Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 590822
II Convocatòria d’ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en elterme de Santa Margalida, que s’hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisisSanitària provocada per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple, en data 25 de novembre de 2021 ha aprovat la II convocatòria d'ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Santa Margalida, que s'hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitària provocada per la COVID-19.que ha estat enviada a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb el número de codi  597609 i que seguidament es transcriu:

L'Ajuntament de Santa Margalida en data 3 de febrer de 2021 va sol·licitar acceptar una ajuda econòmica per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'apujava a 92.187,40 € amb el compromís d'aportar la mateixa quantitat com a mínim i a dur a terme la gestió administrativa de la convocatòria de subvenció per concedir les ajudes a les empreses del municipi. D'altra banda el Consell de Mallorca també va aportar una quantitat de 92.187,40 €. El total de pressupost provisional destinat a aquestes ajudes era de 276.562,20 €.

El dia 22/04/2021 es va publicar en el BOIB Número 53 l'acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de dia 25/03/2021 aprovant la convocatòria d'ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguéssin establiment obert al públic o desenvolupessin la seva activitat en el terme de Santa Margalida, que s'haguéssin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisis sanitària provocada per la COVID-19.

La indicada convocatòria va finalitzar mijçant acord de la Junta de Govern Local de dia 26/10/2021, restant un romanent del crèdit pressupostari pendent d'autoritzar de 50.262,20.-€

Als efectes de poder disponsar d'aquests fons, l'Ajuntament va sol·licitar una pròrroga fins dia 31 de desembre de 2021 per convocar i publicar en el BOIB una nova convocatòria amb el romanent de la subvenció atorgada, la qual ha estat atorgada tant pel Govern Balear com pel Consell Insular de Mallorca.

Així, la intenció és atorgar aquest romanent amb els mateixos criteris de la primera contovatòria, fent únicament les correccions necessaries per tal de salvar els obstacles i deficiències advertides durant la primera convocatòria.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Santa Margalida, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titular d'una activitat econòmica que es desenvolupi a Santa Margalida, que s'hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitaria provocada per la COVID-19, de conformitat amb l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de 29/09/2012 i BOIB Núm 70 de 29/05/2021).

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Autoritzar la despesa de 50.262,20.-€ amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 439 48900 “AJUDES SECTORS ECONÒMICS PAL·LIAR EFECTES COVID” del pressupost municipal.

3. BENEFICIARIS

3.1 Podran ésser beneficiaris de les ajudes de la present convocatòria les persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Santa Margalida, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titular d'una activitat econòmica que es desenvolupi a Santa Margalida, que s'hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitaria provocada per la COVID-19, de conformitat amb l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de 29/09/2012) i no hagin resultat beneficiaries de l'ajuda atorgada per l'Ajuntament de Santa Margalida en el marc de la primera convocatòria d'ajuts a empreses afectades per la crisi econòmica derivada de la COVID-19 (BOIB Núm. 53 22/04/2021 i BOIB Núm. 64 18/05/2021)

No tindran la condició de beneficiaris aquelles persones que no hagin estat d'alta en el cens d'empresaris de l'AEAT durant un mínim de 6 mesos entre els exercicis 2018 i 2019, dels quals 3 mesos, al manco, han d'estar inclosos en cada una de les anualitats indicades.

No tindran la condició de beneficiaris aquelles persones que no hagin tingut una reducció mínima d'un 40% de facturació a 2020 en comparació amb la de 2019.

No tindran la condició de beneficiaris aquelles persones que han obtingut uns ingressos nets personals o beneficis societaris (resultat comptable) durant 2020 superiors a 20.000 €, considerant-se ingressos corrents nets els corresponents a retribucions salarials, ingressos financers i lloguers abans de l'aplicació de les reduccions legals previstes.

3.2. Aquests beneficiaris hauran de pertànyer a qualsevol de les següents categories d'empreses d'acord amb la definició recollida a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió:

El texto define los tipos de empresa y fija un método transparente para calcular los límites financieros y el número de empleados. Para pertenecer a una categoría se debe cumplir el límite de número de empleados y no superar la cifra de volumen de negocio o la de balance general.

Categoría de empresa

Efectivos

Volumen de negocio

Balance general

Mediana

<250

<= 50 millones EUR

<= 43 millones EUR

Pequeña

<50

<= 10 millones EUR

<= 10 millones EUR

Micro

<10

<= 2 millones EUR

<= 2 millones EUR

En cas de tenir el mateix beneficiari més d'un centre de treball o establiment pot demanar un ajut per un màxim de 2 centres de treball. Els centres de treball o establiments s'han d'indicar a la sol·licitud de l'ajut amb indicació del nom i la direcció de l'establiment pel qual demana l'ajut.

3.3 Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Tenir els centres de treball a Santa Margalida o desenvolupar l'activitat en el terme municipal de Santa Margalida i no haver sol·licitat la mateixa línia de subvenció en un altre municipi.

b) Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Santa Margalida Aquest requisit s'ha de complir des del moment de la presentació de la sol·licitud fins al moment del pagament.

c) Haver estat d'alta en el cens d'empresaris de l'AEAT, al manco, en una de les següent modalitats:

- durant un mínim de 6 mesos entre els exercicis 2018 i 2019, dels quals 3 mesos, al manco, han d'estar inclosos en cada una de les anualitats indicades

- durant un període mínim de 3 mesos dins l'exercici 2020, sempre que haguéssin estat d'alta dins l'exercici 2019.

d) Mantenir-se d'alta en el cens d'empresaris de l'AEAT durant els exercicis 2021 i 2022 un mínim de 10 mesos, dels quals 3 mesos, al manco, han d'estar inclosos en cada una de les anualitats indicades.

3.4. Haver disminuït la seva facturació en 2020 en, al manco, el 40% respecte de la de l'any 2019 i a més:

> en el cas de persones físiques o entitats incloses a l'article 35.4 de la Llei General Tributària, no haver obtingut uns ingressos nets personals, ni el titular de l'activitat ni els partícips o comuners de l'entitat, durant 2020, superiors a 20.000 €, considerant-se ingressos nets la suma dels corresponents als generats per la pròpia activitat, a les retribucions salarials, als ingressos financers i als de lloguers segons el punt 3.1.

>en el cas de societats, que els resultats comptables obtinguts no siguin superiors a 20.000 €

3.5. No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.6 D'acord amb l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el cas que siguin comunitats de béns, s'ha de fer constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos de execució assumits per cada membre de l'agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. Si no s'especifica s'entendrà com a tal a la primera designat en la sol·licitud. A les comunitats de béns els és d'aplicació l'article 6.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida.

S'ha d'afegir a la sol·licitud, el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la comunitat de béns.

No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

3.7 No tindran la condició de beneficiaris les persones que hagin acomiadat algun treballador durant l'exercici 2020 per causes relacionades amb la COVID-19.

Els sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable, juntament amb la sol·licitud, per la qual declarin que no han acomiadat a cap treballador dins l'exercici 2020 per causes relacionades amb la COVID-19.

3.8.- La concessió d'ajuts d'aquesta convocatòria estarà subjecte al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19,aprovat el 26 de març de 2020 per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics i declarat compatible amb el mercat interior per la Comissió Europea el 2 d'abril de 2020 per Decisió SA.56851(2020/N), sens perjudici d'esmentar que la pròrroga (fins al 30 de juny de2021) del sistema d'ajuts esmentat s'ha declarat compatible amb el mercat interior per la Comissió Europea el 22 d'octubre de 2020 per Decisió SA.58778 (2020/N).

D'acord amb aquest Marc Nacional Temporal, els ajuts no es podran concedir a empreses i autònoms que hagin estat en crisi el 31 de desembre de 2019, segons la definició continguda a l'efecte en l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió,de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea,»

3.9.- No tindran la condició de beneficiaris les persones o entitats que hagin participat i hagin resultat beneficiaris dels ajuts concedits en el marc de la I convocatòria (BOIB Núm. 53 22/04/2021 i BOIB Núm. 64 18/05/2021)

4. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS, TERMINI, LLOC I FORMA

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 hàbils comptats a partir de les 09:00 hores del dia següent de la publicació d'aquestes bases al BOIB. Si el darrer dia fos inhàbil, s'ha d'entendre prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Les sol·licituds s'hauran de formular mitjançant instància i annexes que s'adjunten a la convocatòria i de forma telemàtica mitjançant la seu electrònica de la Corporació www.ajuntamentdesantamargalida.net.

