Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 593197
Resolució d'atorgament de beques esportives 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Regidor d'Esports, dia 1 de desembre de l'any 2021, va acordar el següent:

Resolució del Regidor d'Esports  per la qual es concedeixen ajudes a la promoció dels esportistes  locals 2021-2022.

Fets

1. El 16 d'octubre de 2021 es va publicar al BOIB número 142 la Resolució del Regidor d'Esports de 13 d'octubre per la qual es convoquen ajudes per a la promoció dels esportistes locals 2021-2022.

2. En data 15 de novembre finalitzava el termini per presentar sol·licituds a dita convocatòria. Només s'ha presentat una única sol·licitud. I  un cop revisada i vist que  compleix els requisits establerts i presenta completa la documentació exigida  a la convocatòria.

Fonaments de dret.

1. La llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el reglament que la desenvolupa aprovat per reial decret 887/2006 , de 21 de juliol.

2. El Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

3. El Decret del Regidor d'Esports de 13 d'octubre de 2021 pel qual es convoquen ajudes per a la promoció dels esportistes locals 2021-2022. (BOIB número 142, de 16 d'octubre de 2021).

4. L'article 6 i 15 de l'Ordenança General núm. 15, reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Ses Salines (BOIB núm. 116, de 21 d'agost de 2004).

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució

1. Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels ajuts econòmics que es relacionen a l'annex 1 en concepte de subvencions  per a la promoció dels esportistes locals  2021-2022, per un import de 250 € (dos-cents cinquanta euros) a cadascun  d'ells amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341.481.01 del pressupost de despeses 2021.

Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida  a la convocatòria.

2. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ses Salines

(www.ajsessalines.net).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que va dictar l'acte,  en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s'hi pot interposar directament un  contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu les Illes Balears, en el termini de 2 mesos comptadors des de l'endemà de la publicació (Article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).

 

Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi com més pertinent al seu dret.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

El regidor d'Esports

Guillem Francesc Mas Bonet.

 

Davant meu, el secretari

Jaime Perelló Marcé.

 

ANNEX 1 ​​​​​​​Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones a les quals es concedeixen les ajudes per esportistes locals del curs acadèmic 2021-2022:

NÚM. EXP.

DNI/NIE

2021/6250

43***243M