Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 590826
​​​​​​​Acord de Ple de data 25/11/2021 per la qual es convoquen subvencions en matèria de projectes i activitats de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món per a l'any 2021, pel procediment de concurrència competitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que preveuen els articles 17.3.bi 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida, és publica l'acord de l' Ple adoptat en data 25/11/2021 en virtut de què s'ha aprovat la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món , així com els models d'instància, que ha estat enviada a la base de dades nacional de subvencions amb el número de codi  597619 BDNS i que a continuació es transcriu:

"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PROJECTES DE COOPERACIÓ

1. OBJECTE I FINALITAT.

1. L'objecte de la present convocatòria és regular les ajudes econòmiques que l'Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l'any 2021 per finançar i col·laborar amb les despeses ordinàries i les activitats i projectes de cooperació i desenvolupament que, persones físiques o entitats relacionades amb el terme de Santa Margalida, organitzen i desenvolupen en països del Tercer Món, subdesenvolupats o en vies de desenvolupament i que impulsin i promoguin el desenvolupament d'aquests països i redundin en benefici dels habitants del lloc on realitzen les activitats de cooperació.

2. La finalitat d'aquestes subvencions és col·laborar amb les entitats i persones que d'alguna manera contribueixen i participen en projectes de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món, subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, realitzant activitats que tenen per  finalitat millorar la qualitat de vida de les persones que resideixen allà, així com la cooperació entre aquestes i l'Ajuntament de Santa Margalida. 

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

Durant l'exercici pressupostari 2021, es destina la quantitat de 6.000,00.-€ .a les subvencions objecte de la present conovcatòria, amb càrrec a l'aplicació pressupostària següent: 231 48900 Projectes de Cooperació.

3. BENEFICIARIS.

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria aquelles persones físiques o entitats i associacions legalment constituïdes com a entitats sense ànim de lucre que tinguin alguna relació amb el terme de Santa Margalida i que tinguin, entre les seves finalitats, l'objecte de la present convocatòria.

2. No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies que s'indiquen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l'article 8 de l'Ordenança general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida.

4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES.

Són objecte de subvenció les despeses ordinàries en que incorrin les persones o entitats que participen en activitats de cooperació i desenvolupament, així com les derivades de les actuacions i projectes organitzats i executats des de dia 1 de novembre de 2020 fins dia 30 d'octubre de 2021 per les persones i entitats relacionades a la base tercera d'aquesta convocatòria que, de forma indubitada, contribueixin a fomentar la participació amb la cooperació i a millorar la qualitat de vida dels habitats dels països on presti la seva col·laboració, sempre que siguin necessàries i s'hagin abonat abans de la finalització del període de justificació.

5. ACTIVITATS NO SUBVENCIONABLES.

En cap cas seran despeses subvencionables:

-  Els interessos deutors dels comptes bancaris.

-  Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

-  Despeses de procediments judicials.

-  Els tributs, excepte que el beneficiari de la subvenció els aboni de manera efectiva.

-  Els imposts indirectes quan son susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

- Despeses d'avituallament, sopars i dinars d'inauguracions, cloendes o altres celebracions.

- Premis en metàl·lic per a participants.

- Despeses de personal de l'entitat que desenvolupi funcions generals de gestió o administratives (gerent, director, personal administratiu...).

6. RÈGIM DE LA CONCESSIÓ. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.

1. Les subvencions objecte de la present convocatòria s'atorgaran en règim de concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

2. Les subvencions, tal i com preveu la Base d'Execució Núm. 37 del Pressupost Municipal de 2021 podran superar el 80% del cost de l'activitat subvencionada, tenint en compte les limitacions pressupostàries i les contingudes en aquesta convocatòria.

3. Els ajuts econòmics objecte de la present convocatòria són compatibles amb altres ajuts efectuats per qualsevol altre administració pública o entitat privada, sempre que l'import dels ajuts concedits sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres, no superi el cost de l'activitat subvencionada.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. TERMINI, LLOC I FORMA.

