Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual es dona per assabentat del nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de direcció de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12359 - Pàgina 48696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona, de 2 de desembre de 2021, per la qual se'n renoven els vocals representants del Consell de Formentera

    Número de registre 12304 - Pàgina 48697

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 12264 - Pàgina 48698

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Científic de l’Agència Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000005)

    Número de registre 12205 - Pàgina 48699

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Social de l’Agència Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000003)

    Número de registre 12206 - Pàgines 48700-48701

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament Funcionari/ària de carrera

    Número de registre 12310 - Pàgina 48702

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 12203 - Pàgina 48703

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari

    Número de registre 12361 - Pàgines 48704-48706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12309 - Pàgines 48707-48736

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública d’1 de desembre del 2021 per la qual s'aprova l'adjudicació de places del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2021 a l'illa d'Eivissa

    Número de registre 12261 - Pàgines 48737-48739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2021 per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació en relació amb el procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

    Número de registre 12259 - Pàgines 48740-48742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de 30 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la correcció d’errades i es rectifica la Resolució de 25 de novembre de 2021 d’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de Cap de Servei de Recursos Humans de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 12208 - Pàgina 48743

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització UH0N (Neurocirurgia, maxil·lofacial, ORL)

    Número de registre 12227 - Pàgina 48744

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització Medicina Interna-Pluripatològics (UH3N)

    Número de registre 12228 - Pàgina 48745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització UH3M (Pneumologia, C. Toràcica)

    Número de registre 12229 - Pàgina 48746

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització Digestiu (UH2M)

    Número de registre 12230 - Pàgina 48747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Traumatologia (UH1P)

    Número de registre 12232 - Pàgina 48748

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització UH1O (Oncologia)

    Número de registre 12241 - Pàgina 48749

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Pediatria i Oncologia Pediàtrica (UH1D)

    Número de registre 12243 - Pàgina 48750

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i estàndards de normalització

    Número de registre 12244 - Pàgina 48751

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Psicogeriàtric (Hospital Psiquiàtric)

    Número de registre 12326 - Pàgina 48752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Medicina Intensiva Adults (MIVA)

    Número de registre 12328 - Pàgina 48753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Guardia (Torn fix de nit)

    Número de registre 12329 - Pàgina 48754

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Farmàcia (FAR)

    Número de registre 12330 - Pàgina 48755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Conva B (Hospital General)

    Número de registre 12332 - Pàgina 48756

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Urgències Adults (URGA)

    Número de registre 12226 - Pàgina 48757

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Activitat Ambulatòria Hospital General

    Número de registre 12327 - Pàgina 48758

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de l’oposició per promoció interna per reclassificació dels Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris carrera del CIM

    Número de registre 12207 - Pàgines 48759-48770

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària de treball per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de treball vacants d’aquesta universitat

    Número de registre 12163 - Pàgines 48771-48776

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases del procediment selectiu per constituir una borsa de treball de persones aspirants a ser nomenades interinament, funcionàries de l’escala d’administració general, subescala administrativa (subgrup C1), si procedís, en cas de necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis administratius a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de concurs-oposició

    Número de registre 12282 - Pàgines 48777-48788

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir tres places d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (taxa de reposició), oferta d'ocupació pública de l'any 2020

    Número de registre 12191 - Pàgines 48789-48798

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Esmenar l'errada material observada al decret del regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, núm. 19.650, de data 19 d’octubre de 2021 de la Llista definitiva de les persones integrants del borsí d'oposició de Treballador Familiar

    Número de registre 12192 - Pàgina 48799

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Rectificació Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General

    Número de registre 12224 - Pàgina 48800

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Selva per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la provisió de 2 places de la categoria de Policia Local de Selva pel sistema de mobilitat

    Número de registre 12325 - Pàgines 48801-48811