Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 591989
Atorgament ajuts econòmics per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa de digitalització pel curs 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2021, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

(...)

PRIMER.- Aprovar un increment de 5.440,00 euros de la partida destinada als ajuts per participar al programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa digitalització pel curs 2020-2021, i aprovar la despesa per un import de 50.440,00 euros, amb càrrec a la partida 334.48000 del pressupost anual del 2021.

SEGON.- Aprovar la concessió de 50 sol·licituds, per a l'atorgament de les corresponents ajudes individuals per participar al programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa de digitalització pel curs 2020-2021 per als estudiants que cursin estudis de primària o de secundaria, membres de família nombrosa i/o monoparental i que siguin residents de l´illa de Formentera, de conformitat amb allò que estableix el capítol I del títol II del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i la restant normativa aplicable, a les següents persones:

 

DNI/NIE interessat Exp absis Centre Curs alumne/a Subvenció

X6776826Z

2021/4656

CP MESTRE LLUIS ANDREU

2n primària

50 €

X6776826Z

2021/4658

CP MESTRE LLUIS ANDREU

5è primària

50 €

48233449B

2021/4659

CP MESTRE LLUIS ANDREU

3r primària

50 €

46955495Y

2021/4662

CP MESTRE LLUIS ANDREU

6è primària

50 €

46955495Y

2021/4663

CP MESTRE LLUIS ANDREU

3r primària

50 €

49415687A

2021/4666

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

5è primària

30 €

49415687A

2021/4667

IES MARC FERRER

1r ESO B

200 €

46953585M

2021/5218

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

6è primària

30 €

46953585M

2021/5219

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

4t primària

30 €

46956876F

2021/5233

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

3r primària

30 €

X4783810V

2021/5240

IES MARC FERRER

1R ESO D

200 €

X9071048D

2021/5424

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

3r primària

30 €

X9071048D

2021/5251

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

6è primària

30 €

Y1267176M

2021/5253

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

3r primària

30 €

X4002096G

2021/5256

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

6è primària

50 €

X4002096G

2021/5258

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

2n primària

50 €

X4002096G

2021/5260

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

4t primària

50 €

X3618128K

2021/5261

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

5è primària

50 €

X3618128K

2021/5270

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

4t primària

50 €

41461807Y

2021/5272

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

41461807Y

2021/5278

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

5è primària

50 €

41461807Y

2021/5280

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

2n primària

50 €

X4189526F

2021/5283

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

X8227569D

2021/5285

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

3r primària

50 €

X4189526F

2021/5287

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

5è primària

30 €

X4189526F

2021/5289

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

04588959E

2021/5292

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

6è primària

30 €

04588959E

2021/5345

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

04588959E

2021/5348

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

4t primària

30 €

43519639M

2021/5352

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

6è primària

50 €

43519639M

2021/5353

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

4t primària

50 €

X5770230J

2021/5356

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

X3964867N

2021/5360

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

3r primària

30 €

X3964867N

2021/5362

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

X9161394B

2021/5366

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

1r primària

30 €

X9161394B

2021/5368

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

6è primària

30 €

41453352s

2021/5405

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

5è primària

30 €

41453352s

2021/5408

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

X4460834F

2021/5410

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

4t primària

30 €

46957099T

2021/5412

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

2n primària

50 €

46957099T

2021/5414

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

X1845949S

2021/5416

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

6è primària

50 €

X1845949S

2021/5418

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

46956875Y

2021/5423

IES MARC FERRER

1r ESO

200 €

46956875Y

2021/5424

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

46956875Y

2021/5426

CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES

2n primària

30 €

TERCER.- Aprovar la concessió de 4 sol·licituds, per a l´atorgament de les corresponents ajudes econòmiques, als centres educatius de primària i secundària que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o el Programa de digitalització per al curs 2020-2021, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la restant normativa aplicable als següents 4 centres educatius: 

Data

RGE

Interessat

DNI/NIE

Exp absis

Alumnes

Subvenció

08/06/2021

15923

CEIP MESTRE LLUIS ANDREU

S0718147B

2021/5226

284

14.200 €

10/06/2021

16215

CEIP EL PILAR

Q0768266L

2021/5236

38

 1.900 €

17/06/2021

17077

CEIP SANT FERRAN

S0718133B

2021/5271

229

11.450 €

30/06/2021

18290

IES MARC FERRER

S0718037E

2021/5386

197+86

19.810 €

QUART.- Denegar per incompliment de les bases a les següents persones sol·licitants:

Data

RGE

DNI/NIE Interessat

Exp absis

Motiu denegació

11/06/2021

16416

X9071048D

2021/5248

Incompliment art. 7 bases

15/06/2021

16721

X3618128K

2021/5263

Incompliment art. 7 bases

21/06/2021

17405

X8227569D

2021/5291

Incompliment art. 7 bases

02/07/2021

18616

42992619F

2021/5394

Incompliment art. 7 bases

05/07/2021

18754

X4460834F

2021/5411

Incompliment art. 7 bases

08/07/2021

19158

20545970R

2021/5427

Incompliment art. 5 bases

CINQUÈ.- Publicar l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals i la legislació de protecció de menors, s'ometran les dades a què aquesta normativa obliga, atès el fons de l'assumpte, si bé consten a l'expedient.

SISÈ.- Traslladar aquest acord al departament d'intervenció i tresoreria als efectes adients.

SETÈ.- Donar compte d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

VUITÈ.- Notificar a les persones interessades i als centres educatius el present acord.

(...)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Formentera amb data de signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres