Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 588616
Convocatòria extraordinària d'ajuts directes al sector productiu per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, ha adoptat el següent acord:

“Aprovar la segona convocatòria extraordinària d'ajudes per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en el sectors econòmics següents:

a) Activitats de restauració, gimnasos, escoles de dansa, sales de ball i discoteques que no hagin estat beneficiaris de qualsevol de les convocatòries d'ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 implementades per la Fundació Mallorca Turisme del Consell de Mallorca, dirigides a aquests sectors, per no complir algun o alguns dels requisits. Cal indicar quin és el requisit pel qual no s'ha obtingut l'ajuda de la referida convocatòria.

b) Activitats d'oci nocturn. En concret, totes i cadascuna de les categories d'oferta d'entreteniment de la legislació turística, és a dir, cafès-concert, clubs de platja i bars de copes, entenent inclosos dins d'aquest apartat els pubs i lounges.

c) Comerç a la menuda de productes o serveis de bugaderia, agències de viatges, rentat de cotxes (excepte estacions de servei), ferreteria, drogueria, merceria, dietètica, estètica, perruqueria, perfumeria, cosmètica, tatuatges, instituts de bellesa, decoració, plantes, floristeries i herbes en herbolari.

d) Parcs d'atraccions de caràcter estable, centres d'oci, minigolf, kàrting, lloguer de bicicletes (se n'exclouen expressament els establiments de jocs recreatius, cases d'apostes o similars i anàlogues).

e) Estudis fotogràfics i fotoserveis, venda de llibres i premsa, papereria, impremta i copisteria.

f) Comerç a la menuda de productes tèxtils, confecció, calçat, pells, articles de cuir, souvenirs, confeccions per a la llar, articles esportius.

g) Comerç a la menuda d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria, bijuteria, porcellana i joguines.

h) Comerç a la menuda de productes alimentaris i begudes en general (excepte hipermercats i grans superfícies), forns, botigues de queviures, supermercats, botelleries, carnisseries, pastisseries, fruiteries, sempre que no hagin romàs oberts al públic més de nou mesos durant l'any 2020.

i) Granges escola. S'entenen inclosos dins d'aquest apartat els establiments amb títol habilitant de Centre Mediambiental Cultural, així com els que hagin obtingut el títol habilitant equivalent a granja escola a través de la legislació agrària.

j) Comerç a la menuda de productes i serveis per a animals domèstics (excepte centres o clíniques veterinàries).”

 

Calvià, 13 d' abril de 2021

El tinent de batle d'Urbanisme, Comerç i Activitats

(Decret de Delegació de data 17 de juny de 2019)

Marc López Expósito

 

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és continuar fent actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius que s'indiquen a continuació mitjançant la concessió d'ajuts directes. Es tracta de facilitar l'accés a aquests ajuts a les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments radicats al terme municipal de Calvià i que desenvolupin les activitats següents:

a) Activitats de restauració, gimnasos, escoles de dansa, sales de ball i discoteques que no hagin estat beneficiaris de cap de les convocatòries d'ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 implementades per la Fundació Mallorca Turisme del Consell de Mallorca, dirigides a aquests sectors, perquè no compleixen algun o alguns dels requisits. S'ha d'indicar quin és el requisit pel qual no s'ha obtingut l'ajut de la convocatòria esmentada.

b) Activitats de oci nocturn. En concret, totes les categories d'oferta d'entreteniment de la legislació turística, és a dir, cafès concert, clubs de platja i bars de copes, inclosos pubs i lounges.

c) Comerç al detall de productes o serveis de bugaderia, agències de viatges, rentat de cotxes (excepte les estacions de servei), ferreteria, drogueria, merceria, dietètica, estètica, perruqueria, perfumeria, cosmètica, tatuatges, instituts de bellesa, decoració, plantes, floristeries i herbes en herbolari.

d) Parcs d'atraccions de caràcter estable, centres d'oci, minigolf, kàrting, lloguer de bicicletes (en queden exclosos expressament els establiments de jocs recreatius, cases d'apostes o similars i anàlogues).

e) Estudis fotogràfics i fotoserveis, venda de llibres i premsa, papereria, impremta i copisteria.

f) Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells, articles de cuir, souvenirs, confeccions per a la llar, articles esportius.

g) Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria, bijuteria, porcellana i botiga de joguines.

h) Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general (excepte els hipermercats i les grans superfícies), fleques, botigues de queviures, supermercat, botelleria, carnisseria, pastisseria i fruiteria.

i) Granges escola. S'entenen inclosos dins aquest apartat els establiments amb títol habilitant de centre mediambiental cultural, així com els que hagin obtingut el títol habilitant equivalent a granja escola a través de la legislació agrària.

j) Comerç al detall de productes i serveis per a animals domèstics (excepte els centres o les clíniques veterinàries).

2. Bases reguladores i normativa aplicable

- Pacte de Reactivació Econòmica i Social de les Illes Balears, subscrit el mes de juliol de 2020, d'acord amb el qual l'Ajuntament rep una aportació en concepte de subvenció del Consell de Mallorca, per Acord del Consell Executiu de 26 de febrer de 2021, per import de 489.243,65 euros (BOIB núm. 28, de 27 de febrer), que ha estat aprovada i concedida per Acord del Consell Executiu de 10 de març de 2021 (BOIB núm. 36 de 16 de març) i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i l'Ajuntament, el dia 10 de març de 2021, per import de 489.243,65 euros, destinats a pal·liar les conseqüències a les Illes Balears de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 als sectors econòmics.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant LGS) i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara endavant RLGS).

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

- Bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2021.

- Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual s'aprova la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Qualsevol altra disposició normativa que per la seva naturalesa pugui resultar-hi aplicable.

- Règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre del 2013).

- La participació en aquesta convocatòria s'ha de subjectar als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, reducció de tràmits, agilització, eficiència i simplificació així com a l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

- Amb caràcter general, pel que en disposen les bases reguladores.

3. Crèdit pressupostari

L'import total destinat a la convocatòria, ascendeix a 927.487,30 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 603-43100-4800002. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es podrà augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

4. Quantia de la subvenció

La quantia de l'ajut directe ascendirà a una quantitat fixa de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €) per centre de treball o establiment, encara que s'hi exerceixi més d'una activitat. Només es concedirà una sol ajut, encara que al centre de treball o establiment es dugui a terme més d'una activitat que pugui tenir accés a l'ajut. Això no obstant, si el sol·licitant disposa d'un espai arrendat independent dins el centre de treball o establiment, es pot acollir a aquest ajut.

El màxim a percebre és de dos ajuts per persona beneficiària, el que suposa un màxim de TRES MIL EUROS (3.000 euros). Aquest màxim computarà en els supòsits en què una persona formi part en més d'una societat o entitat, ja sigui com a administradora, sòcia o partícip o qualsevol altra circumstància. Això limitarà els ajuts a dos establiments dels quals formi part com a administradora, sòcia o partícip o qualsevol altra circumstància.

5. Persones o entitats beneficiàries

- Les persones físiques i jurídiques privades.

Comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica constituïdes degudament segons la normativa.

En queden excloses:

- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

6. Requisits per ser persona o entitat beneficiària

a) Ser titular de l'activitat subvencionable, amb establiment, centre de treball o local amb ubicació i domicili fiscal a Calvià, que no superi la mitjana anual de 20 persones treballadores per establiment o centre de treball.

b) Haver estat d'alta en algun moment en el Cens d'Empresaris Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració tributària l'any 2021.

c) En el cas de comunitats de béns i altres entitat sense personalitat jurídica, han de nomenar una persona representant apoderada, amb prou poders per complir obligacions que corresponguin a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, aquestes no es podran dissoldre fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS, d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta llei.

d) No haver obtingut subvencions de la convocatòria publicada en el BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia Covid d'ajuts directes a empresaris i professionals, a què fa referència el títol I del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, per a l'establiment respecte al qual se sol·licita l'ajut. Això no obstant, no tenen dret a l'ajut si el titular o l'explotador de l'establiment és una empresa (S.L., S.L.U o S.A.), comunitat de béns o qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica. Per tant, podran accedir-hi els explotadors o titulars de l'establiment en règim d'autònom, és a dir, els qui presentin la sol·licitud com a persona física.

e) No haver incorregut en la denegació d'atorgament de subvencions per les causes previstes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

f) No haver estat receptora d'ajuts de minimis en un import superior als 200.000 € en els darrers tres últims exercicis fiscals, comptadors a partir de la concessió de l'ajut.

g) Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Calvià.

S'eximeix les persones sol·licitants d'aquests ajuts d'estar al corrent en les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i de ser deutores per reintegrament davant l'Administració, en els supòsits de deutes contrets durant els exercicis 2020 i 2021, sempre que la suma de tots aquests deutes no sigui superior a la quantitat a rebre en concepte d'ajut, conformement a l'article 13.2 de la LGS. No obstant això, es pot obtenir l'ajut si, en cas que hi hagi un deute corresponent a períodes anteriors, el beneficiari regularitza la seva situació en el període d'esmena que s'estableixi i ho acrediti en aquest període. S'entendrà que s'està al corrent dels deutes en cas d'aportar l'acord del pagament ajornat amb l'Administració creditora.

h) No haver estat sancionada per incompliment molt greu de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19 o no ser considerada reincident. Tot això sense perjudici de qualsevol pronunciament judicial que s'hi dicti.

7. Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat, a excepció del que disposa el punt núm. 6, lletra d), d'aquesta convocatòria.

Atès que es tracta de subvencions sotmeses al règim de minimis establert en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a les empreses dels sectors a què fa referència aquesta normativa.

En cap cas els ajuts no podran superar l'import màxim total d'ajut de minimis, actualment establert en 200.000 euros, durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajuts de minimis concedits a la mateixa empresa, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb un altre tipus d'ajuts subjectes a les regles comunitàries d'ajuts d'Estat.

 

8. Termini de presentació de la sol·licitud. Presentació en línia

Termini de presentació: 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB), mitjançant la sol·licitud normalitzada, de presentació obligada, per mitjà del model que s'adjunta (Annex I).

També es publicarà a la Base Nacional de Subvencions i a la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Calvià, on es pot trobar tota la informació.

Presentació: en línia, amb el certificat digital de la persona o entitat sol·licitant o, si n'és el cas, per una persona que en faci de representant. Aquesta representació s'ha d'acreditar mitjançant el certificat digital de la personal que representi l'entitat.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en la convocatòria. En cas d'optar a dos ajuts, tal com assenyala la base núm. 4, constarà en una mateixa sol·licitud.

Juntament amb la sol·licitud, en cas que sigui necessari, cal aportar la documentació que es detalla.

Enllaços per a la presentació:

- www.calvia.com, clic en organització municipal, clic en Turisme i Ocupació, clic en Desenvolupament Estratègic

Es podrà rebre:

Assistència per a la presentació:

- Telefònica, telèfon de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) núm. 871 510 091, de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.

Informació sobre les bases:

- Correu electrònic: ayudas1500@calvia.com

9. Inadmissió de la sol·licitud. Causes

- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

- La no utilització dels formularis normalitzats electrònics d'ús obligatori.

- No marcar en la sol·licitud (Annex I) la casella en què declara conèixer que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a aquesta determinarà el reintegrament de la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament.

10. Formalització de la sol·licitud

Formalització: emplenament de l'Annex I (sol·licitud).

Sol·licitud (Annex I) amb certificat digital o signatura electrònica, per part de la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant, que reuneix tots els requisits per ser beneficiària de la subvenció.

ADVERTIMENT: la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la sol·licitud, o la no presentació davant de l'Ajuntament de la documentació que sigui requerida per acreditar el compliment d'allò declarat, determinarà el reintegrament de la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, i el sol·licitant tindrà prohibida la seva participació a qualsevol subvenció o línia d'ajuts implementada per l'Ajuntament de Calvià fins a un màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (art. 69.4 Llei 39/2015).

Camps d'emplenament obligatori:

- Persones físiques: DNI o NIE.

- Persona jurídica: CIF, així com que l'entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i registrada, i inscrita en el registre de cooperatives, si es tracta d'una cooperativa.

- Activitat per a la qual se sol·licita l'ajut (màxim dos).

- Nom comercial de l'establiment (màxim dos).

- Localització de l'establiment (màxim dos).

- Domicili fiscal de la persona o entitat.

- Poder suficient per actuar en nom de l'entitat sol·licitant de la persona que presenta la sol·licitud.

- Compte bancari, a nom de la persona beneficiària, en què es vol rebre el pagament de l'ajut.

- Correu electrònic de la persona beneficiària, a efectes de notificacions.

- Declaració de coneixement que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la sol·licitud, o la no presentació davant de l'Ajuntament de la documentació que sigui requerida per acreditar el compliment del declarat, determinarà el reintegrament de la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, i que el sol·licitant tindrà prohibida la seva participació en qualsevol subvenció o línia d'ajuts implementada per l'Ajuntament de Calvià fins a un màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.

- Declaració que cap societat o entitat de la qual la persona interessada que fa la sol·licitud és administradora, sòcia, partícip o qualsevol altra circumstància, ha sol·licitat més de dos ajuts d'aquesta convocatòria. El cas contrari determinarà el reintegrament de la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, i la persona sol·licitant tindrà prohibida la participació en qualsevol subvenció o línia d'ajuts implementada per l'Ajuntament de Calvià fins a un màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguin derivar.

