Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 591464
Convocatòria i les bases reguladores de subvencions en matèria de transport escolar pel curs escolar 2021/2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjçant Resolució de Batlia núm. 159/2021de 30 de novembre de 2021 s'ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva en matèria de Beques transport escolar 2020/2021, amb el text que figura en l'Annex I de la present proposta de Resolució.  

ANNEX I

1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS

1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar per estudis reglats (inclosos batxiller, graus formatius, universitaris) per estudiants empadronats en el terme municipal de Porreres.

2. Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària “324 48009 Ajudes per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2021 per import de 20.000,00 €.

3. S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

a. Que el lliurament es realitzi sense contra prestació directa dels beneficiaris.

b. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent-hi el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.

c. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a. Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot l'objecte de la subvenció.

b. Estar matriculat i assistir regularment a les classes (un 50% com a mínim) o presentar-se als exàmens d'un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs 2021/2022.

c. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

d. No tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals.

e. No ser beneficiari de cap altre subvenció pel mateix concepte.

f. Ser menor de 30 anys a la data de la sol·licitud.   

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'acord amb el model annex II i s'adjuntarà necessàriament de la següent documentació:

a. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant i dels seus representants legals, si escau.

b. Documentació acreditativa d'estar matriculat en el curs escolar 2021/2022.

c. Declaració responsable del pare, mare, tutor/a legal de l'alumne, o del mateix alumne en el cas que sigui major d'edat, de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administracions públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador, establert a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

d. Dades del compte bancari a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es pogués concedir.

e. Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant.

f. Declaració responsable de l'alumne de no tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals i autorització de l'administració condecent per fer les comprovacions oportunes

g. Declaració responsable que no s'han sol·licitat ni se sol·licitaran altres subvencions pel mateix concepte.

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex II d'aquesta convocatòria. Es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial.  

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

1. En el cas que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, quedant advertit que de no fer-ho així, es tindrà per desestimada la seva sol·licitud, d'acord amb el que es disposa en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al procediment de tramitació de subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

3. Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà formada per la regidora d'educació, la qual exercirà la presidència, i 4 vocals en representació de tots els partits polítics del consistori. Així mateix es nomenarà els corresponents suplents.

4. Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no tindrà caràcter vinculant, haurà d'expressar la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per efectuar-la. En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.  

5. CRITERIS OBJECTIUS PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS I PONDERACIÓ DELS MATEIXOS

Tindran dret a la subvenció les persones que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la convocatòria.  

6. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS O CRITERIS PER A LA SEVA DETERMINACIÓ

1. La present convocatòria és finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents partides i quanties: 324 48009 Ajudes per a transport escolar per import de 13.000 €.

2. L'import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada pel nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud.  

7. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és l'Alcaldia de l'Ajuntament de Porreres.

2. L'òrgan competent per instruir el procediment la regidoria d'educació.

3. El termini per resoldre és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del termini d'esmena de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s'ha notificat.  

8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DE L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS.

8.1 El termini per justificar la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2022 segons el model annex III.

8.2 L'acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació de factures o altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament acreditatius del pagament del servei de transport escolar (exemple: tiquets o factures de transport públic, despeses combustible...), sense que puguin ser admeses altres tipus de despeses indirectament relacionades (ex. despeses per a reparacions de vehicles particulars...). Tingués en compte que la despesa subvencionable no pot incloure l'iva que tingui la consideració de deduïble i per tant no subvencionable.

Per tal d'acreditar que no han tingut ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals, la presentació de la sol·licitud faculta i autoritza a l'administració condecent a fer les comprovacions i requeriments oportuns i, en concret, a comprovar que el beneficiari/a té un número d'afiliació a la seguretat social. En aquest cas, es podrà requerir a l'interessat/da que aporti un certificat de vida laboral i/o una certificació dels ingressos obtinguts per l'agència tributària, o qualsevol altre document acreditatiu.

8.3 Les subvencions objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En cap cas, les persones interessades podran presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per justificar una altra ajuda o subvenció. D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei General de Subvencions, per evitar qualsevol duplicitat de subvencions o ajudes, l'Ajuntament estampillarà les factures originals presentades amb el compte justificatiu, indicant la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentades, i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest cas s'indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.

8.4 Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració municipal. A les factures es deixarà constància que han estat utilitzades com a justificant de la subvenció percebuda, especificant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la convocatòria corresponent.

8.5 Una vegada presentada la documentació completa justificativa, es farà la seva preceptiva fiscalització i es podrà acordar el pagament de les subvencions concedides.  

9. PUBLICACIÓ

Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Porreres http://www.porreres.cat/.  

10. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES

10.1 Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques:

a. Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies comptables des que s'hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. També han de comunicar qualsevol modificació en la seva condició de beneficiari durant el transcurs de l'objecte de la subvenció.

b. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que els hi requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control.

c. S'entendrà justificada la beca quan la documentació presentada per la persona beneficiària sigui aprovada per l'òrgan municipal competent.

10.2 L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant al beneficiari per rebre noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que pogués tenir d'ordre penal, civil o administratiu.  

11. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en les restants normes de dret administratiu que siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat.

 

Porreres, 2 de desembre de 2021

La secretària interventora María del Mar Estarellas Pascual

 

ANNEX II  SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 2021/2022

DADES DEL SOL·LICITANT

 • Nom i Cognoms:
 • DNI/NIE
 • Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):
 • Telèfon Mòbil:
 • Correu electrònic:
 • Centre educatiu:
 • Compte corrent bancari:

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (si la persona beneficiària és menor edat)

 • Nom i Cognoms:
 • DNI
 • Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):
 • Telèfon Mòbil:
 • Correu electrònic:
 • Compte corrent bancari:

EXPOSO:

PRIMER. Que, de conformitat amb les Bases, es concedeixi subvenció per a transport escolar per al curs 2021/2022 i declar sota la meva responsabilitat que les dades que es consignen són certes.

SEGON. El sol·licitant declara:

 • Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, són certs.
 • Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
 • Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions rebudes d'aquest Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència de responsabilitats als perceptors, sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta sol·licitud ni posteriors.
 • Que no és culpable en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari indicades als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

TERCER. Acompany juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents:

 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat d'empadronament
 • Matricula escolar curs 2021/2022

QUART. Declar sota jurament/promesa que les següents dades són certes.

1. El/la sol·licitant no concorre en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

3. El beneficiari no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals.

4. No ser beneficiari de cap altre subvenció pel mateix concepte.

Per tot això, sol·licit que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.1 i 23 a 27 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, em sigui concedit l'import corresponent amb base a la documentació aportada.

 

Porreres, _____ de ____________________ de 2021.

Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció

 

 

 

Signatura: ________________________ Signatura: _________________________

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES  

 

ANNEX III. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR

DADES DEL SOL·LICITANT I/O REPRESENTANT LEGAL

 • Nom i Cognoms:
 • DNI/NIE
 • Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):

1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ

Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al curs 2021/2022 per part de l'alumne/a ______________________________ amb DNI______________ al centre_______________________________ pels estudis de_______________________________.

2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS REALITZADES

2. 1 Acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de factures o altres documents amb valor probatori equivalent acreditatius del pagament del servei de transport escolar. Cal indicar els següents conceptes:

 • Descripció de la despesa
 • CIF
 • Data del pagament
 • Import
 • Despesa total (l'IVA no és subvencionable si tingués la condició de deduïble). Cal adjuntar les factures originals o còpies compulsades dels documents comptables acreditatius de la despesa i del seu pagament.

2.2 Així mateix s'adjunta justificant acreditatiu del centre educatiu, de l'assistència regular a les classes docents (com a mínim el 50%) o haver-se presentat als exàmens a un mínim del 50% dels crèdits matriculats en el curs 2021/2022.

Per tot això, d'acord amb el qual disposa la clàusula 8 de la Convocatòria de subvencions de transport escolar i d'acord amb el què estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, mitjançant la present, el beneficiari/a de la subvenció declar sota la meva responsabilitat:

 • Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.
 • Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s'han abonat íntegrament al proveïdor o subministrador pel concepte objecte de la subvenció.
 • Que no s'han presentat cap d'aquestes despeses per justificar cap ajuda o subvenció de cap altra Administració Pública, l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte justificatiu que es presenta en aquest document.
 • Que no han tingut ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals, la presentació de la sol·licitud faculta i autoritza a l'administració condecent a fer les comprovacions i requeriments oportuns i, en concret, a comprovar que el beneficiari/a està donat d'alta a la seguretat social. En aquest cas, podrà requerir a l'interessat/da que aporti un certificat de vida laboral i/o una certificació dels ingressos obtinguts per l'agència tributària, o qualsevol altre document acreditatiu.
 • Que els impostos indirectes que graven les despeses no són recuperables ni compensables i per tant resulten subvencionables./ Que els impostos indirectes que graven les operacions de despeses relacionades sí són recuperables o compensables i, per tant, no subvencionables, no incloent dits impostos (*marcar el que correspongui).

A fi de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat per la qual va ser concedida la subvenció davant l'Ajuntament de Porreres, sol·licit rebre l'import de la subvenció concedida.

Porreres, _____ de __________________ de 2022

Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció

 

​​​​​​​

Signatura: __________________________

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES