Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes

    Número d'edicte 12360 - Pàgines 48630-48639

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número d'edicte 12291 - Pàgines 48640-48644

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Modificació puntual definitiva de les NNSS per a la delimitació del Punt Verd de Costitx

    Número d'edicte 12220 - Pàgines 48645-48646

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Reglament dels serveis d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 12331 - Pàgines 48647-48662

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva 15a Modificació de crèdit: Transferència de crèdits diferent àrea de despesa

    Número d'edicte 12265 - Pàgina 48663

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 19/2021

    Número d'edicte 12318 - Pàgina 48664

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles

    Número d'edicte 12245 - Pàgines 48665-48669

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número d'edicte 12246 - Pàgines 48670-48672

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics i de companyia; de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via; de l’Ordenança municipal de neteja viària; de l’Ordenança municipal de regulació de l’execució d’obres i del depòsit de material per a la construcció a la via pública; de l’Ordenança municipal de policia i bon govern i del Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida

    Número d'edicte 12233 - Pàgines 48673-48677

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Reglament regulador de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida

    Número d'edicte 12237 - Pàgines 48678-48691

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe (BOIB Núm. 107 de dia 19-07-2005)

    Número d'edicte 12289 - Pàgines 48692-48694

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 8398/2021 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit

    Número d'edicte 12194 - Pàgina 48695