Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 593057
Resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures per la qual s’aprova la convocatòria 2022 i les bases per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunic que el 25 de novembre, el conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures va dictar la resolució següent

«Fets

1. El 22 de novembre de 2021, el cap del Servei d'ITV i Activitats ha emès un informe sobre la conveniència de convocar les proves avaluadores del 2022 per obtenir l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern, per la qual cosa s'ha redactat la proposta de les bases que han de regir aquesta convocatòria (s'adjunta com a annex).

2. El 23 de novembre de 2021, el tècnic jurídic de la Secretaria Tècnica ha emès l'informe jurídic en el qual informa favorablement sobre  la tramitació de l'expedient d'aquesta convocatòria del 2022.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives estableix que els consells insulars han de garantir la convocatòria, amb una periodicitat mínima anual, de la prova avaluadora mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de la prova.

2. L'article 19.2 del Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de l'illa de Mallorca estableix que la convocatòria ha d'establir, com a mínim, les dates de l'examen, el temari, el contingut de la prova, la composició del tribunal, el termini i els requisits de la sol·licitud d'inscripció, els criteris de correcció, l'import de les taxes i el procediment de la tramitació que s'ha de seguir fins que es publiquin definitivament les qualificacions obtingudes.

3. D'acord amb el que disposa l'art. 39.2 a) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca relatiu a les atribucions dels consellers executius i les conselleres executives, en concordança amb el que disposa l'art. 1 l), y), del vigent Decret pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, correspon al conseller executiu de mobilitat i infraestructures aprovar l'expedient de la convocatòria 2022 per obtenir aquesta acreditació.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del 2022 per obtenir l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria 2022, que s'adjunten com annex.

3. Convocar públicament les proves avaluadores d'acord amb el contingut i requisits que s'exigeixen en les Bases esmentades.

4. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta convocatòria, de les bases aprovades i dels annexos que les complementen.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la desestimació.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

 

Palma, 1 de desembre de 2021

El secretari tècnic de Mobilitat i Infraestructures

Jaume A. Sabater Malondra

 

ANNEX

Bases de la convocatòria 2022 per obtenir l'acreditació professional de personal d'admissió i control d'ambient intern.

1. Convocatòria de proves

Es convoquen a Mallorca, per a l'any 2022, les proves per obtenir l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears.

2. Requisits i condicions generals de les persones aspirants 

Per participar en la convocatòria s'han de complir els requisits de l'article 10.2 del Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de Mallorca, que són els següents:

a. Ser major d'edat.

b. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball a Espanya.

c. No tenir antecedents penals.

d. Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques idònies per a l'exercici de les funcions corresponents, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial on s'indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per desenvolupar les funcions dels serveis d'admissió i control d'ambient intern».

e. Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears amb la finalitat de poder atendre el públic que s'hi adreci en aquestes llengües.

f. Haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d'admissió i de control d'ambient intern.

Tots aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud en el Consell de Mallorca i s'han de mantenir durant el termini de vigència de l'acreditació professional. La falta de justificació de qualsevol dels requisits esmentats determina l'exclusió de la persona aspirant.

3. Dates d'examen

Les dates de les proves avaluadores per a l'any 2022 són les següents:

*  Primera prova:  25 de febrer de 2022

*  Segona prova:   20 de maig de 2022

4. Requisits de la sol·licitud d'inscripció i termini per presentar-la

Per ser admeses a les proves, les persones aspirants han d'aportar la documentació indicada a l'article 19.3 del Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de Mallorca.

4.1 Per prendre part en aquestes proves s'ha de presentar una declaració responsable sobre el compliment dels requisits, segons el model d'Annex 5 publicat juntament amb les bases d'aquesta convocatòria, i que estarà disponible al Servei d'Activitats del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, al carrer de General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca, i a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net.

A la declaració responsable, s'ha d'adjuntar tota la documentació necessària, que s'ha de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que ha d'estar en vigor en el moment de presentar-la al Consell. Aquesta documentació és la que es detalla a continuació:

a. Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital.

b. Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o documents equivalents.

c. Certificat en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a Espanya ni, si pertoca, en el país d'origen. S'entén per país d'origen, aquell o aquells països dels quals tenguin reconeguda la nacionalitat. En aquest darrer cas, s'ha de presentar el certificat o els certificats de penals originals amb una traducció oficial.

En relació amb el certificat d'antecedents penals d'Espanya, l'aspirant pot autoritzar l'òrgan instructor perquè consultí la base de dades del Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya. En aquest cas no caldrà que l'aporti.

Excepcionalment, si l'òrgan instructor no pot obtenir aquest certificat, es requerirà la persona aspirant perquè l'aporti. 

d. Certificat mèdic oficial d'aptitud psicològica i de salut mèdica favorable, on s'indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per desenvolupar les funcions dels serveis d'admissió i control d'ambient intern».

e. Justificant del pagament de la taxa corresponent. Les instruccions per fer efectiu el pagament de la taxa es poden consultar a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

4.2 Els certificats esmentats al punt anterior han de ser vigents en el moment de presentar-los al Consell. Si no s'hi indica la validesa, s'entendrà vàlid per un període de 3 mesos comptadors des de la data d'expedició.

4.3 La declaració responsable, juntament amb la documentació esmentada abans, es pot presentar de qualsevol de les següents formes:

a) Telemàtica

Es pot presentar la sol·licitud de manera totalment telemàtica, per mitjà del Registre electrònic: https://seu.conselldemallorca.net.

b)  Presencial

Es pot presentar la sol·licitud de manera presencial, acudint a qualsevol de les oficines de registre del Consell Insular de Mallorca o en alguna altra de les formes  establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c)  Per correu postal

També es pot enviar la documentació per correu postal, en aquest cas, la documentació ha d'anar en un sobre obert, per tal de posar la data i el segell de Correus a l'exemplar destinat al Consell de Mallorca, d'acord amb l'article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas contrari, s'ha d'entendre com a data de presentació la d'entrada al Registre General del Consell de Mallorca.

4.4   La falta de presentació de la documentació esmentada determina l'exclusió de la persona aspirant.

4.5 Els terminis per presentar la declaració responsable per inscriure's en les proves avaluadores previstes per a l'any 2022 són:

* del 14 al 28 de gener de 2022 (ambdós inclosos), per a la primera prova de 25 de  febrer.

* del 25 de març al 8 d'abril de 2022 (ambdós inclosos), per a la segona prova de 20 de maig.

La presentació de la sol·licitud fora de termini determina l'exclusió de la persona aspirant.

5. Taxes i drets d'examen

D'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent a tràmits administratius i serveis en relació a l'acreditació del personal del servei d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 176, de 21 de desembre de 2013, les taxes i drets d'examen corresponents són:

1.

Per a la inspecció i supervisió dels centres de formació que hagin demanat impartir el curs bàsic

111,35 €

2.

Per a la participació a les proves avaluadores per a l'obtenció de l'acreditació com a personal d'admissió i control d'ambient intern de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Drets d'examen)

115,42 €

3.

Per a l'expedició, duplicat o renovació de la targeta acreditativa com a personal d'admissió i control d'ambient intern de les activitats d'espectacles públics i recreatives

14,37 €

6.  Admissió de les persones aspirants

6.1 Finalitzat el termini per  presentar les sol·licituds, el tribunal qualificador ha d'aprovar i fer pública, en el termini màxim de deu dies hàbils, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació individualitzada de les causes d'exclusió de les qui no han estat admeses segons la codificació següent:

Codi 1: Sol·licitud presentada fora de termini (base 4.5 d'aquesta convocatòria)

Codi 2: No justifica haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d'admissió i de control  d'ambient intern (base 2.f d'aquesta convocatòria)

Codi 3: No haver presentat la declaració responsable segons el model d'Annex 5  publicat (base 4.1 d'aquesta convocatòria)

Codi 4: Manca una fotografia recent model DNI (base 4.1.a d'aquesta convocatòria)

Codi 5: Manca fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o documents equivalents (base 4.1.b d'aquesta convocatòria)

Codi 6: No justifica ser major d'edat (base 2.a d'aquesta convocatòria).

Codi 7: No justifica tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques idònies per a l'exercici de les funcions corresponents (base 2.d d'aquesta convocatòria).

Codi 8: No justifica no tenir antecedents penals (base 2.c  d'aquesta convocatòria).

Codi 9: No s'ha pogut verificar, mitjançant els sistemes electrònics de l'Administració habilitats a l'efecte, que no té antecedents penals a Espanya. Per tant, la persona aspirant ha d'aportar el certificat d'antecedents penals d'Espanya.

Codi 10:  No s'ha pogut verificar el pagament de la taxa corresponent (base 4.1.e d'aquesta convocatòria)

Codi 11: Altres que pugui acordar el tribunal qualificador en base a la normativa que regula la convocatòria. Aquest acord ha d'estar t motivat degudament, i així se n'ha de deixar constància en l'acta de la reunió del tribunal.

A les llistes han de constar, la identificació de totes i cada una de les persones aspirants, així com la causa que en motiva l'exclusió, si escau.

Aquestes llistes es publicaran, a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Les persones aspirants excloses provisionalment, així com les qui no figurin en la relació d'admeses ni d'excloses, disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de publicar-se les llistes provisionals, per esmenar el defecte que n'ha motivat l'exclusió o la no inclusió expressa.

6.2 En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de finalitzar el període d'esmena, el tribunal qualificador ha d'aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria, i l'ha de fer pública pels mateixos mitjans esmentats al punt 6.1.

6.3 A les llistes definitives de persones admeses i excloses, el tribunal qualificador hi ha de fer constar, així mateix, les hores i els llocs en què s'han de fer les proves corresponents.

En el cas que una prova avaluadora no tengui, com a mínim, 10 aspirants, quedarà suspesa i es convocaran les persones aspirants a la  prova avaluadora següent.

7.  Tribunal Qualificador

7.1 D'acord amb l'article 19.2 del Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de l'illa de Mallorca, es nomenen els membres del tribunal qualificador per aquesta convocatòria.

Presidència:

Titular: Sr. Sergio Rajoy Jiménez, director insular d'Inspecció Tècnica de Vehicles i Activitats.

Suplent: Sr. Jaume A. Sabater Malondra, secretari tècnic de Mobilitat i Infraestructures.

 

Vocalies:

Titular 1: Sr. Marc Gradaille Llaneras, cap del Servei d'ITV i Activitats.

Suplent:  Sr. Manuel Malagón Calonge, administratiu del Servei d'Activitats. 

Titular 2: Sra. Maria José García Martínez, tècnica del Servei d'Activitats.

Suplent:  Sra. Gemma Cartagena Molina, administrativa del Servei d'Activitats.

Secretaria:

Titular:   Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de Servei de la Secretaria Tècnica, amb veu i sense vot.

Suplent:  Sr. Jordi Fiol Garcias, tècnic jurídic del Servei de la Secretaria Tècnica, amb veu i sense vot.

Tots els membres d'aquest tribunal que participin en les sessions tenen dret a percebre una indemnització per sessió i dia. D'acord amb el que preveu el Decret 62/2011, de 20 maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió, i s'aprova el barem d'indemnitzacions que se'n deriven. Aquestes indemnitzacions són compatibles amb les dietes que reglamentàriament els corresponguin.

7.2 Amb la convocatòria prèvia del president o presidenta, el tribunal s'ha de constituir amb l'assistència de la majoria dels membres, titulars o suplents.

En aquesta sessió, el tribunal ha d'acordar totes les decisions que corresponguin per al desenvolupament correcte de les proves.

7.3 Una vegada constituït el tribunal, perquè la seva actuació sigui vàlida, s'ha de requerir la presència, d'almenys la meitat dels membres, amb la presència obligatòria del president i de la secretaria. Els titulars i els suplents poden actuar indistintament i concurrentment.

7.4 El tribunal pot disposar que alguns assessors especialistes s'incorporin a les sessions, els quals han d'actuar amb veu,  però sense vot. Les actuacions d'aquests assessors s'han de reflectir a les actes. Així mateix, el tribunal es pot valer de personal auxiliar durant el desenvolupament material dels exercicis.

7.5 En cada una de les proves avaluadores, hi ha de ser present, com a mínim, un dels membres del tribunal, acompanyat de les persones vigilants i col·laboradores que es considerin oportunes.

8. Temari

(Bloc 1)  Matèries jurídiques:

TEMA 1. Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.

TEMA 2.  El dret d'admissió en activitats d'espectacles públics i recreatives. Títol II, i títol IX de la Llei 7/2013, de 26 de novembre (modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer i la Llei 2/2020, de 15 d'octubre). Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost. Decret 41/2011, de 29 d'abril. Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 14/11/2013. Nocions bàsiques sobre normativa de Consum. Nocions bàsiques sobre la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

TEMA 3.  Nocions bàsiques sobre delictes contra les llibertats, detencions il·legals, homicidis, lesions, amenaces i coaccions, legítima defensa i omissió del deure de socors, la tinença d'armes en locals de concurrència pública.

TEMA 4.  Nocions bàsiques sobre la salut pública, drogodependències i tràfic de drogues.

TEMA 5.  Autoritats competents en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives.

(Bloc 2)  Matèries de psicologia:

TEMA 6.  Les relacions amb el públic en general i amb les forces i els cossos de seguretat.

TEMA 7. L'autocontrol: El pànic i el seus efectes. L'estrès i el comportament en situació de perill o de riscs col·lectius. Tècniques d'autocontrol

TEMA 8.  Les relacions humanes i la seguretat:

- Aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes.

- Perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es troben en estat d'embriaguesa o d'haver consumit drogues i estupefaents, etc.

- Els perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es troben en estat de perill o d'emergències.

(Bloc 3)  Matèries tècniques de seguretat:

TEMA 9.   Nocions bàsiques sobre instal·lacions de seguretat contra incendis i altres riscs col·lectius.

TEMA 10.  Nocions bàsiques sobre plans d'autoprotecció i d'emergències.

TEMA 11.  Comportaments i actuacions de les persones i de les masses en estat de pànic i d'emergència davant riscs col·lectius.

TEMA 12.  Nocions bàsiques sobre sistemes de comunicació.

TEMA 13.  Nocions bàsiques de la  Llei 5/2014, de 4 d'abril, que regula la seguretat privada.

(Bloc 4)  Matèries tècniques i sanitàries:

TEMA 14. Conceptes bàsics sobre primers auxilis i situacions d'assistència sanitària immediata.

TEMA 15.   Conceptes bàsics sobre intervencions davant el consum d'alcohol, tabac i drogues.

TEMA 16. Conceptes bàsics relacionats amb les agressions sexuals i sexistes, la violència masclista i la LGTBIfòbia.

Pràctiques preceptives:

El curs bàsic, ha de garantir que es fa un mínim de 10 hores lectives de pràctiques preceptives, d'acord amb l'article 4.1.d del Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de Mallorca.

9. Desenvolupament  i contingut de les proves 

9.1 Les persones aspirants de la llista d'admeses han d'assistir a la sessió a la qual siguin convocats; si no hi compareixen se'ls considerarà  “No presentat”, excepte en els casos que s'hagin al·legats i justificats amb anterioritat a la realització de l'exercici, en aquest casos, el tribunal ha d'adoptar una resolució motivada.

9.2 Les persones aspirants han de portar, per a cada exercici, el document nacional d'identitat o un document identificatiu equivalent en vigor. En qualsevol moment, durant les proves, el tribunal pot requerir-los que acreditin la seva identitat.

9.3 Per fer les proves, les persones aspirants no poden utilitzar cap tipus de documentació, aparell electrònic, calculadores, ni similars.

9.4 L'examen constarà d'una prova teòrica tipus test dividida en 4 blocs, amb un total de 40 preguntes (10 preguntes per bloc) sobre el temari que s'ha especificat en el  punt 3 d'aquesta convocatòria. Cada pregunta englobarà 4 respostes possibles, de les quals només una és la  correcta.

9.5  La durada de les proves serà de 90 minuts.

L'enunciat o contingut, com també el desenvolupament de les proves, l'ha de determinar prèviament el tribunal qualificador.

Els criteris de correcció són els que s'especifiquen al punt 10 d'aquestes bases.

10. Criteris de correcció

La prova consta de 4 blocs de 10 preguntes cada un, amb una puntuació total de 40 punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si hi figura més d'una resposta, no es valoraran. Quant a les preguntes amb resposta errònia, es penalitzaran amb 0,25 punts.

La prova es qualificarà com a apte o no apte. Per tenir la qualificació d'apte és necessari obtenir un mínim de 20 punts i cap bloc per davall de 4,5 punts.

 

11. Llista de persones aptes

11.1 El tribunal qualificador ha de publicar per a cada prova avaluadora la llista provisional de les persones aspirants que resultin aptes i no aptes, incloent-hi les qui no s'hagin presentat a la prova.

A la llista s'ha d'indicar la qualificació amb la identificació de la persona aspirant, i s'ha d'explicitar el termini, que no pot ser superior a 3 dies, en el qual les persones interessades poden sol·licitar, per escrit, la revisió de l'exercici. Així mateix, ha de fer menció: del lloc, els dies i l'horari en què es poden fer aquestes revisions, i el termini en què es poden interposar reclamacions.  

Aquesta llista es publicarà a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

11.2 Finalitzat el procés de revisió, el tribunal qualificador ha d'elevar al conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, per a cada prova de la convocatòria, la llista definitiva d'aptes, no aptes i no presentades perquè l'aprovi i es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

12. Expedició de la targeta d'identificació

En el termini màxim de deu dies comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la llista definitiva dels resultats de la prova avaluadora en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, al seu Servei d'Activitats del Departament de Mobilitat i Infraestructures ubicat al carrer del General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, posarà a disposició de les persones declarades aptes la targeta d'identificació que les acredita com a professional, i que podran recollir prèvia identificació de la persona interessada, i havent comprovat que ha pagat la taxa corresponent.

13. Reclamacions administratives 

Les persones interessades poden impugnar aquestes bases i els actes administratius que derivin de l'actuació del tribunal, en el termini i la forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El tribunal qualificador ha de resoldre totes les incidències que se suscitin en el transcurs d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que disposa el règim de recursos administratius que preveu la Llei 39/2015, esmentada.

Els drets d'examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses de la participació de la convocatòria, sempre que formulin la reclamació corresponent.  

Documents adjunts