Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions conce-dides en el marc de la convocatòria pública per l’any 2021 per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 119 - Pàgines 1284-1286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Son Bordills de 1,6 Mwp i 1,14MWn, promogut per Energia Son Bordills, SL en el polígon 4, parcel·les 39 i 152, d’Inca

    Número d'edicte 123 - Pàgines 1287-1289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Les Andreves, formada pel parc fotovoltaic Les Andreves 1, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Good Wind Entertainment SL, i Les Andreves 2, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Ventaja Solar 2 SL, al polígon 2 parcel·la 594 de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 124 - Pàgines 1290-1293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 128 - Pàgines 1294-1295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública de subvencions de 25 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 129 - Pàgines 1296-1299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Fundació Aeronàutica Mallorquina del despatx núm. 1 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 95/2021)

    Número d'edicte 141 - Pàgines 1300-1301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’arxiva l’expedient d’arrendament per concurs públic d’un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports (AMBDE 15647/2021)

    Número d'edicte 148 - Pàgines 1302-1304

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

    Número d'edicte 113 - Pàgines 1305-1317

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en el punt desè que afecten al termini d’inici de sol·licituds d’ajuts aprovats per la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea – "NextGenerationEU",mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial

    Número d'edicte 175 - Pàgines 1318-1319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en punt novè que afecta a l'inici del termini per presentar sol·licituds d’ajuts aprovats per la Resolució del conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball de dia 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea-«NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència(MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 176 - Pàgines 1320-1321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 31/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 137 - Pàgines 1322-1324

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 30/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 138 - Pàgines 1325-1327

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Sóller Invest, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la Residència Fontsana Sóller

    Número d'edicte 139 - Pàgines 1328-1334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2022 per la qual es publiquen les instruccions per a l’obtenció de l’índex socioeconòmic i cultural (ISEC) dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris

    Número d'edicte 153 - Pàgines 1335-1337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de construcció d’una bodega per al processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, annexa a explotació vitivinícola, a la parcel·la 279, polígon 4, del TM d’Alaró (75a/2021)

    Número d'edicte 149 - Pàgines 1338-1344

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc fotovoltaic «Armadillo», TM de Llucmajor (167a/2020)

    Número d'edicte 150 - Pàgines 1345-1354

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la fundació teatre principal d’Inca

    Número d'edicte 171 - Pàgines 1355-1358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’acorda la modificació del plànol de distribució d’amarraments del port de Porto Cristo

    Número d'edicte 131 - Pàgines 1359-1360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2ª concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el quadrimestre de febrer a juny de 2021

    Número d'edicte 157 - Pàgines 1361-1363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 158 - Pàgines 1364-1366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, durant el període 2020-2021

    Número d'edicte 159 - Pàgines 1367-1368

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 7è pagament de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 160 - Pàgines 1369-1374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022

    Número d'edicte 161 - Pàgines 1375-1376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 162 - Pàgines 1377-1392

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió de declaració de risc i de declaració de desemparament i tutela del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 97 - Pàgines 1393-1399

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Segona remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021

    Número d'edicte 144 - Pàgines 1400-1401

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Correcció d’errades en l’acord de Comissió de Govern, de data 2 de desembre de 2021, en relació a l’atorgament primera remesa de la segona convocatoria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021.

    Número d'edicte 145 - Pàgines 1402-1403

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Aprovació definitiva del reglament de la comissió interdepartamental de política lingüística

    Número d'edicte 136 - Pàgines 1404-1406

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació del Decret de la Presidència de dia 19 d’octubre de 2012, d’aplicació de mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen

    Número d'edicte 121 - Pàgines 1407-1408

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Subvenció de concessió directa a l'Ajuntament de Palma per a actuacions d'inversió per als anys 2021-2022, en virtut de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

    Número d'edicte 170 - Pàgines 1409-1416

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 11 de gener de 2022 complementària a la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 7 de gener de 2022, d’aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS

    Número d'edicte 174 - Pàgines 1417-1419

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS d'11 de gener de 2021, per a la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica

    Número d'edicte 177 - Pàgines 1420-1451

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2021. Línia 1 i 2 (exp. 5105-2021-000002)

    Número d'edicte 140 - Pàgines 1452-1454

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 (1612-000001-2021)

    Número d'edicte 163 - Pàgines 1455-1491

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020

    Número d'edicte 178 - Pàgines 1492-1494

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva del reglament de segona activitat de la Policia Local d’Algaida

    Número d'edicte 181 - Pàgines 1495-1500

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'expedient d'aquisició per Prescripció Adquisitiva o Usucapió del Carrer Riu Llobregat situat a Santa Ponça, terme municipal de Calvià

    Número d'edicte 116 - Pàgina 1501

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de Batlessa accidental

    Número d'edicte 142 - Pàgina 1502

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar determinades dades de les sessions plenàries ordinàries de l’any 2022

    Número d'edicte 108 - Pàgina 1503

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-726 Creació de lloc de feina oficina d'administració electrònica (OTAE)

    Número d'edicte 101 - Pàgines 1504-1505

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-736 Creació i amortització de llocs de feina departament de qualitat i antenció a la ciutadania

    Número d'edicte 102 - Pàgines 1506-1508

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-750 Fusió llocs de feina intèrpret informador/a adscrits al Castell de Bellver

    Número d'edicte 103 - Pàgines 1509-1511

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Modificacions funcions del lloc de treball F10070001

    Número d'edicte 104 - Pàgines 1512-1514

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-758 Canvi d’adscripció lloc de feina delineant/a

    Número d'edicte 105 - Pàgines 1515-1517

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-757 Amortització lloc de feina de cap de departament de cultura i creació lloc de feina de director/a tècnica/a de cultura

    Número d'edicte 106 - Pàgines 1518-1520

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MFU-45 Modificació funcions lloc de treball F30170015 cap de departament de disciplina i seguretat dels edificis, àrea model de ciutat

    Número d'edicte 107 - Pàgina 1521

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-760 Canvi d’adscripció lloc pedagog/a F31830012

    Número d'edicte 182 - Pàgines 1522-1524

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-761 modificacio llocs de feina mobilitat

    Número d'edicte 183 - Pàgines 1525-1527

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-766 creació lloc de feina de tag al departament d’interior

    Número d'edicte 184 - Pàgines 1528-1530

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-759 Modificació lloc F22150008 cap de secció Benestar Social IV

    Número d'edicte 185 - Pàgines 1531-1533

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma núm. 20211209 de data 20/12/2021, Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

    Número d'edicte 100 - Pàgines 1534-1538

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament alcaldessa accidental

    Número d'edicte 168 - Pàgina 1539

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle,  Educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat

    Número d'edicte 167 - Pàgina 1540