Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 589854
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts a les confraries de pescadors 2021 (exp. 3012-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Dia 6 de setembre de 2021, en sessió de caràcter ordinari, el Consell Executiu del CIM va aprovar les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts per donar suport a les confraries de pescadors de Menorca per a l'any 2021 (BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021).

2. L'objectiu de la convocatòria és donar suport a les confraries de pescadors en la promoció, primera venda i altres actuacions d'interès general per al sector pesquer. Es persegueix un efecte de millora dels punts de primera venda per tal de mantenir la rendibilitat del sector pesquer.

3. Les activitats subvencionables es poden dur a terme des del dia 1 de gener al 31 de desembre de l'any 2021; tanmateix, el termini per justificar les despeses objecte de subvenció finalitzava dia 2 de novembre de 2021.

4. La seva dotació pressupostària és de 60.000 € corresponents a la partida 5.41500.4890032; tanmateix, la quantia total de la subvenció per a cada beneficiari pot ser, com a màxim, de 22.000 €.

5. La base 4 especifica les activitats subvencionables, la 6 n'especifica els requisits i la 7 indica la documentació, tant administrativa com específica, que han de presentar els sol·licitants dels ajuts.

6. En la base 8 s'estableix que, si l'import global demanat entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits supera el crèdit de la convocatòria, com és el cas, les sol·licituds es resoldran, aplicant el barem previst, d'acord amb els criteris de repartiment (nombre de barques, volum de vendes i nombre de socis) i de la forma següent:

a) En relació amb e nombre de barques: fins a 10 barques: 2 punts; d'11 a 19 barques: 4 punts; 20 barques o més: 5 punts.

b) En relació amb el volum de vendes: 0,01 punts/tona fins a un màxim de 2 punts.

c) En relació amb el nombre de socis: fins a 19 socis: 3 punts; 20 socis o més: 5 punts.

A la puntuació final obtinguda, se li aplicarà la taula següent:

  • De 5 a 6 punts: el 60 % del pressupost és subvencionable
  • De 6 a 7: el 70 %
  • De 7 a 8: el 80 %
  • De 8 fa 9: el 90 %
  • I més de 9: el 100 %

7. El termini de presentació de sol·licituds era de 30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB. S'han presentat, en temps i forma, tres sol·licituds, i les tres entitats sol·licitants compleixen els requisits de la convocatòria i aporten la documentació preceptiva i la justificació de despeses. Més concretament:

Entitat:

CIF:

Import sol·licitat:

Confraria de Pescadors de Maó

G07069347

20.000 €

Confraria de Pescadors de Fornells

G07069354

20.000 €

Confraria de Pescadors de Ciutadella

G07068935

22.000 €

 

Total:

62.000 €

8. En data 12 de novembre de 2021 es reuneix la Comissió Avaluadora dels ajuts i emet la seva proposta.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir i tramitar els pagaments, per un import total de 58.396,79 €, relatius a les ajudes que es relacionaran a continuació corresponents a la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per donar suport a les confraries de pescadors de Menorca per les despeses relacionades amb la promoció, primera venda i altres actuacions d'interès general per al sector pesquer, dutes a terme des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, i amb càrrec a la partida 5.41500.4890032 del pressupost del CIM per a l'any 2021:

Entitat:

CIF:

Import:

Confraria de Pescadors de Maó

G07069347

20.000,00 €

Confraria de Pescadors de Fornells

G07069354

16.396,79 €

Confraria de Pescadors de Ciutadella

G07068935

22.000,00 €

Segon. Informar que el repartiment esmentat es desprèn de l'aplicació del barem previst en la base 8 i de la forma que segueix:

Criteri / Confraria

Maó

Fornells

Ciutadella

Nre. barques / punts

16 – 4 punts

15 – 4 punts

21 – 5 punts

Volum de vendes (Tn) / punts

201,47 – 2 punts

24,11 – 0,24 punts

112,32 – 1,12 punts

Nre. socis / punts

39 – 5 punts

19 – 3 punts

49 – 5 punts

Total punts

11 punts

7,24 punts

11,12 punts

% subvencionable aplicable

100%

80%

100%

Import sol·licitat

20.000,00 €

20.000,00 €

22.000,00 €

Despeses justificades

20.570,76 €

20.495,99 €

22.048,70 €

Import concedit

20.000,00 €

16.396,79 €

22.000,00 €

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present concessió en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 45.1 b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 30 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)