Les sol·licituds es dirigiran al Sr. Batle-President de l'Ajuntament i s'hauran de presentar en el Registre Electrònic de l'Ajuntament de Santa Margalida mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte a la seu electrònica de l'Ajuntament. «Sol·licitud per a la II Convocatòria Extraordinària d'Ajuts a les Empreses de Santa Margalida adreçades a pal·liar les Conseqüències de la Crisi Sanitària de la COVID-19»

En cap cas s'admetrà cap sol·licitud no presentada d'acord amb el que estableix aquest paràgraf.

Només s'admetrà una sol·licitud per establiment. En cas de tenir el mateix beneficiari més d'un centre de treball o establiment pot demanar un ajut per un màxim de 2 centres de treball. Els centres de treball o establiments s'han d'indicar a la sol·licitud de l'ajut amb indicació del nom i la direcció de l'establiment pel qual demana l'ajut.

No es poden presentar dues sol·licituds per distintes persones o entitats pel mateix establiment.

La presentació de la sol·licitud fora del termini establert i la no utilització del tràmit electrònica habilitat a la seu electrònica seran causes de inadmisió.

Si la sol·licitud o documentació presentada no reuneix tots els requisits establerts a la convocatòria es requerirà a la persona interessada que esmeni els defectes o mancances de la seva sol·licitud en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a la recepció del requeriment, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El requeriment per a millorar la sol·licitud es notificarà electrònicament.

A l'Ajuntament de Santa Margalida li correspondrà dictar la resolució de concessió de les subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques en concepte de subvenció. La resolució de concessió serà objecte de publicació en el BOIB i a la web de l'Ajuntament de Santa Margalida, de forma que atès la gran pluralitat d'interessats, no s'efectuarà una notificació individual i personal. Així, la publicació a la web de la resolució de concessió i dels imports de l'ajuda, tindrà els efectes de notificació.

La concessió de les ajudes es farà de forma directe entre les persones sol·licitants que reuneixin la totalitat dels requisits i que hagin presentat la documentació exigida en aquesta convocatòria, fins a esgotar el crèdit disponible.

La resolució de concessió ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o entitat sol·licitant, a la qual, es concedeix la subvenció i l'import.

 

5. REGIM DE CONCURRÈNCIA, COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.

El procediment de concessió es de concurrència competitiva, per ordre d'entrada al registre electrònic de l'Ajuntament de Santa Margalida, sempre que l'expedient estigui correctament presentat i s'aportin tots els documents preceptius, fins a l'esgotament de la totalitat de crèdit assignat a la convocatòria.

En el supòsit de què es faci un requeriment a la persona interessada perquè esmeni els defectes de la seva sol·licitud o documentació o incorpori els documents que hi manquin, el nombre de registre d'entrada que es tindrà en compte per la tramitació de la sol·licitud d'ajuda serà el del moment en què es presenta la documentació correcte i completa.

La concessió de les ajudes es farà fins a esgotar el crèdit disponible. Si quan es presenta la documentació requerida per a completar la sol·licitud i documentació adjunta, no es disposa de crèdit a la convocatòria, aquesta sol·licitud quedarà fora i no obtindrà subvenció com a conseqüència de la manca de crèdit. D'altra banda, si quedés un romanent de crèdit, aquest es repartirà entre les empreses que compleixen amb els requisits de la convocatòria pel mateix ordre de registre d'entrada.

Els ajuts econòmics directes i a Fons perdut objecte de la present convocatòria són compatibles amb altres ajuts rebuts directes i a Fons perdut dins l'any 2021 per la mateixa finalitat. No obstant, a la sol·licitud s'ha d'indicar quines ajudes s'han obtingut dins l'exercici 2020 i 2021 i l'import de les mateixes.

6. CRITERIS D'ATORGAMENT I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS:

La concessió de les subvencions d'aquestes bases es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Amb la finalitat de poder accedir i resoldre l'import de l'ajut a atorgar, s'estableixen els següents criteris:

1- % decrement de la facturació. Aquest decrement de la facturació es farà comparant els ingressos de la facturació de l'any 2020 amb els de l'any 2019.

En el supòsit en que l'alta de l'activitat no correspongui a la totalitat dels dotze mesos, es compararan períodes de temps equivalents.

En el supòsit en que l'empresa no hagi tingut una reducció mínima d'un 40% no podrà tenir la condició de beneficiari de l'ajuda.

Tampoc tindran dita condició de beneficiaris aquelles persones que han obtingut uns ingressos nets personals o beneficis comptables societaris durant 2020 superiors a 20.000 €, considerant-se ingressos nets els corresponents a retribucions salarials, ingressos financers i lloguers segons el punt 3.1.

2- Nombre de persones que treballen a l'empresa, ja sigui en modalitat autònom o de contractació de règim general o qualsevol altra previst segons l'activitat.

A efectes del còmput del nombre de persones que treballen a l'empresa en modalitat autònom, s'assignarà automàticament un treballador per empresa.

A efectes de la quantificació dels treballadors contractats en el règim general, es farà segons el certificat a aportar emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la plantilla mitja anual de 2020.

Les puntuacions de cada criteri són les següents:

1- % de decrement de la facturació:

 

DECREMENT DE MÉS DE 71% I 100 % DE FACTURACIÓ: 20 PUNTS

DECREMENT DE MÉS 61 % I FINS A 70% DE FACTURACIÓ: 15 PUNTS

DECREMENT ENTRE 40 % I 61 % DE FACTURACIÓ: 5 PUNTS

 

2- Nombre de persones que treballen a l'empresa:

 

EMPRESES DE MÉS DE 6 TREBALLADORS: 15 PUNTS

EMPRESES DE MÉS DE 2 I FINS A 6 TREBALLADORS: 10 PUNTS

EMPRESES ENTRE 1 I 2 TREBALLADORS: 5 PUNTS

La subvenció serà un únic pagament configurat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

  1. Si la puntuació és de més de 25 i fins a 35 punts: 1800 €

  2. Si la puntuació és de més de 16 i fins a 25 punts: 1300 €

  3. Si la puntuació és entre 10 i 16 punts: 1000 €

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR

La documentació a presentar és la següent:

a) Persones físiques: còpia del DNI per ambdues cares, o NIE i Passaport, per les dues cares si les tingués.

Si és una persona jurídica: CIF.

Si es tracta d'una Comunitat de béns o Entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant i el NIF.

b) Certificat tributari de situació censal a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per a acreditar els períodes d'alta que s'exigeixen com a mínim.

c) Certificat expedit per l'entitat bancària de titularitat bancària. No s'admeten altres documents per a acreditar la titularitat de compte bancària (un rebut, un document elaborat per l'interessat, etc.)

d) Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud.

e) Certificat de la plantilla mitja anual de 2020 emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.

f) Autorització a l'Ajuntament de Santa Margalida per a poder comprovar que es troben al corrent en el compliments d'obligacions tributàries amb aquesta Administració.

g) Declaració responsable per la qual declaren no haver obtingut uns ingressos nets personals o beneficis societaris durant 2020 superiors a 20.000 €, de conformitat amb els punts punt 3.1 i 3.4.

h) Declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i l'Ajuntament de Santa Margalida.

i) Declaració responsable per la qual declarin que no han acomiadat a cap treballador dins l'exercici 2020 per causes relacionades amb la COVID-19.

j) Declaració responsable de no haver sol·licitat la mateixa línia de subvenció a un altre municipi i de tenir els centres de treball a Santa Margalida o desenvolupar l'activitat en el terme municipal de Santa Margalida.

k) Declaració responsable que quantifiqui percentualment i amb dos decimals, l'import de la disminució de la facturació, independentment del tipus d'estimació de rendiment pel qual tributen.

n) Compromís de mantenir-se d'alta en el cens d'empresaris de l'AEAT durant els exercicis 2021 i 2022 un mínim de 10 mesos, dels quals 3 mesos, al manco, han d'estar inclosos en cada una de les anualitats indicades.

