Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 591276
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 594490

Antecedents

1. En data 8 de juny de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, respectivament, per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2. El 12 de novembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la III convocatòria d'ajudes extraordinàries, a fons perdut per empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El 12 de novembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual es va aprovar la III Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Palma (BOIB núm. 156 de 16 de novembre).

4. El 30 de novembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de l'expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

5. El 30 de novembre de 2021 s'emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts.

6. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 1.000.000€, que és el romanent de les dues anteriors convocatòries.

Fonaments jurídics

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

4.  L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l'article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.  El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).

6. D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la Fundació, entre d'altres, impulsar la reactivació de l'economia de l'illa de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació

7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s'aprova per Acord del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per la Fundació Mallorca, amb l'objecte de disposar d'un instrument conjunt que reculli la planificació de l'activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d'actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d'ajuts a favor d'establiments i negocis vinculats a ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s'aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Per tot això,

Dict la següent Resolució:

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

A) Beneficiaris de les subvencions:

NIF

IMPORT

X5179343L

2.000,00 €

41663701Y

2.000,00 €

43105307H

2.000,00 €

B57654865

2.000,00 €

42064720C

2.000,00 €

43056472N

2.000,00 €

43156940Q

2.000,00 €

B57690224

2.000,00 €

43094512X

2.000,00 €

A07228919

2.000,00 €

43091916J

2.000,00 €

J16602344

2.000,00 €

X2778296B

4.000,00 €

43097159N

2.000,00 €

78214291P

2.000,00 €

43155713P

2.000,00 €

Y4120283P

2.000,00 €

X6863830D

2.000,00 €

B57629909

2.000,00 €

50832360Z

2.000,00 €

43156209K

2.000,00 €

18231733R

2.000,00 €

B16602898

2.000,00 €

B07760408

2.000,00 €

43024469W

2.000,00 €

05393556X

2.000,00 €

B57538704

2.000,00 €

B57834939

2.000,00 €

43172559H

2.000,00 €

B57206435

2.000,00 €

B57474975

2.000,00 €

43097533H

2.000,00 €

43098371M

2.000,00 €

B17141565

2.000,00 €

Y3078673E

2.000,00 €

43158136Q

2.000,00 €

B07091937

2.000,00 €

B57331779

2.000,00 €

04304628V

2.000,00 €

B57159865

2.000,00 €

B07821648

2.000,00 €

Y2441263B

2.000,00 €

43164803J

2.000,00 €

X4928051W

2.000,00 €

B57442121

2.000,00 €

43139835T

2.000,00 €

43063403C

2.000,00 €

B16616005

2.000,00 €

B16590804

2.000,00 €

B16648313

2.000,00 €

43034972V

2.000,00 €

X2962813E

2.000,00 €

B57353617

2.000,00 €

B57474413

2.000,00 €

43125636S

2.000,00 €

B57955593

4.000,00 €

B57646051

2.000,00 €

E07664469

2.000,00 €

B57115602

2.000,00 €

43098765P

2.000,00 €

43071022A

2.000,00 €

B57979049

2.000,00 €

B16552770

2.000,00 €

B57307886

2.000,00 €

43090370P

2.000,00 €

TOTAL

   134.000,00 €

B) Percentatges de distribució comunitats de béns:

NIF

IMPORT

REGISTRE

DNI

 i % MEMBRE 1

DNI

 i % MEMBRE 2

E07664469

    2.000,00 €

2021-E-RE-28434

44325357X (50%)

43078979W (50%)

2. DENEGAR les següents sol·licituds, amb les seves causes d'exclusió:

Registre d'entrada

Nif

Causa

2021-E-RE-28228

78203441Z

O

2021-E-RE-28229

B57476509

O

2021-E-RE-28232

43072695C

C

2021-E-RE-28240

52030268J

D

2021-E-RE-28245

X5437552F

O

2021-E-RE-28246

B16668188

C

2021-E-RE-28250

X8201334V

O

2021-E-RE-28251

Y1096974A

O

2021-E-RE-28252

43122537K

O

2021-E-RE-28253

49920027E

O

2021-E-RE-28265

43001923L

D H

2021-E-RE-28271

B16600777

O

2021-E-RE-28273

18234626L

D

2021-E-RE-28276

43057542R

D

2021-E-RE-28282

B57933871

D

2021-E-RE-28283

B07519432

O

2021-E-RE-28284

B07815525

O

2021-E-RE-28287

B07764764

O

2021-E-RE-28288

B07867096

O

2021-E-RE-28290

B57894586

O

2021-E-RE-28291

B07753510

O

2021-E-RE-28293

E07594724

O

2021-E-RE-28296

B57765984

O

2021-E-RE-28299

42966390K

O

2021-E-RE-28300

B07696867

O

2021-E-RE-28303

51945146Z

O

2021-E-RE-28305

43030452M

O

2021-E-RE-28306

43095502B

O

2021-E-RE-28308

B57787582

O

2021-E-RE-28309

43066412Q

D

2021-E-RE-28312

43146516B

O

2021-E-RE-28313

B57774069

O

2021-E-RE-28314

49613189G

O

2021-E-RE-28315

B57698714

O

2021-E-RE-28317

30542482T

O

2021-E-RE-28320

24135746Y

O

2021-E-RE-28323

42980011A

O

2021-E-RE-28324

B57969354

O

2021-E-RE-28325

42993263F

O

2021-E-RE-28327

43150663H

O

2021-E-RE-28328

X2677640A

O

2021-E-RE-28329

43049975R

O

2021-E-RE-28330

43482389S

O

2021-E-RE-28332

43069458A

O

2021-E-RE-28333

E16611329

C

2021-E-RE-28336

E57241358

O

2021-E-RE-28337

42999177X

D

2021-E-RE-28339

E57491060

O

2021-E-RE-28342

B57835829

O

2021-E-RE-28344

X2158363C

C

2021-E-RE-28346

34067838P

H

2021-E-RE-28349

52533039G

O

2021-E-RE-28356

B57239113

O

2021-E-RE-28359

Y0842892W

O

2021-E-RE-28360

X4784667T

O

2021-E-RE-28361

75045931J

O

2021-E-RE-28362

B57462145

O

2021-E-RE-28363

34064907K

D

2021-E-RE-28364

B07809619

O

2021-E-RE-28366

B07951098

O

2021-E-RE-28369

43195436X

C

2021-E-RE-28372

43177073R

O

2021-E-RE-28374

B16528002

C

2021-E-RE-28376

34066179M

O

2021-E-RE-28378

49779236Z

O

2021-E-RE-28380

43117516Z

N D

2021-E-RE-28381

E57663205

O

2021-E-RE-28382

15353818F

O

2021-E-RE-28383

42990272Y

O

2021-E-RE-28385

B57324709

O

2021-E-RE-28388

49609827T

LL O

2021-E-RE-28389

43177870Q

O

2021-E-RE-28391

43177813M

O

2021-E-RE-28392

34259647C

O

2021-E-RE-28393

43152687H

O

2021-E-RE-28395

B07643877

O

2021-E-RE-28401

36582007R

C

2021-E-RE-28411

B57343352

O

2021-E-RE-28414

Y0169395Z

C

2021-E-RE-28415

B57023731

O

2021-E-RE-28417

43134174C

O

2021-E-RE-28425

52651127X

O

2021-E-RE-28427

43066250S

O

2021-E-RE-28428

B16657785

C

2021-E-RE-28432

B57919839

C

2021-E-RE-28443

42957404M

C

2021-E-RE-28444

05254312P

A

2021-E-RE-28447

B16625667

D

2021-E-RE-28450

04304417J

O

2021-E-RE-28455

43155609L

O

2021-E-RE-28456

B61991634

H

2021-E-RE-28459

B57981110

O

2021-E-RE-28461

X8222308S

O

2021-E-RE-28462

43044093F

O

2021-E-RE-28465

43142956Q

O

2021-E-RE-28466

B57779209

O

2021-E-RE-28467

43036314W

O

2021-E-RE-28468

Y2572792A

O

2021-E-RE-28473

X7249987L

C

2021-E-RE-28474

Y1438534J

C

2021-E-RE-28477

43050515N

O

2021-E-RE-28479

43213161W

O

2021-E-RE-28481

37340783F

O

2021-E-RE-28483

B57941445

O

2021-E-RE-28484

41519356D

C

2021-E-RE-28485

X7730331P

O

2021-E-RE-28488

B57675894

C

2021-E-RE-28489

78210230H

O

2021-E-RE-28490

43046768Z

O

2021-E-RE-28491

B16564304

O

2021-E-RE-28493

42389504K

O

 

Causes d'exclusió

 

IAE sense epígraf o bé, sense activitat;  data del certificat censal anterior a desembre 2020 o mancança

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

B

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé sense alta censal compatible

C

Domicili fiscal o social a altre municipi

D

Tenir deute pendent o no presenta certificat

E

Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment

F

Manca CIF/DNI/NIE correcte o integrants de la ESPJ

G

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible

H

Sol.licitud duplicada

I

Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA CASELLA

J

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella

K

Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

L

No ha esmenat la documentació requerida

LL

NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

M

Tràmit incorrecte

N

Incompatibilitat amb altres ajudes

O

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 30 de novembre de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miguel Pastor Jordà