Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 593369
Registre de Personal. MF-745. Modificació lloc de feina i funcions de Cap de Servei Tramitació de Llicències d’Activitats

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 17/11/2021, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-745 relativa a la modificació del lloc de feina de Cap de servei de tramitació de llicències d'activitats del departament d'activitats i seguretat dels establiments, de l'Àrea de Model de Ciutat, d'acord amb la petició de la Regidoria de l'Àrea.

SEGON.- Aprovar la modificació de les funcions específiques del lloc quedant amb la següent redacció:

A més a més de les funcions genèriques de cap de servei:

  • Supervisar i revisar els informes i els informes-proposta de resolució que es preparen en el servei.
  • Assessorar jurídica i legalment als interessats en procediments oberts al departament, així com assessorar en consultes relacionades en matèria d'activitats.
  • Elaborar les propostes en matèria de revisió, nul·litat i declaració de lesivitat de llicències d'activitats.
  • Coordinar i actualitzar els documents relatius als procediments sancionadors derivats de les denúncies d'activitats (actualització de plantilles, documents, formularis, etc).
  • Emetre informe a petició dels Serveis Jurídics Municipals per a la defensa jurídica dels expedients tramitats pel departament, i donar resposta a demandes judicials relacionades amb els expedients del departament.
  • Assistir i assessorar jurídicament la Gerència d'Urbanisme i la resta dels òrgans municipals.
  • Col·laborar amb altres Administracions Públiques, i més concretament la Conselleria en la que s'incardini el Servei d'Activitats Classificades, per a redactar propostes  sobre la redacció de nous textos legals.
  • Interactuar amb altres Administracions Públiques en representació de l'Ajuntament de Palma en fòrums de treball, participant activament en l'aportació d'idees en tot el que es relaciona amb la qualitat i simplificació administratives aplicades a l'àmbit dels procediments administratius, i en concret la seva aplicació a la Llei d'Activitats.
  • Preparar conferències i xerrades sobre l'aplicació del procediment de tramitació del Règim jurídic de les llicències d'activitats a les Illes Balears a requeriment d'altres departaments de l'Ajuntament, altres administracions, organismes oficials o seus col·legials que ho requereixin.

TERCER.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

QUART.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 30 de novembre de 2021

La cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 745 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS011

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

UNITAT:

MHS0114200

DEPARTAMENT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS / SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250053

CAP DE SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

1

S

26

83

C

IB

A1

JG1

H1

AG

3800 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL O 200 HORES DE FORMACIÓ EN MATÈRIES RELACIONADES AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL

C1

 

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250053

CAP DE SERVEI JURÍDIC-ADMINISTRATIU

1

S

26

83

C

IB

A1

JG1

H1

AG

3800 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL O 200 HORES DE FORMACIÓ EN MATÈRIES RELACIONADES AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL

C1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

IB

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

83

  26.586,70 €