Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 591973
Atorgament ajuts econòmics per a l’adquisició d’equips informàtics per a pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2021, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

(...)

PRIMER.- Aprovar la despesa per un import de 2.780,55 euros que aniran a càrrec de la partida  pressupostària 2021.1.334.48000.01 del pressupost general del Consell Insular de Formentera de l'any 2021.   

SEGON.- Aprovar la concessió de 10 sol·licituds, per a l'atorgament de les corresponents ajuts individuals per a l'adquisició d'equips informàtics per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la covid-19, de conformitat amb allò que estableix el capítol I del títol II del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i la restant normativa aplicable, a les següents persones:

DNI/NIE

Exp absis

 SUBVENCIÓ

49415687A

2021/5477

           131,90 €

48199690Q

2021/5485

           226,80 €

47260556H

2021/5501

           350,00 €

X8227569D

2021/5512

           206,10 €

46952875P

2021/5514

           238,95 €

47260699T

2021/5515

           350,00 €

41449836H

2021/5518

           350,00 €

41445553J

2021/5522

           350,00 €

42992619F

2021/5527

           350,00 €

X1989431T

2021/5529

           226,80 €

TERCER.- Excloure a la següent persona sol·licitant que no ha complit amb algun dels criteris que s'estableixen en les bases de la convocatòria:

DNI/NIE

Exp absis

 Motiu denegació

47260693V

2021/5524

 Incompliment art. 6

QUART.- Aprovar el requeriment de documentació a la persona que consta al següent llistat, comunicant-li que disposa d'un termini de 10 dies hàbils per procedir a acompanyar el/els documents preceptius indicats i/o esmenar la falta que s'assenyala, amb exprés advertiment que si no ho fes se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud:

DNI/NIE

Exp absis

Documentació requerida

X4783810V

2021/5489

Renda 2019 membre unitat familiar 49415099J

CINQUÈ.- Publicar l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals i la legislació de protecció de menors, s'ometran les dades a què aquesta normativa obliga, atès el fons de l'assumpte, si bé consten a l'expedient. 

SISÈ.- Donar compte d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

SETÈ.- Traslladar aquest acord al departament d'Intervenció i Tresoreria del Consell Insular de Formentera, als efectes adients.

VUITÈ.- Notificar a les persones interessades el present acord a través de la pàgina web del Consell Insular de Formentera i del tauler d´anuncis.

(...)” 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Formentera amb data de signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres