Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 593339
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 169, de 17 de juny de 2020).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu —BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex 1 d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons <<Fons NextGenerationUE>>.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat onzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 1 de desembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

MOVESIII-4/2021

Bartomeu Morey Caldentey

***2491**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric L3e Super Soco TCMAx

3.756,19

1.210,00

MOVESIII-7/2021

Antoni Josep Jordà Gelabert

***3272**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric L3e EBROH Veracruz 5K Scooter

3.454,88

1.100,00

MOVESIII-22/2021

Damià Rita Espada

***7708**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric L3e Silence S01

4.090,92

1.100,00

MOVESIII-30/2021

Gabriel Bibiloni Frau

***5446**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Nissan LEAF 40kWh N-Connecta

23.677,69

7.000,00

MOVESIII-35/2021

Francisco Javier Nuñez Segura

***3010**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació d'infraestructura de recàrrega 22Kw

1.490,00

1.043,00

MOVESIII-39/2021

Ronny Marc Wyss

****6879*

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 Pure Performance 125 kW

31.121,78

7.000,00

MOVESIII-44/2021

Guillermo Sanso Villalonga

***9124**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició de vehicle elèctric MG ZS EV

25.371,90

4.500,00

MOVESIII-45/2021

Eva Maria Bezanilla Morante

***3834**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT N2008 ACP ELE

25.876,04

4.500,00

MOVESIII-47/2021

Juan Carlos Rubert Diaz

***1372**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació d'infraestructura de recàrrega 7.4 kW

1.205,00

843,50

MOVESIII-52/2021

Maria Andrea Preux Clarke

***7452**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric NISSAN LEAF N-CONNECTA

21.928,93

7.000,00

MOVESIII-53/2021

Susana Teresa Sanchez Ramirez

***0602**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e BEV 50kWh GS Line (MY21.0)

28.524,80

4.500,00

MOVESIII-54/2021

Joan Miquel Matas Rosselló

***1789**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Mazda MX-30

27.181,82

4.000,00

MOVESIII-62/2021

Sebastian Miguel Pujol Roig

***1264**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Style 150 kW

32.731,92

7.000,00

MOVESIII-65/2021

Juan Antonio Morante Sibera

***0666**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric L3e SILENCE S01

4.086,78

1.100,00

MOVESIII-67/2021

David Torres Cabalgante

***8865**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 Pro Performance Life 150 kW

37.654,83

4.500,00

MOVESIII-69/2021

Laura Serra Planells

***5519**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3

43.107,44

7.000,00

MOVESIII-70/2021

Mª Isabel Salas Sanchez

***9418**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació d'infraestructura de recàrrega 7.2 kW

769,95

538,97

MOVESIII-74/2021

Pedro Bennasar Reus

***4209**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel MY21.0 Mokka-e BEV 50kWh GS Line

27.326,45

7.000,00

MOVESIII-78/2021

Pedro José Amengual Ramis

***1288**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació d'infraestructura de recàrrega 7.4 kW

1.389,47

972,63

MOVESIII-80/2021

Cristina Comas Soberats

***1615**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle híbrid Peugeot N508 5P GT Hybrid 225 EAT8

30.578,51

5.000,00

MOVESIII-81/2021

Dolores Agullo Climent

***8983**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Seat Mii elèctric 61 kW

19.595,51

4.500,00

MOVESIII-79/2021

Maria Virgínia Fuster Lorenzo

***4276**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric MINI 3 portes COOPER SE

28.134,72

7.000,00

MOVESIII-83/2021

Ronny Marc Wyss

****6879*

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

1.264,75

885,33

MOVESIII-87/2021

Maria Isabel Torres Planells

***5411**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Active Eléctrico 136 Cv (100 Kw)

25.479,34

7.000,00

MOVESIII-91/2021

Maria Del Carmen Malberti Planas

***8396**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Audi Q4 e-tron

41.647,62

4.500,00

MOVESIII-92/2021

Jaime Guasp Quetglas

***3187**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega vehicle elèctric 7.4 kW

2.139,15

1.711,32

MOVESIII-93/2021

Luis Aran Calvo

***0444**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Seat Mii Electric 61 kW

17.293,88

7.000,00

MOVESIII-94/2021

Gonzalez Garcia Maria Encarnacion

***5111**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega elèctric 22 kW

2.996,00

2.097,20

MOVESIII-95/2021

Jaume Gimenez Duran

***2608**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Nissan LEAF 62kWh e+ N-Connecta

26.549,59

4.500,00

MOVESIII-96/2021

Miguel Cardona Pons

***0384**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega vehicle elèctric 7.4 kW

1.227,50

859,25

MOVESIII-101/2021

Niceware Services, Sl

***3317**

2022 G/731A01/77000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e BEV 50Kwh GS Line

28.396,69

2.900,00

MOVESIII-102/2021

Maria Lourdes Payeras Nicolau

***5172**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e Ultimate BEV 100 kW

28.152,89

7.000,00

MOVESIII-103/2021

Gregorio Molina Paniagua

***2426**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen Id3 Business 150 kW

29.051,03

4.500,00

MOVESIII-104/2021