1. El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la  convocatòria al BOIB.  En el cas de que el darrer dia sigui inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

2. Les sol·licituds s'han de formular mitjançant instància, s'han de dirigir al Sr. Batle-President de l'Ajuntament  i s'han de presentar en el Registre General de l' Ajuntament de Santa Margalida o en les dependències de Can Picafort, o bé a qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques (d'ara endavant LPACAP). En tant les sol·licituds es presentin per part de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica les instàncies s'hauran de presentar a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14.2 de la LPACAP.

3. Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model instància (ANNEX I). Juntament amb la sol·licitud, que anirà signada pel legal representat de l'entitat, s'ha de presentar la següent documentació:

a. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona que signa la sol·licitud.

b. Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud. S'ha d'acreditar el nomenament i la vigència del càrrec.

c. Fotocòpia dels Estatuts o Acta Fundacional inscrits en el Registre Oficial Corresponent. No serà necessari presentar aquest document  si l'entitat sol·licitant ho ha acreditat en anteriors convocatòries de subvencions i ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Santa Margalida i no s'ha produït cap modificació des de llavors.

d. Projecte explicatiu de les activitats o actuacions per a les quals se sol·licita l'ajuda econòmica. Entre d'altres aspectes, hi han de constar, els objectius perseguits, el col·lectiu al qual van dirigit, el pressupost (on s'indicaran les despeses i els ingressos), els mitjans humans i els materials necessaris per dur-ho a terme, les dates de realització, les persones responsables de la seva execució, les formes de col·laboració previstes en el finançament i les mesures de difusió adoptades que, com a mínim, han de consistir amb la inclusió del nom i de la imatge corporativa de l'Ajuntament de Santa Margalida com entitat que subvenciona l'esdeveniment.

Si escau, en el pressupost s'haurà de desglossar la part corresponent a imposts. (ANNEX III).

En el cas de que a la data de sol·licitud ja s'hagi realitzat el projecte pel qual es sol·licita la subvenció, s'adjuntarà una memòria descriptiva de les actuacions realitzades. En ella hi han de constar, en la mesura en que sigui possible, els aspectes indicats en el paràgraf anterior.

e. Certificat bancari que acrediti el compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l'import de la subvenció. No serà necessari presentar aquest certificat bancari si l'entitat sol·licitant ho ha acreditat en anteriors convocatòries de subvencions i ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Santa Margalida i no s'ha produït cap modificació des de llavors.

f. Declaració què l'entitat sol·licitant no rep cap més ajuda pel mateix concepte, o l'import de l'ajuda rebuda o sol·licitada amb relació al total i declaració responsable davant autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ANNEX II).

g. Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, davant l'Agència Tributària i davant aquest Ajuntament (ANNEX II). La presentació de la sol·licitud de la subvenció implicarà, excepte que expressament es manifesti el contrari, l'autorització del sol·licitant per a que l'òrgan atorgant obtingui de forma directa l'acreditació del compliment d'aquestes obligacions.

4. D'acord amb l'establert en l'article 28.3 de la LPACAP, en el cas que la documentació exigida ja estigui en poder de l'Ajuntament, la persona aspirant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment de que formin part, podrà fer ús del seu dret a no presentar-la, fent constar la data, el procediment i l'òrgan o dependència en que varen ser presentats o emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seva presentació, o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits al fet que es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències, advertint-la que si no ho fa se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en l'article en l'article 21 de la LPACAP.

6. Qualsevol dels òrgans que intervenen en el procediment de concessió podrà, en qualsevol moment del procés, sol·licitar  a l'interessat la informació complementària, les dades i les acreditacions que estimi necessàries.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ.

1. El procediment de concessió de la subvenció s'iniciarà d'ofici, mitjançant acord de l'Ajuntament Ple que aprovarà la convocatòria. La convocatòria serà publicada en la Base Nacional de Subvencions, en el BOIB i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

2. L'òrgan instructor del procediment de concessió correspon a la Regidoria de Serveis Socials.

Una Comissió Avaluadora es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds conforme als criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria. De tot l'actuat en aquesta reunió s'aixecarà acta.

