Import a desvincular

Motiu

FOTEMPAR-3/2021

MIGUEL SOLER SERRA

***0932**

1.583,95

1.678,34

94,40

Redueix el preu del Wp de 1,12€/Wp a 1,06€/Wp.

FOTEMPAR-18/2021

LUIS ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ

***3189**

1.685,87

 2.475,00

 789,13

Redueix potència FV de 3,24 kWp a 1,35 kWp.

FOTEMPAR-70/2021

JUAN CASASNOVAS MASCARÓ

***3135**

 2.227,50

2.475,00

247,50

Redueix potència FV de 3,24 kWp a 2,70 kWp.

FOTEMPAR-72/2021

BERNARDI BOU BORRAS

***7618**

2.448,95

 2.475,00

26,05

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,63€/Wp.

FOTEMPAR-136/2021

RAFAEL PONS MERINO

***9485**

1.308,07

2.475,00

1.166,93

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.837,00 € per a 4,4 kWp.

FOTEMPAR-140/2021

JOSEP SERRA I CANYELLES

***0048**

2.475,00

5.955,00

3.480,00

No instal·la les bateries de liti previstes.

FOTEMPAR-147/2021

MIGUEL ANGEL LLADÓ ARCAS

***2179**

2.139,74

 2.193,24

53,50

Redueix el preu del Wp de 1,46€/Wp a 1,43€/Wp.

FOTEMPAR-213/2021

WOLFRAM KUNTZEL

***4640**

2.178,00

2.475,00

297,00

Redueix potència FV de 3,08 kWp a 2,64 kWp.

FOTEMPAR-219/2021

AINA CARDONA ROSSINYOL

***4627**

2.302,75

2.475,00

172,26

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,54€/Wp.

FOTEMPAR-220/2021

ANTONIA MERCADAL VINENT

***8987**

2.306,19

2.475,00

168,81

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,54€/Wp.

FOTEMPAR-226/2021

MAGDALENA ADROVER ADROVER

***1039**

4.921,59

5.727,17

805,59

Redueix el preu del Wp de 1,51€/Wp a 1,14€/Wp i redueix el preu de l'acumulació de liti de 600 €/kWh a 534,86 €/kWh.

FOTEMPAR-234/2021

INMACULADA RAMIREZ LEDESMA

***4991**

4.921,59

5.727,17

805,59

Redueix el preu del Wp de 1,51€/Wp a 1,14€/W i redueix el preu de l'acumulació de liti de 600 €/kWh a 534,86 €/kWh.

FOTEMPAR-301/2021

JUAN JOSE GARCIN RIPOLL

***4582**

1.486,86

1.939,12

452,26

Redueix el preu del Wp de 1,29€/Wp a 0,99€/Wp.

FOTEMPAR-302/2021

FRANCISCO JORGE OLIVER RULLÁN

***3604**

1.650,00

2.475,00

825,00

Redueix potència FV de 3,12 kWp a 2 kWp.

FOTEMPAR-303/2021

ROBERTO CARLOS VILLEGAS IZQUIERDO

***9517**

2.393,36

2.475,00

81,64

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,60€/Wp.

FOTEMPAR-334/2021

MARGALIDA JOAN ORFÍ

***9400**

1.980,00

2.475,00

495,00

Redueix potència FV de 3,12 kWp a 2,4 kWp.

FOTEMPAR-341/2021

ANTONIA MARTÍ GARCIAS

***6908**

2.113,76

2.475,00

361,24

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,41€/Wp.

FOTEMPAR-350/2021

CATALINA LAURA SANS RIBAS

***3231**

2.332,48

2.475,00

142,53

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,55€/Wp.

FOTEMPAR-351/2021

JUAN ANTONIO MORA SUREDA

***9776**

1.269,79

2.475,00

1.205,22

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 2.979,76€ per a 3.52 kWp.

FOTEMPAR-373/2021

ANTONIO FONT ROCA

***5674**

2.177,59

2.475,00

 297,42

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,45€/Wp.

FOTEMPAR-375/2021

MARIA MARGALIDA JORDÀ BAUZÁ

***2651**

2.246,07

2.475,00

228,94

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,50€/Wp.

FOTEMPAR-383/2021

LORENZO OLIVER NADAL

***9351**

1.904,76

2.055,81

151,05

Redueix el preu del Wp de 1,37€/Wp a 1,27€/Wp.

FOTEMPAR-397/2021

MIQUEL MASCARÓ MELIS

***2287**

 4.873,68

5.535,00

661,32

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,25€/Wp.

FOTEMPAR-406/2021

MIQUEL PASCUAL BRUNET

***9229**

1.752,19

 2.245,86

493,68

Redueix el preu del Wp de 1,50€/Wp a 1,17€/Wp.

FOTEMPAR-484/2021

JULIAN ESCOBAR FERNÁNDEZ

***5559**

1.071,20

2.379,81

1.308,61

Redueix el preu del Wp de 1,59€/Wp a 0,71€/Wp.

FOTEMPAR-511/2021

ANTONIA FLAQUER MASSANET

***1251**

 2.173,70

2.475,00

301,30

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,45€/Wp.

FOTEMPAR-568/2021

JOSE MARÍA COSTA SERRA

***3974**

4.413,07

4.478,25

65,18

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 9.6 kWh a 7,68 kWh.

FOTEMPAR-671/2021

MARTI ALBA BAINOUNI

***3437**

2.136,77

2.475,00

338,24

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,42€/Wp.

FOTEMPAR-807/2021

JOSE ANGEL PEÑA PEÑA

***7478**

2.335,91

2.450,25

114,34

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,56€/Wp.

FOTEMPAR-818/2021

VICENÇ GARRIGA MARTORELL

***1092**

2.375,28

2.475,00

 99,73

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,58€/Wp.

FOTEMPAR-959/2021

MATIAS MORLA FERRA

***0740**

2.081,71

2.370,84

289,14

Redueix el preu del Wp de 1,58€/Wp a 1,39€/Wp.

FOTEMPAR-1053/2021

DINU FLORIN SABAU

***0486**

2.171,44

2.475,00

303,56

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,45€/Wp.

FOTEMPAR-1237/2021

ANDREE CHRISTOPH MOSCHNER

***8625**

4.685,92

5.224,96

539,05

Redueix el preu del Wp de 1,25€/Wp a 0,72€/Wp.