Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 12783
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2021. Línia 1 i 2 (exp. 5105-2021-000002)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El Consell executiu d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 28 de gener de 2019 i modificat per acord de Consell executiu de data 01 de juny de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació del Programa Pilot de Lloguer Ètic.

En sessió de caràcter ordinari de 19 d'abril de 2021 el Consell Executiu acorda l'aprovació de les Bases i la Convocatòria que regeixen la concessió d'ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el Programa Pilot de Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per a l'any 2021, essent publicades en el BOIB núm. 61 de data 11 de maig de 2021.

La finalitat d'aquests ajuts és facilitar que els titulars d'un habitatge adherit al Programa Pilot de Lloguer Ètic es puguin estalviar part de les despeses derivades de la subscripció de contractes de lloguer ètic.

D'acord amb el Programa, s'ofereix una bateria d'ajuts i garanties per tal d'incentivar els propietaris d'habitatges a participar-hi, dividides en dues línies d'ajut diferenciades en funció de si l'immoble adherit està ja llogat (línia 1) o estar buit (línia 2), establint que en el cas que s'exhaureixin els crèdits d'una de les dues línies d'ajuts es podrà disposar dels crèdits de l'altra línia fins a exhaurir la totalitat dels crèdits corresponents a la partida pressupostària.

La convocatòria que es va aprovar estableix que les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a la partida pressupostària 8.23110.4800000 per un import màxim de 37.125,00 €.

Tipus d'ajuts, requisits i obligacions de la línia 1:

Ajuts dirigits a propietaris que adhereixen el seu immoble tenint-lo ja llogat i que la renda que cobren als inquilins es correspon amb la proposada a través del programa Lloguer Ètic: fins a 525,24 €. Els ajuts que poden sol·licitar són:

Certificat d'eficiència energètica i d'habitabilitat

Fins a 250€

Taxa de tramitació de la cèdula d'habitabilitat

25,24€

100% de l'impost de béns immobles (IBI)

Fins a 250€

Els habitatges de la LÍNIA 1 adscrits al Programa Lloguer Ètic han de reunir les condicions següents:

 • Estar ubicats en els nuclis tradicionals, entenent-se aquests com els definits en l'article 45 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent:

Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell (inclou Santa Anna), es Migjorn Gran, Llucmaçanes, es Murtar, Cala Mesquida, es Grau, Binixíquer, l'Argentina, Son Vitamina, Torret, s'Ullastrar, es Pou Nou, Consell, Cala Sant Esteve, Trebalúger, Son Vilar, Sínia Riera, Calescoves, Lloc Nou i vorera esquerra de Santandria.

 • Estar ubicats en altres zones fora dels nuclis tradicionals descrits en el punt anterior, sempre que s'hi permeti l'ús residencial.

 • Tenir cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-los.

 • Estar llogats i reunir les condicions establertes en el programa i en les bases de la convocatòria anual d'ajuts.

 • Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d'habitabilitat.

Poden sol·licitar els ajuts persones físiques o jurídiques titulars d'un o més habitatges que estiguin adherits al programa i hagin formalitzat un contracte de lloguer ètic en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus d'ajuts, requisits i obligacions de la línia 2:

Ajuts dirigits a propietaris d'immobles buits que adhereixen el seu immoble perquè es llogui dins el programa: fins a 2.475,24 €. Els ajuts que poden sol·licitar són:

Certificat d'eficiència energètica i d'habitabilitat

Fins a 200€

Taxa de tramitació de la cèdula d'habitabilitat

25,24€

100% de l'impost de béns immobles (IBI)

Fins a 450€

Assegurança de la llar (inclou reclamació de danys i impagaments)

Fins a 300€

Ajut econòmic durant el termini de tramitació (equivalent a tres mensualitats)

Fins a 1.500€

Els habitatges de la LÍNIA 2 adscrits al Programa Lloguer Ètic han de reunir les condicions següents:

 • Estar ubicats en els nuclis tradicionals, entenent-se aquests com els definits en l'article 45 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent:

Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell (inclou Santa Anna), es Migjorn Gran, Llucmaçanes, es Murtar, Cala Mesquida, es Grau, Binixíquer, l'Argentina, Son Vitamina, Torret, s'Ullastrar, es Pou Nou, Consell, Cala Sant Esteve, Trebalúger, Son Vilar, Sínia Riera, Calescoves, Lloc Nou i vorera esquerra de Santandria.

 • Estar ubicats en altres zones fora dels nuclis tradicionals descrits en el punt anterior, sempre que s'hi permeti l'ús residencial.
 • Tenir cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-los.
 • Estar buits i en disposició de lloguer d'acord amb la Llei d'arrendaments Urbans i reunir les condicions establertes en el programa i en les bases de la convocatòria anual d'ajuts.
 • Ha de comptar amb les condicions per poder ser habitable de forma immediata i ha de comptar amb una sèrie de característiques com:
  • Aigua corrent freda i calenta.
  • Estar d'alta i amb un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat.
  • Tenir el mobiliari i electrodomèstics bàsics de cuina.
 • Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d'habitabilitat.

Poden sol·licitar els ajuts persones físiques o jurídiques titulars d'un o més habitatges buits o d'habitatges destinats al lloguer d'estades curtes i que els vulguin destinar a lloguer de llarga durada.

Respecte als ajuts de línia 1 i d'acord amb l'informe de la tècnica instructora: «S'han presentat 19 sol·licituds d'ajut dins el termini de presentació que va finalitzar el dia 02 de novembre de 2021. D'aquestes 19 es van aprovar 7, en el Consell Executiu de dia 29 de novembre de 2021, i a les 12 restants se'ls ha fet un requeriment per completar o adjuntar documentació que hi mancava a l'expedient. S'ha revisat la documentació aportada i s'han aprovat les 12 sol·licituds pendents. Una d'elles presenta una sol·licitud per dos habitatges. Per tant s'han presentat finalment 20 sol·licituds i en aquest informe s'aproven 13 sol·licituds de 13 habitatges.»

En referència als ajuts de línia 2 i d'acord amb l'informe de la tècnica instructora, es té per desistida l'única sol·licitud presentada en no haver presentat la documentació requerida el 22 de novembre de 2021, en aplicació de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amb la concessió d'aquests ajuts no s'ha esgotat encara el crèdit previst per aquesta línia d'ajuts i vist els informes tècnics de la instructora de la convocatòria i l'educadora social.

Per tot l'exposat i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local,

El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyora Gomila Carretero, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir i tramitar els pagaments dels ajuts de línia 1 que a continuació es relacionen amb càrrec a la partida 8.23110.4800000 del Pressupost General del Consell Insular de Menorca per a l'any 2021 corresponent a la convocatòria d'ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic:

 

NOM I LLINATGES

NÚM. EXPEDIENT

IMPORT A CONCEDIR

1

MIRCA Y CIMAR SL 1ER A

5108-2021-000013

250,00€

2

MIRCA Y CIMAR SL 1ER B

5108-2021-000013

250,00€

3

MIRCA Y CIMAR SL 1ER C

5108-2021-000013

250,00€

4

MIRCA Y CIMAR SL 1ER D

5108-2021-000013

250,00€

5

MIRCA Y CIMAR SL 2N A

5108-2021-000013

250,00€

6

MIRCA Y CIMAR SL 2N C

5108-2021-000013

250,00€

7

MIRCA Y CIMAR SL 3R A

5108-2021-000013

250,00€

8

MIRCA Y CIMAR SL 3R B

5108-2021-000013

250,00€

9

MIRCA Y CIMAR SL 3R C

5108-2021-000013

250,00€

10

MIRCA Y CIMAR SL 3R D

5108-2021-000013

250,00€

11

LLORENÇ FORCADA MOLL

5108-2021-000018

247,86€

12

NURIA CASASNOVES BENEJAM

5108-2021-000019

233,58€

13

NURIA CASASNOVES BENEJAM

5108-2021-000019

250,00€

TOTAL: 3231,44€

Segon. Tenir per desistit a Isidro Bagur Sintes de les seves pretensions una vegada esgotat el termini de presentació de la documentació requerida, de conformitat amb l'article 68 de l'LPACAP.

Tercer. Remetre a la BDNS aquest acord en compliment de l'art. 20.8 de la LGS i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1b de la LPACAP).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 11 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,  El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)