La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres:

- Sr. Joan Monjo Estelrich, Alcalde de l'Ajuntament, com a president de la Mesa.

Suplent: Sra. Joana Llull Molinas.

- Sr. Martí Àngel Torres Valls, vocal.

Suplent: Sra. Maciana Alomar Bauzça.

- Sra. Margalida Quetglas Ferragut, en qualitat d'Interventora de l'Ajuntament.

Suplent: Sra. Catalina Maria Pons.

- Sra. Maria Magdalena Vicens Pons, en qualitat de Secretària de l'Ajuntament.

Suplent: Sra. Francisca Seguí Serra.

- Sra. Alícia Payeras Pascual que actuarà com a secretària, amb veu, però sense vot.

Suplent: Sra. Isabel Mas Vanrell.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de la reunió de la Comissió, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament, obrint-se un termini de 10 dies naturals per presentar al·legacions.

L'instructor incorporarà a l'expedient una diligència signada per la persona responsable en que consti lloc i data de publicació.

Pel que fa a la presentació d'al·legacions s'estarà a l'establert per a la presentació de sol·licituds. Si no es presenten al·legacions dins del termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. En altre cas, una vegada examinades al·legacions presentades pels interessats, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament atorgant als beneficiaris un termini de 10 dies naturals perquè comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada si dins d'aquest termini no s'expressa el contrari.

3. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s'atribueix a la Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida i, si escau, en el BOIB.

9. CRITERIS QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.

1. La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat,igualtat i no discriminació.

2. Amb la finalitat d'establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:

a) Repercussió social de l'activitat...................................................................................0 a 5 punts.

b) Nombre de persones que puguin resultar beneficiàries.............................................. 0 a 5 punts.

c) Incidència en el desenvolupament de l'educació bàsica..............................................0 a 5 punts.

d) Incidència en la promoció de la formació, salut i preservació  del medi ambient..... 0 a 5 punts.

d) Continuïtat del projecte...............................................................................................0 a 5 punts.

3. Quedaran automàticament exclosos del procediment els sol·licitants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 

4. L'import màxim de subvenció serà de 2.000,00.-€ per sol·licitant.

5. En cas que l'import consignat a l'aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s'ha d'abonar a subvenció no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, per determinar l'import de la subvenció, s'ha d'aplicarà el següent sistema:

a) Es suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els requisits.

b) Es divideix l'import total del crèdit assignat a la convocatòria entre el nombre total de punts, i així s'obtindrà el valor de cada punt en euros.

c) La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el número de punts obtinguts per cada sol·licitant pel valor en euros de cada punt.

6. La quantia de la subvenció tindrà com a límit màxim el crèdit consignat contemplat en aquesta convocatòria i no podrà superar el 100% del cost de l'actuació subvencionada.

10. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria.

2. El venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són d'aplicació i, en concret, de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de 29/09/2012 i BOIB Núm. 70 de dia 29/05/2021), i de les següents:

a. Acceptar i complir la normativa de l'Ajuntament de Santa Margalida.

b. Dur a terme l'objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes.

c. Acreditar davant l'Ajuntament que han executat o realitzat l'activitat subvencionada amb la documentació corresponent.

d.Comunicar a l'òrgan competent per resoldre d'acord amb l'article 8.3 de la present convocatòria l'obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de l'activitat subvencionada.

e. Facilitat tota la informació complementària que requereixi l'Ajuntament.

f. Fer constar que l'activitat està subvencionada per l'Ajuntament de Santa Margalida mitjançant el logotip o les identificacions corporatives de l'Ajuntament.

g. Informar i convidar a les autoritats de l'Ajuntament a la presentació, inauguració i cloenda de l'activitat subvencionada.

h. Fer la publicitat de l'activitat subvencionada amb llengua catalana.

i. Presentar, una vegada conclosa l'activitat subvencionada, la documentació justificativa requerida en base següent.