Documentación a presentar obligatoriamente:

-Solicitud (Anexo I)

En la solicitud se autorizará al Ayuntamiento de Calvià para que  pueda consultar o recabar datos y documentos de cualquier Administración, en concreto los siguientes:

 • La inexistencia de deudas con el Ajuntament de Calvià
 • Acreditación de no haber incurrido en la denegación de otorgamiento de subvenciones por las causas previstas en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres.
 • Acreditación de no haber sido sido receptora de ayudas de minimis en un importe superior a los 200.000.- € en los últimos tres últimos ejercicios fiscales a contar a partir de la concesión de la ayuda.
 • Acreditación del número de trabajadores del centro de trabajo, que deberá ser inferior a 20 trabajadores por centro de trabajo o local.
 • Acreditación de  que el solicitante no ha sido sancionado por incumplimiento muy grave de la normativa en materia de contención de la covid-19 o ser considerada reincidente.

- Documentación de obligatoria presentación con la solicitud (Anexo II)                

 • Certificado actualizado de Situación Censal en el que se acredite que el solicitante ha estado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración tributaria en algún momento durante el año 2021.
 • Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con el Estado o acuerdo de pago aplazado.
 • Certificado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social o acuerdo de pago aplazado.
 • Validación bancaria de la cuenta donde se percibirá la ayuda.
 • Contrato celebrado entre las y los miembros y designación del representante, si se trata de una comunidad de bienes o entidad sin personalidad jurídica debidamente constituidas según la normativa.

- Documentación a presentar en caso de no autorización de consulta al Ajuntament (Anexo III)

En caso de no autorizar al Ajuntament para que pueda consultar o recabar datos y documentos de cualquier Administración, deberá aportar con la solicitud la documentación acreditativa de estos extremos.

Sólo en el supuesto de no autorizar al Ajuntament para que pueda consultar o recabar datos y documentos indicados de cualquier Administración, deberá aportar con la solicitud y la declaración responsable, la documentación acreditativa siguiente (Anexo III):

a) Certificado de inexistencia de deudas con el Ayuntamiento de Calvià (Anexo IV)

b) Acreditación de no haber incurrido en la denegación de otorgamiento de subvenciones por las causas previstas en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Acreditación de no haber sido sido receptora de ayudas de minimis en un importe superior a los 200.000.- € en los últimos tres últimos ejercicios fiscales a contar a partir de la concesión de la ayuda.

d) Certificado de ser titular de la actividad subvencionable, con establecimiento, centro de trabajo o local ubicado y con domicilio fiscal en Calvià, que no supere la media anual de 20 trabajadores y/o trabajadoras por establecimiento o centro de trabajo.

e) Certificado de no haber sido sancionada por incumplimiento muy grave de la normativa en materia de contención de la covid-19 o ser considerada reincidente.

f) Certificado de no obtención de subvenciones de la convocatoria publicada en el BOIB Nº 70 de día 29 de mayo de 2021, Orden conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors y del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de mayo de 2021 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales, a que se refiere el Título I del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de març, de medidas extraordinarias de soporte a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, para el establecimiento respecto al que se solicita la ayuda. No obstante, no tendrán derecho a la ayuda si el titular o explotador del establecimiento es una empresa (S.L, S.L.U o S.A), comunidad de bienes o cualquier otra entidad sin personalidad jurídica. Por tanto podrán acceder aquellos explotadores o titulares del establecimiento en régimen de autónomo, esto es, quienes presenten la solicitud como persona física.

11. Procedimiento e Instrucción

1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Infracciones, Sanciones y Desarrollo Estratégico, que actuará de oficio realizando todas las actuaciones necesarias para determinar, saber y comprobar los datos en virtud de los cuales se tiene que resolver la concesión de las ayudas.

2. La concesión se realizará entre las personas solicitantes que reúnan la totalidad de requisitos y documentación exigida en esta convocatoria, hasta agotar el crédito disponible para la convocatoria. Siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan se podrá aumentar el importe de esta convocatoria. Se entenderá en base al principio de confianza mutua y la necesaria celeridad que la actual situación requiere, que las personas solicitantes reúnen los requisitos de la convocatoria al suscribir la solicitud  tras cuya recepción telemática, podrá efectuarse el pago de la ayuda, sin perjuicio de las comprobaciones que se llevarán a cabo con posterioridad a su concesión provisional y que, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 10  puede originar graves consecuencias en caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la solicitud, o la no presentación ante el Ajuntament de la documentación que sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará el reintegro de la cantidad total percibida más el interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, y tendrá prohibida su participación en cualquier subvención o línea de ayuda implementada por el Ajuntament de Calvià hasta un máximo de cuatro años, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.  

3. Si la solicitud o documentación presentada no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá electrónicamente a la persona interesada, para que la complemente, subsane la falta de datos o acompañe los documentos preceptivos que se le indican, en el plazo máximo improrrogable de los diez días hábiles siguientes, con la advertencia que si no lo cumplimenta en el plazo señalado, se tendrá por desistida la petición, con una resolución previa expresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

El requerimiento para mejorar la solicitud se notificará electrónicamente, por medio de la web municipal. Esta notificación por medios electrónicos se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde que se ha enviado la notificación por correo electrónico sin acceder a ella.

4. El procedimiento podrá resolverse de forma parcial, tramitándose de forma inmediata el pago, sin esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria, emitiéndose la propuesta al Teniente de Alcalde de Urbanismo, Comercio y Actividades y posteriormente será ratificada por la Junta de Gobierno Local.

Los acuerdos de concesión de subvención contendrán el otorgamiento de las subvenciones, fijando expresamente su cuantía.

5. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses, a contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación electrónica, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

12. Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la normativa española relativa a la protección de datos personales, ponemos en su conocimiento que:

1.- La entidad responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ajuntament de Calviá, titular del C.I.F. P0701100J, con domicilio 07184 Calviá, calle Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1.

2.- Los datos de contacto de la persona delegada de Protección de Datos del Ajuntament de Calviá son: dpd@calvia.com

3.- La finalidad con la que se tratan sus datos es la tramitación y gestión de la convocatoria de subvenciones destinadas a Ayudas para paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos del Municipio de Calvià.

4.- La base legal para el tratamiento de los datos facilitados, tanto en la solicitud como en la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en el artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos, cumplimiento de una obligación legal y en el art. 6.1.e) cumplimiento de una misión realizada en interés público en base a:

 • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 • Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de Baleares.

5.- La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en la Ley 15/2006, del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears.

6.- Cesiones de datos previstas: los datos personales podrán ser comunicados a la Bases Nacional de Subvenciones, Agencia Estatal de Administración Tributaria y a otras Administraciones que pudieran estar relacionadas con la subvención.

7.- Podrá ejercitar, en los casos y formas previstos en la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad en el Servicio de Atención al Ciudadano de l'Ajuntament de Calvià, calle Julià Bujosa Sans, batle, núm.1, Calvià.

8.- En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede encontrar más información al respecto en su página web: www.agpd.es.

13.  Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias

a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa a que pueda dar lugar.

c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, su Reglamento y normativa autonómica.

d) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables.

14. Pago y justificación de las subvenciones a cada persona o entidad beneficiaria

El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión y publicación en la web municipal, sin que sea necesaria la constitución de garantías, lo que implica la aceptación de la subvención.

Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones y requisitos necesarios para acceder a la ayuda, vista la documentación aportada y realizadas las comprobaciones correspondientes con las distintas administraciones,  las subvenciones se darán por justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones comprobatorias de la Administración y el control financiero que pueda extenderse a verificar su exactitud.

La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información podrá dar lugar a responsabilidad penal, civil o administrativa.

15. Reintegro de las subvenciones

1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la LGS y por el título III del RLGS y demás normativa de aplicación. 

2.- Procederá el reintegro de la cantidad total percibida indebidamente, cuando de la comprobación efectuada se concluya que las manifestaciones realizadas por la persona beneficiaria en su solicitud no son correctas. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar la cantidad total percibida, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En caso de la inexactitud, falsedad u omisión en las afirmaciones efectuadas en la solicitud, la persona beneficiaria de la ayuda tendrá prohibida su participación en cualquier subvención o línea de ayuda implementada por el ayuntamiento de Calvià durante el período de cuatro años, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa en que pueda incurrir.

16. Infracciones y Sanciones

Resultará de aplicación el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de subvenciones de la CAIB, así como la Ley General de Subvenciones y su Reglamento en todo lo que resulte de aplicación.

La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información que se incorpore a la solicitud podrá dar lugar a responsabilidad penal, civil o administrativa.

17. Publicación de la convocatoria y de la concesión

De la convocatoria y de las resoluciones de concesión que deriven, se enviará información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El extracto de la convocatoria se tiene que publicar en el BOIB por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la web del Ajuntament de Calvià, dándose la mayor difusión posible entre las personas que puedan estar interesadas.

Los actos de esta convocatoria que deban someterse a información pública, se publicarán en web del Ajuntament de Calvià, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al margen de su publicación en el BOIB cuando esté previsto.

18. Recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa se puede interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de haber publicado el extracto de esta Resolución en el BOIB, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, que se producirá si en el plazo de un mes no ha sido resuelto.

No obstante lo anterior, se puede interponer, si procede, cualquier otro recurso que se considere oportuno. Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Documents adjunts