Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 591232
Resolució de concessió de subvencions 29/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports de data 12 de novembre de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials, als beneficiaris que figuren a continuació, per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

ANNEX 1 BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Import concedit

P/2019-2023/595

Club Badminton Palma

Bàdminton - Bàdminton

Circuit Nacional - Ronda (Màlaga)

11/09/2021

50,00 €

27,45 €

P/2019-2023/611

Federació Balear de Taekwondo

Taekwondo - Taekwondo

Campionat d'Espanya Júnior - Cartagena (Múrcia)

01/10/2021

1.613,34 €

684,63 €

P/2019-2023/612

Club Triatló Portocolom

Triatló - Triatló

Campionat d'Espanya de Triatló Sprint - Pontevedra

02/10/2021

445,50 €

178,20 €

P/2019-2023/617

Club Baloncesto Andratx

Bàsquet - Bàsquet

Lliga EBA - Vic (Barcelona)

23/10/2021

1.470,00 €

650,00 €

P/2019-2023/618

Club Marítimo Mahón

Vela - Vela lleugera

Copa d'Espanya Snipe - Cartagena (Múrcia)

08/10/2021

1.126,53 €

239,75 €

P/2019-2023/619

Federación Balear de Golf

Golf - Golf

Campionat d'Espanya de FFAA Infantil - La Corunya

09/10/2021

400,00 €

400,00 €

P/2019-2023/620

Lucía López Gómez

Karate - Karate

Lliga Nacional de Karate - Azkoitia (Guipúscoa)

17/10/2021

128,19 €

25,00 €

P/2019-2023/621

Carlota Muñoz Coll

Karate - Karate

Lliga Nacional de Karate - Azkoitia (Guipúscoa)

17/10/2021

110,33 €

50,00 €

P/2019-2023/623

José Mª Segura Verdaguer

Motociclisme - Trial

Trofeu Nacional de Trial - Olvan (Barcelona)

23/10/2021

99,90 €

69,90 €

P/2019-2023/624

Mateu Crespí Cañellas

Motociclisme - Trial

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

24/10/2021

257,81 €

136,50 €

P/2019-2023/625

Carlota Muñoz Coll

Karate - Karate

Lliga Nacional de Karate - Leganés (Madrid)

31/10/2021

93,98 €

46,99 €

P/2019-2023/626

Luis Muñoz Coll

Karate - Karate

Lliga Nacional de Karate - Leganés (Madrid)

30/10/2021

93,98 €

46,99 €

P/2019-2023/627

Club Palma Tennis Taula

Tennis de taula - Tennis de taula

Torneig Classificatori Zonal 2 - Bàscara (Girona)

31/10/2021

265,20 €

100,00 €

P/2019-2023/629

Club Baloncesto Andratx

Bàsquet - Bàsquet

Lliga EBA - La Bisbal d'Empordà (Girona)

06/11/2021

1.386,00 €

643,50 €

P/2019-2023/630

Club Deportivo Can Pastilla

Petanca - Petanca

Lliga Nacional de Clubs - Torrelavega (Cantàbria)

16/10/2021

630,00 €

280,00 €

P/2019-2023/631

Club Petanca Turó

Petanca - Petanca

Lliga Nacional de Clubs - Torrelavega (Cantàbria)

16/10/2021

1.100,00 €

400,00 €

P/2019-2023/632

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub16 - Sevilla

30/10/2021

5.830,00 €

1.150,00 €

P/2019-2023/633

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub18 - Sevilla

30/10/2021

5.830,00 €

1.150,00 €

P/2019-2023/634

Motoclub Escuderia l'Ofre

Motociclisme - Trial

Copa d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

23/10/2021

158,45 €

84,06 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (29 de novembre de 2021)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)