Proa Rent A Car Sl

***5547**

2022 G/731A01/77000/00 19701 001

Adquisició de 10 vehicles elèctrics Renault Nuevo Zoe Intens / Zen

219.581,66

22.000,00

MOVESIII-105/2021

Juana Ana Reus Perelló

***9817**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA FL 150KW MAXX

27.719,00

7.700,00

MOVESIII-106/2021

Elisabet Daurella Garriga

***8299**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA-e MY21 100 kW

26.686,90

7.000,00

MOVESIII-107/2021

Jose Angel Mora Parra

***2935**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Kia E-NIRO e-Niro Drive

30.826,45

4.500,00

MOVESIII-108/2021

Jaime Romano Colom

***7958**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e MY21 GS Line 100 kW

25.579,84

7.000,00

MOVESIII-111/2021

Topar Sa 0 0

***4084**

2022 G/731A01/77000/00 19701 001

Adquisició vehicle híbrid AUDI Q3 45 TFSI E S TRONIC S

46.454,05

1.700,00

MOVESIII-112/2021

Luis Avila Crespo

***8602**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega elèctrica 7.4 kW

1.818,60

1.273,02

MOVESIII-113/2021

Gabriel Nicolau Vidal

***7719**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW

44.184,02

7.000,00

MOVESIII-115/2021

Francisca Palou Bauza

***9582**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N208 ALP ELE 100 AUT

24.432,69

7.000,00

MOVESIII-119/2021

José Rayó Cladera

***8057**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric KIA ENIRO DRIVE LONG RANGE

28.016,53

7.000,00

MOVESIII-121/2021

Balear De Grupos Electrogenos Sl

***1183**

2022 G/731A01/77000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric NUEVO MAZDA MX-30 e-SKYACTIV 107KW

27.835,15

2.900,00

MOVESIII-122/2021

Andres Javier Barcelo Ordinas

***2202**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicel elèctric OPEL MOKKA-E ULTIMATE BEV 100 kW

31.314,61

4.500,00

MOVESIII-97/2021

Llucia Maria Roig Llaneras

***2412**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Renault nuevo Twingo E-Tech eléctrico Zen

17.838,57

4.500,00

MOVESIII-124/2021

Adamo Prieto Rodriguez

***0186**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka e-MY21 GS Line 100 kW

27.361,43

4.500,00

MOVESIII-127/2021

Marc Herbert Alexander Schollmeier

****1918*

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N2008 ACP ELE 100

25.148,75

4.500,00

MOVESIII-135/2021

Bartolome Beltrán Bernabé

***5865**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID4 Pure 109 kW

30.389,26

7.000,00

MOVESIII-136/2021

Proa Rent A Car Sl

***5547**

2022 G/731A01/77000/00 19701 001

Adquisició 5 vehicles elèctrics Renault ZOE Intens / Life

110.019,57

11.000,00

MOVESIII-140/2021

Juana Ana Ferrer Roig

***2538**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició motocicleta elèctrica Silence S01

4.752,07

1.100,00

MOVESIII-142/2021

Ponç Gelabert Mesquida

***9050**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Mercedes-Benz EQA 250

44.714,67

4.500,00

MOVESIII-149/2021

Montserrat Pastor Domingo

***5987**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle híbrid Audi Q5 50 quattro 299 CV S tronic

41.140,49

2.500,00

MOVESIII-150/2021

Margalida Suau Alemany

***0844**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric SEAT Mii electric 61kW

17.280,86

7.700,00

MOVESIII-153/2021

Alexandre Rifá Vilorbina

***0964**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Seat Mii elèctric 61KW(83CV) auto

15.902,04

7.000,00

MOVESIII-157/2021

Pedro Planas Mari

***4280**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric CITROEN N E-C4 100 kW

25.693,19

4.500,00

MOVESIII-160/2021

Maria Antonia Arellano Roman

***7232**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega 7.4 kW

1.413,56

989,49

MOVESIII-161/2021

Tatjana Grafin Pilati Von Thassul Zu Daxber

****1196*

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle híbrid OPEL GRANDLAND X PHEV

29.669,42

2.500,00

MOVESIII-169/2021

Marta San Segundo Campo

***6504**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric MINI COOPER SE

28.471,05

4.500,00

MOVESIII-170/2021

Esteban Sales Sastre

***3137**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Implantació punt de recàrrega 9 kW

1.355,00

948,50

MOVESIII-171/2021

David Masip Martorell

***2587**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI  KONA EV FL 150 KW

33.636,36

4.500,00

MOVESIII-173/2021

Maria Antonia Arellano Roman

***7232**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric SKODA ENYAQ 60 132 kW

30.572,01

4.500,00

MOVESIII-175/2021

Francisco Jose Palacios Lopez

***1433**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle híbrid Kia Niro 1.6 PHEV Emotion

24.759,20

2.500,00

MOVESIII-178/2021

Juan Serra Mir

***4652**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Nissan Leaf 5p 40 kWh N-Connecta

25.000,00

7.000,00

MOVESIII-60/2021

Manuel Sabio Ocaña

***6046**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Volswagen ID.4 1st

33.909,09

4.500,00

MOVESIII-1/2021

Gonzalez Garcia Maria Encarnacion

***5111**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Mini Cooper SE

25.384,64

7.000,00

MOVESIII-41/2021

Francisco Jose Puertas Zurita

***6310**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric DACIA SPRING Comfort Electric 45

14.924,11

4.500,00

MOVESIII-68/2021

Mª Isabel Salas Sanchez

***9418**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric Mini Cooper SE

29.416,06

4.500,00

MOVESIII-21/2021

Enrique Manuel Iglesias Cañellas

***4056**

2022 G/731A01/78000/00 19701 001

Adquisició vehicle elèctric L3e Super Soco CPX

2.942,15

1.100,00