Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 591310
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 30 de novembre de 2021, per la qual s’encomana la gestió de l’expedient de contractació del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials al Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data de 30 de maig de 2017,la presidenta de l'Institut Mallorquí D'Afers Socials (en endavant, IMAS) va dictar resolució per encomanar al Consell Insular de Mallorca la gestió de la contractació del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. D'aquesta encomana, l'IMAS va subscriure en data de 13 d'abril de 2018 el contracte de servei d'inserció publicitària de l'institut Mallorquí d'Afers Socials (Ref. Int. 2017/16 CSER Lot2), amb una durada de tres (3) anys amb la previsió de un (1) any mes de pròrroga, per tant es comprèn una durada total fins dia 15 d'abril de 2022, inclòs.

2. Atesa la propera data de finalització del contracte i que el Consell Insular de Mallorca es troba tramitant un nou expedient de contractació del servei relatiu a la inserció publicitària als mitjans de comunicació, que consisteix en la gestió d'anuncis publicitaris en qualsevol suport o format: premsa i altres publicacions, falques de ràdio, espots de televisió i cinema, mitjans de comunicació digitals i xarxes socials, la directora gerent de l'IMAS, ha emès en data de 25 de novembre de 2021 informe de necessitat, per el qual, atès el benefici i la eficàcia que suposa la tramitació conjunta de l'expedient de contractació, sol·licita al Servei Juridicoadminsitratiu la tramitació de l'expedient per encomanar la tramitació de l'expedient de contractació del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Fonaments de Dret

Pel que fa a la competència,

1. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca.

2. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

3. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel Decret de dia 6 de març de 2020, pel Decret de dia 22 de maig de 2020, pel Decret de dia 9 de juliol de 2020, pel Decret de dia 10 de novembre de 2020, pel Decret de 3 de desembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021 i pel Decret de dia 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021).

4. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

5. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Pel que fa al fons i al procediment,

6. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm 236, de 2 d'octubre de 2015) disposa a l'article 11 (Encomanes de gestió) que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia.

Per altra banda, l'apartat 3 de l'article 11 esmentat disposa que l'encàrrec de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, si no n'hi ha, per acord exprés dels òrgans o les entitats que hi intervenen. En tot cas, l'instrument de formalització de l'encàrrec de gestió i de la resolució s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari oficial corresponent.

7. Atès a l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient no ha de ser sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

Resolc

Primer. Encarregar la gestió de la contractació del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials al Consell de Mallorca.

De conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l'expedient de referència del Consell de Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials adjudicarà el contracte i el formalitzarà.

Segon. Notificar aquesta resolució a la Direcció Insular de Comunicació del Departament de Presidència i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l'efecte de l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler