Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garanties definitives

    Número de registre 12235 - Pàgina 49138

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears

    Número de registre 12252 - Pàgina 49139

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 12250 - Pàgina 49140

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini a les persones interessades en relació amb l’ampliació del recurs contenciós administratiu PO 409/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 14 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

    Número de registre 12219 - Pàgina 49141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/01910E relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar situat al c/ Son Sureda, núm 106, al terme municipal de Marratxí, a zona de policia

    Número de registre 12145 - Pàgina 49142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R1 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 12195 - Pàgines 49143-49145

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd2 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 12196 - Pàgines 49146-49148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd4 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 12197 - Pàgines 49149-49151

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd4 de data 14 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2021

    Número de registre 12198 - Pàgines 49152-49154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd1 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 12199 - Pàgines 49155-49157

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd3 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 12200 - Pàgines 49158-49160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 251 de data 23 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 12201 - Pàgines 49161-49163

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R1 de data 14 de novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 12283 - Pàgines 49164-49166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 23 de novembre de 2021, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 12284 - Pàgines 49167-49170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, exp. 123 de data 29 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 12286 - Pàgines 49171-49172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 12275 - Pàgina 49173

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 12276 - Pàgina 49174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 12277 - Pàgina 49175

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 12278 - Pàgina 49176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 12279 - Pàgina 49177

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Anunci d'incoació de l'expedient d'establiment d'una ribera de mar de la partió aprovada per O.M. de 2 de març de 2000, al passeig de Les Figueretes en el terme municipal d'Eivissa, (Eivissa, Illes Balears) Ref. DES01-97-07-0044-DES04/02

    Número de registre 12254 - Pàgina 49178

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Anunci d'aprovació provisional d'ordenances fiscals

    Número de registre 12290 - Pàgina 49179

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost municipal de l’exercici 2021

    Número de registre 12292 - Pàgina 49180

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 164-165, Sèrie A

    Número de registre 11828 - Pàgina 49181

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l'expedient 1051/2021 modificació de crèdit, transferència de crèdit

    Número de registre 12312 - Pàgina 49182

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l’expedient 1095/2021 de suplement de crèdit

    Número de registre 12313 - Pàgina 49183

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l’expedient 1096/2021 de suplement de crèdit

    Número de registre 12314 - Pàgina 49184

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l’expedient 1099/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit

    Número de registre 12315 - Pàgina 49185

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l’expedient 1103/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit

    Número de registre 12316 - Pàgina 49186

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Expedient 1105 de modificació de crèdit - crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de novembre de 2021

    Número de registre 12317 - Pàgina 49187

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovat inicialment l'expedient 1107/2021 modificació de crèdit, suplement de crèdit

    Número de registre 12324 - Pàgina 49188

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci aprovació inicial Pressupost Municipal exercici 2022

    Número de registre 12321 - Pàgina 49189

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Anunci d'aprovació inicial: Acord del Ple de l'Ajuntament de Sa Pobla pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 12333 - Pàgina 49190

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local

    Número de registre 12213 - Pàgina 49191

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària

    Número de registre 12214 - Pàgina 49192

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança municipal reguladora de guals

    Número de registre 12217 - Pàgina 49193

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Eugènia

    Número de registre 12218 - Pàgina 49194

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Ordenança per a la protecció de camins i vies municipals de Santa Margalida

    Número de registre 12231 - Pàgina 49195

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2021 (exp. 1356/2021)

    Número de registre 12266 - Pàgina 49196

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 10/2021 (exp. 1360/2021)

    Número de registre 12267 - Pàgina 49197

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 12/2021 (Exp. 1361/2021)

    Número de registre 12269 - Pàgina 49198