Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 590213
Delegació de competències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per a general coneixement que en data 30.11.2021, la Batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís ha dictat la resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000878, que diu:

“Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 878, de data 18.09.2020, es va decretar la delegació de l'àrea d'esports en el segon tinent de Batlia, Sr. Ramón Herráiz Eisman.

En data 20.10.2021 el Sr. Herráiz va presentar la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament, i el Ple municipal, en data 27.102021, va prendre raó de la dimissió.

La renúncia del Sr. Herráiz ha propiciat l'entrada d'una nova regidora, la Sra. Sílvia Pérez de la Vega; aquest canvi implica la modificació de la delegació de competències que en el seu dia es va efectuar en favor del Sr. Herráiz Eisman. 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 1287, de data 26.11.2021 la Sra. Pérez de la Vega ha estat nomenada membre de la Junta de Govern Local i quarta tinenta de Batlia.

A la vista de les consideracions anteriors, i fent ús de les atribucions que m'atorgen l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i l'article 43 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC:

Primer. Deixar sense efecte la delegació efectuada en favor del Sr. Ramón Herráiz Eisman mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 878, de 18.09.2020.

Segon. Delegar en la quarta tinenta de Batlia, Sílvia Pérez de la Vega la següent àrea municipal:

- Àrea d'esports, que comprèn promoció i foment de l'esport, camp de futbol i poliesportiu.

Tercer. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Quart. La present delegació sortirà efecte des del dia següent al de la data de la present resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. 

Cinquè. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.”

 

Sant Lluís, en el dia de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella