Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 593272
Resolució d'atorgament de beques per a l'estudi 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 El Batlle-President de l'Ajuntament de Ses Salines, en data 1 de desembre va acordar:

Resolució del Batlle-President de l'Ajuntament de Ses Salines per la qual es concedeixen ajudes a l'estudi per al curs acadèmic 2021-2022.

Fets

1. El 16 d'octubre de 2021 es va publicar al BOIB número 142 la Resolució del Batlle-President de 13 d'octubre  per la qual es convoquen ajudes a l'estudi per el curs acadèmic 2021-2022.

2. En data 15  de novembre de 2021 va finalitzar el termini per  presentar sol·licituds a dita convocatòria. Per tant un cop revisades les sol·licituds, totes compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida  a la convocatòria.

3. En data 16 de novembre es va redactar la proposta de resolució del Tribunal qualificador.

4. No s'han presentat al.legacions.

Fonaments de dret.

1. La llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el reglament que la desenvolupa aprovat per reial decret 887/2006 , de 21 de juliol.

2. El Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

3. El decret  del Batlle-President, de 13 d'octubre de 2021 pel qual es convoquen ajudes a l'estudi per el curs acadèmic 2021-2022 (BOIB número 142 de 13 d'octubre de 2021).

4. La proposta del Tribunal qualificador de data  16 de novembre de 2021.

5. L'article 6 i 15 de l'Ordenança General núm. 15, reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Ses Salines (BOIB núm. 116, de 21 d'agost de 2004).

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució

Concedir als sol·licitants que figuren en l'annex 1 ajudes a l'estudi per al curs acadèmic 2021-2022, pels imports que hi consten.

Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida  a la convocatòria.

Excloure els sol·licitants que figuren en l'annex 2 de la convocatòria de les ajudes per al curs acadèmic 2021-2022 pels motius que s'hi detallen.

Disposar una despesa total de 5.220,00 € ( Cinc mil  dos-cents vint euros ) a favor dels beneficiaris  que es relacionen a l'Annex 1 que s'adjunta, per les quanties que hi figuren, amb càrrec a l'aplicació 320.481.00 anomenada “Premis, beques i pensions d'estudis ”

Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ses Salines (www.ajsessalines.net).

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada, davant el mateix òrgan administratiu que va dictar l'acte,  en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu (davant el  Jutjat del Contenciós Administratiu les Illes Balears), en el termini de 2 mesos comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu (davant el  Jutjat del Contenciós Administratiu les Illes Balears), en el termini de 6 mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

El batlle-president

Juan Rodríguez Ginard.

 

ANNEX 1

Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 de primària:

NÚM. EXP.

DNI/ NIE

2021/6294

Y***5905L

2021/6524

41***715P

2021/6347

46***965C

2021/6453

42***517Y

2021/6456

42***518F

2021/6546

Y2***177R

2021/6668

42***909H

2021/6847

Y5***639Z

2021/6295

Y2***638J

2021/6311

Y3***050T

2021/6313

52***140B

2021/6328

42***765X

2021/6337

Y2***58E

2021/6349

Y6***701B

2021/6422

78***189K

2021/6432

Y6***972R

2021/6474

42***450D

2021/6486

Y3***030H

2021/6506

42***243L

2021/6586

Y2***632Q

2021/6598

44***418M

2021/6623

41***636T

2021/6669

42***886Y

2021/6350

Y6***662H

2021/6459

Y2***557C

2021/6485

Y0***267Q

2021/6560

Y1***735G

2021/6590

Y3***407W

2021/6665

Y8***961H

2021/6679

Y7***582D

2021/6848

Y5***655F

2021/6854

48***870B

2021/6849

20***0791

2021/6528

Y2***963R

2021/6671

49***351C

2021/6844

Y1***405E

2021/6545

Y1***897J

2021/6556

Y3***533K

2021/6666

Y8***978N

Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 de secundària (E.S.O):

NÚM. EXP.

 DNI/ NIE

2021/6336

Y1***146D

2021/6639

41***148H

2021/6854

41***779A

2021/6526

42***223P

2021/6335

Y1***153Q

2021/6523

Y1***670J

2021/6214

42***210X

2021/6351

Y6***724B

2021/6458

Y0***249E

2021/6626

41***848H

Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 de secundària (BATXILLERS I CICLES FORMATIUS): 

NÚM. EXP.

 DNI/ NIE

2021/6677

43***200M

Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 d'Estudis universitaris a Centres de les Illes Balears:

NÚM. EXP.

DNI/NIE

2021/6489

41***724Z

2021/6530

41***110Z

2021/6553

43***038N

Relació ordenada per ordre de puntuació de les persones proposades com a beneficiàries de les ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 d'Estudis universitaris a Centres d'altres Comunitats Autònomes:

NÚM. EXP.

DNI/NIE

2021/6718

49***283W

 

ANNEX 2

Relació de persones a les quals es proposa l'exclusió, tot indicant-ne la causa (vegeu l'annex 3 per entendre la codificació de les causes)

 ALUMNES DE PRIMÀRIA

NÚM. EXP.

DNI/NIE

CAUSA D'EXCLUSIÓ

2021/6683

49***683F

5

 ALUMNES D'E.S.O

NÚM. EXP.

DNI/NIE

CAUSA D'EXCLUSIÓ

2021/6471

41***887P

4

2021/6667

41***360X

4

2021/6319

Y6***632N

4

2021/6428

Y6***411D

4

2021/6508

42***242H

4

2021/6521

X8***892D

4

2021/6680

Y7***588S

4

2021/6682

Y7***601M

4

2021/6851

48***868D

4

2021/6322

Y6***587J

4

2021/6341

41***342E

4

2021/6554

Y0***424L

4

2021/6840

Y0***694Y

4

2021/6858

48***869X

4

2021/6668

49***118A

5

 

ANNEX 3

Codificació de les causes d'exclusió

 

Codi motiu

Descripció

1

No s'assoleix la nota mitjana mínima exigida a l'apartat B) de la base 4

2

Els estudis estan expressament exclosos de la convocatòria, d'acord amb la base 2

3

La persona sol·licitant no ha aportat, dins termini, la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a ser beneficiari de les ajudes d'acord amb les condicions establertes a la convocatòria.

4

Atès que la base tercera preveu atorgar fins a un màxim de 10 beques de 90 euros cada una per Ensenyament Secundari Obligatori. L'alumne no  ha assolit la puntuació necessària per a l'atorgament de l'ajuda.

5

Repeteix curs