ñ) Per acreditar les dades de facturació:

1.- Empresaris i professionals en estimació objectiva (mòduls)  L'impost sobre la renta de la persones físiques corresponent als exercicis 2019 i 2020 (model 100 i 131) i declaració responsable de l'import dels ingressos dels exercicis 2019 i 2020.

2.- Empresaris i professionals en estimació directe  Model 100 de 2019 y 2020, models 130 IRPF de 4T/2019 i 4T/2020, model 390 IVA de 2019 i 2020.

En els supòsit en que l'empresari o professional no estigui obligat a presentar la declaració d'IVA, model 390, es substituirà per la declaració model 303 corresponent al 4 Trimestre de 2019 y 2020 i una declaració jurada d'estar exempts d'aquesta obligació.

3.- Societats Model 200 de 2019 i 2020, model 390 IVA de 2019 i 2020; i el compte de pèrdues i guanys en comparativa de 2020 i 2019.

En els supòsit en que la societat no estigui obligat a presentar la declaració d'IVA, model 390, es substituirà per la declaració model 303 corresponent al 4 Trimestre de 2019 y 2020 i una declaració jurada d'estar exempts d'aquesta obligació.

4.- Entitats incloses a l'art. 35.4 de la Llei General Tributària Models 184 de 2019 y 2020, y model 390 IVA de 2019 i 2020.

En els supòsit en que l'entitat no estigui obligat a presentar la declaració d'IVA, model 390, es substituirà per la declaració model 303 corresponent al 4 Trimestre de 2019 y 2020 i una declaració jurada d'estar exempts d'aquesta obligació.

En el supòsits de sol·licituds d'aquesta subvenció per part de Comunitats de Béns, la documentació a presentar anirà referida a cada un dels comuners de la Comunitat, havent de presentar, per tant, la declaració d'IRPF de 2020 de cada un d'ells. Aquesta declaració es substituirà per un compromís pel qual el comuner es comprometi a presentar-la fins dia 1 de juliol de 2021 inclòs. Transcorreguda aquesta data, també la manca de presentació de la declaració d'IRPF de l'exercici 2020 davant aquest Ajuntament per part de qualsevol dels comuners produirà els efectes de desistiment de la sol·licitud inicial.

5.- Resta d'empresaris  Model 390 IVA de 2019 i 2020; i el compte de pèrdues i guanys en comparativa de 2020 i 2019.

6.- L'Ajuntament, en qualsevol moment, podrà requerir al sol·licitant documentació i informació addicional a la ja presentada, quan hagi d'efectuar comprovacions respecte a les dades que s'hi constatin.

En el supòsit de que l'empresari faci la declaració de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques conjuntament amb el seu cònjuge i, conjuntament hagin obtingut uns ingressos nets personals superiors a 20.000.-€, s'haura de presentar una declaració responsable indicant quins d'aquests ingressos corresponen a l'empresari sol·licitant de la subvenció.

D'acord amb l'establert a l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el cas que la documentació exigida ja estigui en poder de l'Ajuntament, els sol·licitants, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment de que formin part, podran fer ús del seu dret a no presentar-la, fent constar la data, el procediment i l'òrgan o dependència en que varen ser presentats o emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seva presentació, o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits al fet que es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

8. PROCEDIMENT, ORGAN D'INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

El procediment de concessió de la subvenció objecte de la present convocatòria s'iniciarà d'ofici, mitjançant acord de l'Ajuntament Ple que aprovarà les bases i delegarà a la batlia l'aprovació de la convocatòria. Ambdós actes seran publicats en el BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament. Es remetrà la informació relativa a la present convocatòria a la BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS de conformitat amb les disposicions establertes a l'article 18.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

La instrucció de l'expedient correspon al regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Santa Margalida i que farà d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades, en virtut de les quals, es tenen que resoldre les concessions d'ajudes.

Una Comissió Avaluadora es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds conforme als criteris de valoració establerts en aquestes Bases.

De tot l'actuat en aquesta reunió s'aixecarà acta.

La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres:

- Sr. Joan Monjo Estelrich, president (batle)

Suplent: Sra. Joana Llull Molinas.

- Sra. Maciana Alomar Bauzá , vocal (regidora)

Suplent: Rocio Romero Galera.

- Sra. Maria Magdalena Vicens Pons, vocal (secretari de la Corporació).

Suplent: Sra. Isabel Más Vanrell.

- Sra. Margalida Quetglas Ferragut, Vocal (Interventora de la Corporació).

Suplent: Sra. Francisca Seguí Serra.

- Sr. Alícia Payeras Pascual, que actuarà com a Secretari amb veu però sense vot.

Suplent: Bartomeu Fiol Obrador.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de la reunió de la comissió, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada que es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, obrint-se un termini de 10 dies naturals per presentar al·legacions.

L'instructor incorporarà a l'expedient una diligència signada per la persona responsable en que consti lloc i data de publicació.

Si no es presenten al·legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

Si se'n presenten, una vegada examinades les al·legacions presentades pels interessats, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, obrint-se un termini de 10 dies naturals per presentar al·legacions.

S'entendrà acceptada si dins aquest termini no s'expressa el contrari.

La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s'atribueix a la Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal.

La resolució és publicarà a la web de l'Ajuntament de Santa Margalida.

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les obligacions de les persones beneficiàries són les següents:

  • Mantenir-se d'alta en el cens d'empresaris de l'AEAT durant els exercicis 2021 i 2022 un mínim de 6 mesos, dels quals 3 mesos, al manco, han d'estar inclosos en cada una de les anualitats indicades.

  • Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ésser beneficiari de l'ajuda durant un període de 4 anys des de que s'ha concedit la subvenció.

  • Sotmetre-se a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix la subvenció i a qualsevol altre control financer que es puguin dur a terme els òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la documentació que li demanin en l'exercici de les seves competències.

  • Complir amb l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de 29/09/2012).

10.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada s'hagin comprovat que es compleixen els requisits amb la documentació que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud i un cop emesa la Resolució de concessió.

Les sol·licituds de subvenció es podran resoldre individualment mitjançant resolucions de concessió simultànies, independentment de què hagi acabat o no el termini de presentació de les sol·licituds, a mesura que entrin al registre de l'òrgan competent. Quan s'esgoti el crèdit destinat a la convocatòria es publicarà resolució a l'efecte la qual es publicarà a la web.

Aquesta convocatòria es concedeix en atenció a la concurrència dels requisits establerts a aquesta convocatòria sense perjudici dels controls que hi pugi haver per verificar la certesa de la documentació presentada.

Aquestes subvencions es farà un únic pagament amb la finalitat d'ajudar a despeses ocasionades per la falta o minoració de d'activitat provocada per la pandèmia covid- 19.

11. REVOCACIO I REINTEGRAMENT

Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles si l'entitat beneficiària es veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l'Ordenança Municipal, així com en el cas de que s'incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquestes bases. En aquests casos, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu, l'entitat beneficiària haurà de reintegrar les quantitats percebudes i els interessos de demora que corresponguin.

És causa de reintegrament, el falsejament de les condicions requerides per obtenir la subvenció u ocultar les que impedirien l'atorgament.

12. INFRACCIONS I SANCIONS

L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d'aplicació, donarà lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert al Títol V de l'Ordenança Municipal.

13. NORMATIVA APLICABLE

Es d'aplicació a aquesta convocatòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 877/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003; l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 29/09/2012); la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'any 2021 i demés normativa que hi resulti d'aplicació.

14. RECURSOS

La resolució que recaigui en aquest procediment no posa fi a la via administrativa. Contra ella es pot interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació. Alternativament i en el termini de dos mesos es pot interposar davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu, recurs contenciós administratiu. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que hi procedeixi.

  

Santa Margalida, amb data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El balte

Joan Monjo Estelrich