Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 591379
Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022.

2. En data 9 de novembre de 2021, el conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB va emetre Resolució per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D'ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022.

3. Des del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 s'ha detectat una errada a l'annex de l'esmentada resolució

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2.- L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que “la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.”

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la resolució de data 9 de novembre de 2021 en els termes següents:

A l'annex on diu

Llinatges

Apellidos

Nom

Nombre

DNI/NIE

Núm.

Expedient

Núm.

Conce

Centre Formació

Centro formación

Codi

especialitat

formativa

Núm. acció

formativa

Dies

Días

BECA (núm. dies

x 13 €/dia)

Import TOTAL

Importe TOTAL

Barrios Rieta

Brendon Mariano

*007J

BEPO082

5/20-22

18558/21

Centre Cap Vermell

MP120/19

731/20

23

299 €

299 €

Ha de dir:

Llinatges

Apellidos

Nom

Nombre

DNI/NIE

Núm.

Expedient

Núm.

Conce

Centre Formació

Centro formación

Codi

especialitat

formativa

Núm. acció

formativa

Dies

Días

BECA (núm. dies

x 13 €/dia)

Import TOTAL

Importe TOTAL

Barrios Rieta

Brendon Mariano

*708N

BEPO082

5/20-22

18558/21

Centre Cap Vermell

MP120/19

731/20

23

299 €

299 €

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de novembre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)