Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 591218
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts als esportistes i als clubs de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 29 d'octubre de 2019 es va publicar, al BOIB núm. 147, la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. L'objecte de la convocatòria és ajudar als esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit i, concretament, se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023.

3. La redacció dels apartats segon i tercer del punt segon de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, indueix a confusió.

4. L'annex 2 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, no inclou la modalitat esportiva d'activitats subaquàtiques.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31/12/2005).

3. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports, de 18 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 03/01/2013).

4. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, de 29/10/2019).

Per tot això, i vista la proposta de resolució del director general d'Esports, dict la següent:

Resolució

1. Modificar els apartats segon i tercer del punt segon de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials, en el següent sentit:

Allà on diu:

2.2 Per ser-ne beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la llicència federativa balear corresponent (o de l'espanyola, en el cas de l'apartat d del punt 2.1.d) vigent de la categoria infantil, cadet, juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i que siguin residents a les Illes Balears. Les categories de màster, veterans o equivalents, no són subvencionables.

2.3 Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria infantil quan ha fet 13 anys a l'any natural que es celebra la competició. No obstant això, en cas que hi hagi esportistes menors de 13 anys però que participin en una categoria inclosa en aquesta convocatòria, els desplaçaments d'aquests menors també són objecte de subvenció.

 

Ha de dir:

2.2 Per ser-ne beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la llicència federativa balear corresponent (o de l'espanyola, en el cas de l'apartat d del punt 2.1.d) vigent de la categoria infantil, cadet, juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i que siguin residents a les Illes Balears. Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria infantil quan fa 13 anys durant l'any o temporada de la prova o competició esportiva.

2.3 Les categories de màster, veterans o equivalents, no són subvencionables.

2. Incloure a l'annex 2, entre les especialitats de les modalitats esportives:

Activitats subaquàtiques

S'estableixen les condicions següents:

  1. Tots els trasllats s'han de fer preferentment en vaixell.

  2. Vehicle + remolc (menys de 6 metres) + esportistes (pescador i barquer). Té dret a sol·licitar la subvenció del trasllat del vehicle i del remolc l'esportista propietari del vehicle. Els altres esportistes tenen dret a sol·licitar la subvenció del seu trasllat individual.

  3. Esportista menor d'edat + acompanyant tutor + vehicle + remolc (menys de 6 metres). Té dret a sol·licitar la subvenció el tutor acompanyant de l'esportista menor d'edat.

  4. No són objecte de subvenció el trasllat de material mitjançant empreses de transport de mercaderies.

3. Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 de novembre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez