Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 591220
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 7 de novembre de 2019 es va publicar, al BOIB núm. 151, la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 25 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

2. L'objecte de la convocatòria és ajudar als esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023.

3. L'apartat 8 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 22 d'octubre de 2021, no inclou la modalitat esportiva d'activitats subaquàtiques.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31/12/2005).

3. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports, de 18 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 03/01/2013).

4. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 25 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, de 07/11/2019).

Per tot això i vista la proposta de resolució del director general d'Esports, dict la següent:

Resolució

1. Modificar l'apartat vuitè del punt primer de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 25 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, en el següent sentit:

Allà on diu:

Pesca, piragüisme i vela

  1. Transports només de material esportiu: conductor + camió/furgoneta de més de 6 metres per al transport de piragües, caiacs o vaixells. Aquest tipus de trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

  2. Transport de piragües, caiacs o vaixells mitjançant empreses de transport (contenidors).

Ha de dir:

Activitats subaquàtiques, pesca, piragüisme i vela

  1. Transports només de material esportiu: conductor + camió/furgoneta de més de 6 metres per al transport de piragües, caiacs o vaixells. Aquest tipus de trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

  2. Transport de piragües, caiacs o vaixells mitjançant empreses de transport (contenidors).

2. Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 de novembre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez