Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 593640
Delegació funcions de batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA 732

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.- Delegar en el Sr. Joan Ferra Terrasa, l'exercici de les atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia 4 al 12 de desembre de 2021 ambdós inclosos.

3er.- Traslladar la present resolució al Sr. Joan Ferrà Terrasa i procedir a la seva publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 

Esporles, 1 de desembre de 2021

La batlessa

Maria Ramon Salas