Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 593468
Acord de concessió directa i a fons perdut d’ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'acord de Ple, en sessió extraordinària de 25 de juny de 2021, mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, publicades al BOIB núm. 91 de 8 de juliol de 2021.

D'acord amb els informes de l'AODL de compliment dels requisits d'un total de 57 sol·licituds, de les quals s'informa favorablement la concessió de 31 sol·licituds i la desestimació de 26 sol·licituds de concessió de l'ajuda per incompliment dels requisits necessaris per accedir a la subvenció.

Vist que d'acord amb les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes l'òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes és aquesta Batlia,

En virtut de l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i d'acord amb l'article 9.4 de les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans del terme municipal de Sóller, a la sessió ordinària de 24 de novembre de 2021, va adoptar l'acord següent:

Primer.- Aprovar la concessió directa i a fons perdut d'ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans del terme municipal de Sóller, amb relació a les sol·licituds que figuren a continuació, per l'import que s'assenyala:

DNI

IMPORT

43127241X

417,05 €

78204604G

410,00 €

B16600397

149,33 €

E57075467

417,05 €

B57895625

410,00 €

78213067A

410,00 €

B07981566

410,00 €

B57339269

417,05 €

B57342081

149,33 €

E16596389

478,00 €

B57125460

149,33 €

B57455388

417,05 €

B07609431

478,00 €

41402696M

149,33 €

43118712Z

417,05 €

43140918W

410,00 €

B57129090

351,65 €

43081961V

149,33 €

28455179Q

583,20 €

43039522J

149,33 €

78204624R

478,00 €

49610162J

410,00 €

41389966V

583,20 €

B07547862

478,00 €

E07598899

149,33 €

B57800492

410,00 €

B62158894

417,05 €

B16541591

410,00 €

B16569360

417,05 €

X1478513G

583,20 €

B16661639

410,00 €

 

 

TOTAL

11.667,91 €

Segon.- Desestimar la sol·licitud de concessió de l'ajuda formulada pels sol·licitants que figuren a continuació:

PERSONA INTERESSADA

Motiu de l'exclusió

B57431496

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

A07273303

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

43022277H

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

Y2576025Q

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

B16520918

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B16521981

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B57948200

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B57108391

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

E16600181

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B57171290

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B57827453

El subjecte passiu de la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans no es troba inclòs dins dels grups que indica l'article 4.1 de la convocatòria

B57320822

Sol·licitud presentada fora de termini

Y6134771H

Sol·licitud presentada fora de termini

X4523547E

Sol·licitud presentada fora de termini

B16600934

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

B16509713

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

B16655722

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

43064799J

El titular no compleix el requisit de l'art. 4.3 de la convocatòria

42953947K

El titular no compleix el requisit de l'art. 4.3 de la convocatòria

Y3795779B

El titular de la sol·licitud no és subjecte passiu de la taxa. Art. 4.1 de la convocatòria

E57739765

El titular no compleix el requisit de l'art. 4.3 de la convocatòria

78193655A

El titular no compleix el requisit de l'article 4.3 de la convocatòria

78213716P

El titular no compleix el requisit de l'article 4.3 de la convocatòria

E57895732

El titular no compleix el requisit de l'article 4.3 de la convocatòria

E16531428

El titular no compleix el requisit de l'article 4.3 de la convocatòria

X6849880C

El titular no compleix el requisit de l'article 4.3 de la convocatòria

Tercer.- Reconèixer la despesa i pagament de la quantia d'11.667,91euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 9200/4790001/2021.

Quart.- D'acord amb l'article 10 de les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la Covid-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans, les persones beneficiaries estaran subjectes a les obligacions següents:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix l'ajuda i qualsevol altra comprovació o control financer que poden dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la documentació que li requereixin en l'exercici de les actuacions anteriors.

b) Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament de Sóller, i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

c) Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ser beneficiària de l'ajuda durant un període de quatre anys des que s'ha concedit l'ajuda.

d) Procedir al reintegrament en els casos previstos en aquesta convocatòria i la normativa aplicable.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i de la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Cinquè.- Notificar a les persones interessades, mitjançant un anunci publicat en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sóller i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè.- Donar compte d'aquest acord als departaments d'intervenció i tresoreria.

Contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa, potestativament es pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sóller en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Sóller, 2 de desembre de 2021

El batle

Carlos Simarro Vicens