Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 590442
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 354/2021 de 29 de novembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de presidència núm. 169/2021, de 9 de juliol, es nomenà al senyor Miquel Àngel Maria Ballester, vicepresident del Consell Insular de Menorca, al qual correspon, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, les funcions pròpies de la presidència en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Tenint en compte que estaré absent de l'illa des del dia 7 fins al dia 12 de desembre, ambdós inclosos;

Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars;

Resolc:

Primer. Designar al vicepresident, senyor Miquel Àngel Maria Ballester, com a president en funcions del Consell Insular de Menorca, a fi que em substitueixi en l'exercici de totes les meves funcions des del dia 7 fins al dia 12 de desembre, ambdós inclosos.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de l'efectivitat del nomenament pels dies assenyalats.

 

Maó, 29 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta, La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)