12.  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

1. La justificació de les despeses subvencionades haurà de realitzar-se amb anterioritat a dia 1 de desembre de 2021.

2. L'abonament de la subvenció es farà prèvia justificació per part de l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat i el 100% de la despesa.

3. Per justificar la subvenció atorgada s'ha de presentar un compte justificatiu integrat per la documentació següent:

a. Una memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb les activitats que s'han fet i els resultats obtinguts, la temporalització, mitjans de difusió utilitzats, l'avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient.

b. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s'han fet, que contindrà:

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, data d'emissió i data de pagament. Si la subvenció s'atorga d'acord a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

-  Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació referida en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.

- Declaració responsable d'haver fet el projecte o activitat subvencionada, en la qual s'han de detallar els ingressos i les despeses que se n'han derivat assenyalant-ne l'import i la procedència (ANNEX IV).

- Declaració responsable que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l'IVA (ANNEX IV)

- Justificant de pagament de les factures.

- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada assenyalant-ne l'import i la procedència.

- Una mostra, si pertoca, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, fullets de ma i qualsevol altre element publicitari.

4. Les despeses s'han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s'han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l'entitat subvencionada, s'hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció.

5. Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d'expressar clarament:

- Data d'emissió, que haurà de correspondre al període subvencionable.

- Dades fiscals (Nom, domicili, NIF, etc.) de l'entitat emissora i de l'entitat pagadora.

- Número de la factura.

- Concepte detallat pel qual s'expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

- Import, desglossant la part que correspon a IVA, si procedeix. Si l'operació està exempta d'IVA s'ha d'esmentar a la factura.

Si l'entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la despesa rebuda per correu electrònic, s'admetrà sempre que a la impressió de la factura s'adjunti un certificat signat pel representant legal de l'entitat en que manifesti la impossibilitat o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s'ha utilitzat ni s'utilitzarà per justificar cap altre subvenció.

Per justificar les indemnitzacions que per despeses efectives ocasionades s'han abonat als col·laboradors en l'esdeveniment (no pels serveis prestats), l'entitat beneficiària haurà d'aportar un certificat signat pel representant legal de l'entitat i per la persona col·laboradora on s'esmenti el concepte, l'import abonat i les dades personals (nom, domicili i NIF).

6. No obstant això, l'Ajuntament de Santa Margalida podrà demanar qualsevol altre documentació que consideri adient, ateses les circumstàncies i característiques del cas.

7. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, l'Ajuntament de Santa Margalida requerirà a l'entitat beneficiària perquè la completi o esmeni la deficiència en el termini improrrogable de 10 dies.

8. Si de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció es desprèn que no s'han complert les previsions d'aspectes que s'han tingut en compte per puntuar, es modificarà la quantia de la subvenció concedida en funció de la puntuació que efectivament hauria obtingut. L'import corresponent a la minoració retornarà a l'aplicació pressupostària corresponent.

13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT.

Les subvencions son de concessió voluntària, revocables i reductibles si l'entitat beneficiària es veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l'Ordenança municipal, així com en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.

En aquests casos, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu, l'entitat beneficiària haurà de reintegrar les quantitats percebudes i els interessos de demora que corresponguin. 

14. INFRACCIONS O SANCIONS.

L' incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria o a la normativa d'aplicació, donarà lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert al Títol V de l'Ordenança municipal.

 

15. NORMATIVA APLICABLE.

En allò no previst en la present convocatòria és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 877/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003; l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 29/09/2012 i BOIB Núm. 70 de dia 29/05/2021); Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'any 2021 i demés normativa que hi resulti d'aplicació.

16. RECURSOS.

La resolució que recaigui en aquest procediment no posa fi a la via administrativa. Contra ella es pot interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i en el termini de dos mesos es pot interposar davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu recurs contenciós administratiu Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que hi procedeixi."

El que es fa públic en compliment de les disposicions vigents.

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El batle

 Joan Monjo Estelrich