Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 590754
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut sobre la Convocatòria d’ajudes econòmiques per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a l’organització de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant els anys 2020 i 2021, dins l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb la Resolució número 2021000303 del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa de data 29 de novembre de 2021, es publica la Resolució número 2021000300 de data 24 de novembre de 2021, del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa que inclou les correccions que conté la resolució de data 29 de novembre, en compliment de l'establert a l'apartat segon de la seua part resolutiva.

En relació a l'expedient de concessió d'ajudes econòmiques per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a l'organització de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant els anys 2020 i 2021, dins l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa atès que la Comissió Avaluadora, reunida en data 6 d'octubre de 2021, va emetre l'acta on va concretar el resultat de la avaluació efectuada de les sol·licituds presentades demanant un ajut econòmic.

Vist que a afectes pràctics, en la base 12.2 de la convocatòria s'estableix una delegació competencial del Consell Executiu en el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell per resoldre l'expedient.

Vista la diligència en relació a les al·legacions a la informació pública de la proposta resolució provisional de la convocatòria emesa per l'Oficina d'Atenció als Ciutadans (OAC), de data 26 d'octubre de 2021, on s'assenyala que no consta cap al·legació a la proposta de resolució provisional esmentada, que es va publicar a la seu del Consell Insular d'Eivissa entre els dies 7 i 23 d'octubre de 2021.

Atès l'informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 9 de novembre de 2021.

Vist l'informe de conformitat de fiscalització limitada prèvia, el qual es merament formal i no material, preceptiu i necessari emès per la Intervenció de la Corporació en data 23 de novembre de 2021.

En virtut de tot l'anterior, dels Decrets de Presidència núm. 2019000471, de 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119 de 02-09-2021), núm. 2019000472, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 95 de 11-07-2019), núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020) i de conformitat amb l'article 72.e) del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010; correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016).

RESOLC

PRIMER: Concedir i ordenar el pagament de la següent subvenció, per un valor global de 15.000 € a l'entitat que s'assenyala de la Convocatòria d'ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a l'organització de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant 2020 I 2021:

MODALITAT B: Ajudes per a escoles de temps lliure infantil i juvenil per a la formació d'educadors de temps lliure

Entitat

Expedient

Punts

Proposta

Fundació Diocesana Isidor Macabich  NIF G07786981

2021/13893J

139

15.000,00 €

SEGON: Concedir les ajudes econòmiques per import de 48.338,77 €, concedint un termini de 10 dies hàbils, perquè presentin, degudament emplenat, el compte justificatiu simplificat segons el model que consta com annex X i/o la corresponent documentació justificativa, en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des del dia després de la notificació de la present resolució, d'acord en la base 15.1 de la convocatòria, amb la següent distribució:

 

MODALITAT A: Ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre

Entitat

Expedient

Punts

Proposta

l'Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa i Formentera (APNEEF) NIF G07937097

2021/14007N

636

8.000,00 €

Associació Taller de Músiques NIF G16631913

2021/14009Z

41

1.220,00 €

Associació Eivissa Omega NIF G57830325

2021/14004D

132

8.000,00 €

Associació Dracs d'Eivissa NIF G57937112

2021/14010S

473

4.078,58 €

MODALITAT C. Ajudes per als club nàutics per al foment d'activitats mediambientals i educatives infantils i juvenils al medi marí

Entitat

Expedient

Punts

Proposta

Club Nàutic Sant Antoni NIF G07088040

2021/13896Q

148,5

15.000,00 €

Club Nàutic de Santa Eulària NIF G07319809

2021/14006B

71,5

7.035,44 €

MODALITAT D. Ajudes per a persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que projectin i executin concerts i esdeveniments musicals adreçats als joves

Esdeveniment o concert

Expedient

Punts

Proposta

Jambalaya Festival 2019 (Alan Freed S. L.) NIF B57106882

2021/14008J

81,98

5.004,75 €

TERCER: Desestimar les sol·licituds següents:

MODALITAT A: Ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre

Esdeveniment o concert

Expedient

Motiu

Club de Lluita Sant Antoni NIF G16569832

2021/14048F

Incompliment dels requisits per a presentar-se a la Convocatòria (base 4.d.1.1).

MODALITAT D. Ajudes per a persones físiques o jurídiques (públiques o privades)que projectin i executin concerts i esdeveniments musicals adreçats als joves

Entitat

Expedient

Motiu

Sunset Swing Festival Weekender 2021 (Alan Freed S. L.)

NIF B57106882

2021/14008J

Per no celebrar-se i per sol·licitud de l'entitat interessada RGE núm. 2021029217

Jambalaya Festival 2021 (Alan Freed S. L.)

NIF B57106882

2021/14008J

Per no celebrar-se i per sol·licitud de l'entitat interessada RGE núm. 2021029217

QUART. Publicar aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 6 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15-12-2015).

CINQUÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Consell Executiu d'aquest Consell d'Eivissa en la propera sessió que se'n celebri.

SISÈ: Notificar a les persones interessades mitjançant la seua publicació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis del Consell Insular i a la seua pàgina web www.conselldeivissa.es, de conformitat en la base 12.6 de la convocatòria, tot incloent el següent:

Aquesta resolució, dictada per delegació del Consell Executiu, no exhaureix la via administrativa i en contra podeu interposar, davant la Comissió de Govern, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16).

El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 30 de novembre de 2021

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa

José Vicente Garibo Redolat