Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 10805
Aprovació definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió de declaració de risc i de declaració de desemparament i tutela del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 26/02/2021 el Ple del Consell Insular d'Eivissa va acordar l'aprovació inicial del Reglament d'Organització i Funcionament de la Comissió de declaració de risc i de declaració de desemparament i tutela del Consell Insular d'Eivissa. Havent transcorregut el període legalment establert d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions ni al·legacions, el present acord queda elevat automàticament a definitiu, de conformitat amb el previst a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE DECLARACIÓ DE RISC I DE DECLARACIÓ DE DESEMPARAMENT I TUTELA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

PREÀMBUL

Mitjançant la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, la normativa bàsica estatal en matèria de protecció de menors s'adapta als acords i compromisos internacionals adquirits i també als canvis socials produïts en els vint anys transcorreguts des que s'aprovà la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Conseqüentment, les legislacions autonòmiques han hagut d'adaptar-se a les modificacions introduïdes pel legislador estatal, aprofitant l'oportunitat per incorporar a la seua normativa les noves realitats sorgides al llarg d'aquestos anys.

En aquest context s'aprovà a l'àmbit de la nostra comunitat autònoma la Llei 9/2019, de 19 de febrer, d'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Balears, el títol IV de la qual està dedicat a la regulació del sistema de protecció de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, i una de les novetats establertes a la referida norma és la creació d'uns òrgans col·legiats en el si de l'entitat local corresponent, la Comissió de declaració de risc (article 112) i la Comissió de desemparament i tutela (article 130), els quals serviran de base per a l'adopció de la resolució de declaració de risc, i de declaració de desemparament i assumpció de tutela, respectivament. La voluntat del legislador amb la creació d'aquestos òrgans és cercar que la decisió final que s'adopti sigui objectiva, motivada, consensuada, temporalitzada, i no discrecional i unipersonal.

La composició, les funcions i el règim de funcionament de les referides comissions s'han de determinar normativament.

El Consell Insular d'Eivissa és l'entitat competent en matèria de protecció de menors a l'Illa d'Eivissa de conformitat amb el que preveu l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i sense perjudici d'altres competències que l'ordenament jurídic vigent li atribueix, en relació amb l'establert a Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció (en els termes i amb l'abast que s'hi estableixen), i amb l'article 73 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Entre les competències que té atribuïdes en matèria de protecció de menors el Consell Insular d'Eivissa, es troben aquelles actuacions materials, tècniques i jurídiques en declaració de risc i de declaració en situació de desemparament, per la qual cosa esdevé necessària la creació d'aquests òrgans col·legiats, que per motius d'eficàcia, eficiència, racionalització i agilitat (i atesa així mateix, la potestat d'autoorganització prevista a l'article 4.1 a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local) es considera adient agrupar ambdues comissions en únic òrgan, la seua integració en l'organigrama del Consell Insular d'Eivissa, així com la determinació de la composició, les funcions i el funcionament d'aquesta mitjançant el previst al present reglament.

Aquest reglament s'estructura en un títol preliminar i quatre títols, amb un total de 16 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El títol preliminar regula qüestions referents a la denominació, la naturalesa, la dependència orgànica i l'àmbit d'actuació de la Comissió.

El títol I se dedica al caràcter i les funcions que assumeix la Comissió, tenint present que en ser el resultat d'unificar les dues comissions previstes a la Llei 9/2019, de 19 de febrer d'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Balears (la Comissió de declaració de risc i la Comissió de desemparament i tutela) s'aglutinen com a funcions bàsiques aquelles que la referida llei estableix per a cadascuna d'aquestes.

El títol II, distribuït en quatre capítols, que es dedica a regular tot allò relacionat amb els membres i assistents de la Comissió, destacant les funcions de la presidència i de la secretaria.

El títol III regula la convocatòria i les diferents sessions de la Comissió, mitjançant l'establiment d'unes normes essencials que regularan el seu desenvolupament.

I el títol IV es dedica a regular els dictàmens que ha d'elaborar la Comissió.

Finalment, d'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal dir que queden suficientment justificats els principis de necessitat i eficàcia, perquè mitjançant aquesta norma es dona compliment al que preveu la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears mitjançant la creació de la Comissió de declaració de risc i de desemparament i tutela, de proporcionalitat, atès que la norma conté la regulació imprescindible per determinar l'organització, la composició i el funcionament de la referida Comissió, així com els principis de seguretat jurídica, eficiència, transparència i d'estabilitat pressupostària i financera.

 

TÍTOL PRELIMINAR Objecte, àmbit d'aplicació i disposicions generals

Article 1. Objecte del reglament i denominació de l'òrgan

Aquest reglament té per objecte regular l'organització i el funcionament d'un òrgan col·legiat, a l'empara de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, d'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Balears, que es denomina Comissió de Declaració de Risc i de Desemparament i Tutela del Consell Insular d'Eivissa.

Article 2. Naturalesa i dependència orgànica

1. La Comissió de Declaració de Risc i de Desemparament i Tutela és un òrgan administratiu col·legiat amb funcions de deliberació, d'assessorament i proposta de resolució en relació amb les declaracions de risc, i de desemparament i de tutela de persones menors d'edat, i aquelles altres que li siguin encomanades en matèria de protecció de menors.

2. Aquesta Comissió s'integra en l'organigrama del Consell Insular d'Eivissa, i depèn orgànicament del Departament que en cada moment assumeixi l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

3. El lloc en què s'ubiqui la secció de Protecció de Menors del Consell Insular d'Eivissa constituirà la seu de la Comissió.

Article 3. Àmbit d'actuació

L'àmbit territorial d'actuació de la Comissió és l'illa d'Eivissa.

 

TÍTOL I Caràcter i funcions de la Comissió

Article 4. Caràcter assessor de la Comissió

1.Els informes de la Comissió de Declaració de Risc i de Desemparament i Tutela sobre aquelles qüestions que li siguin remeses en relació amb situacions de risc, i de desemparament i tutela, i aquelles altres que li siguin encomanades en matèria de protecció de menors, adopten la forma de dictàmens que són preceptius en els casos previstos en la llei, i previs a la resolució que dicti l'òrgan competent per resoldre.

2. Quan de la primera informació disponible o en qualsevol moment de la instrucció del procediment, es constati la situació crítica en què es troba una persona menor d'edat, es consideri l'existència d'un risc greu i imminent per a la seua integritat física o psíquica o es dedueixi la necessitat d'una intervenció sense demora, l'òrgan competent podrà, amb caràcter d‘urgència, dictar una resolució de guarda provisional o de declaració de desemparament i assumpció de tutela, sense necessitat del dictamen previ de la Comissió, a la qual es donarà compte en la propera reunió que tengui.

3. Amb caràcter general, els dictàmens emesos per la Comissió tenen caràcter no vinculant per a l'òrgan competent per resoldre. No obstant l'anterior, tenen caràcter vinculant en el supòsit següent:

En els procediments iniciats d'ofici per a la revocació de la declaració en situació de desemparament, que requereixen expressament l'informe favorable de la Comissió, de conformitat amb el previst a l'article 136.3 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Article 5. Funcions de la Comissió

1. Funcions de la Comissió en matèria de risc

a) Emetre dictamen sobre els expedients de declaració de risc que se sotmeten a la seua consideració.

b) Emetre dictamen sobre la proposta de modificació de la mesura de risc imposada o de la pròrroga i del programa d'intervenció social i educatiu familiar.

c) Emetre dictamen sobre la proposta de cessament de la declaració de risc.

d) Donar a conèixer a totes les persones integrants de la Comissió els casos de risc que estiguin en fase de valoració, d'intervenció o de seguiment, així com els convenis de col·laboració dels pares i mares o les persones que exerceixen la tutela, la guarda o l'acolliment de menors d'edat, subscrits en l'àmbit territorial corresponent als quals es refereix l'article 109 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

2. Funcions de la Comissió en matèria de desemparament i tutela

a) Emetre dictamen sobre els expedients de desemparament que se sotmeten a la seua consideració.

b) Emetre dictamen sobre la proposta de modificació de la mesura de desemparament o tutela imposada a un infant o un adolescent o, si escau, del pla individualitzat de protecció.

c) Emetre dictamen sobre la proposta de cessament de la declaració de desemparament.

d) Donar a conèixer a totes les persones integrants de la Comissió els casos de desemparament que estiguin en fase de valoració, d'intervenció o de seguiment.

e) Donar a conèixer les declaracions de desemparament acordades amb caràcter d'urgència o qualsevol altra mesura acordada amb caràcter cautelar.

3. Altres funcions

Emetre dictamen sobre altres propostes d'interès superior del menor que la Secció de Protecció de Menors consideri adient, o que li encomani el Consell Insular d'Eivissa.

 

TÍTOL II

CAPÍTOL I Composició de la Comissió: persones membres i assistents

Article 6. Composició

La Comissió estarà integrada per cinc membres amb veu i vot, que han de ser personal del Consell Insular d'Eivissa, entre els quals hi ha d'haver com a mínim una persona graduada en dret i altra graduada en psicologia.

En cas que els expedients sotmesos a dictamen de la Comissió siguin relatius a persones adolescents que es trobin complint mesures de les previstes en la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, hi ha de participar, amb veu però sense vot, el tècnic o tècnica responsable de l'execució.

Article 7. Membres de la Comissió

1. Presidència de la Comissió

La presidència de la Comissió l'exerceix la persona que en cada moment té la condició de cap de la Secció de Protecció de Menors.

2. Vocalies

Són vocals de la Comissió:

Un assessor/a jurídic/a del Departament que tengui assumida l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, amb prelació dels de la Secció de Protecció de Menors sobre la resta del Departament.

Tres tècnics/iques de la Secció de Protecció de Menors.

Per a cadascuna de les persones membres de la Comissió s'ha de designar un/a suplent per als casos de vacant, absència, malaltia o per si hi concorre alguna causa justificada que li impedeixi poder assistir-hi. Les persones titulars i suplents han de ser designades per Decret de Presidència, a proposta del conseller o la consellera del Departament que tengui assumida l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

En designar les persones membres de la Comissió s'ha de fomentar la presència equilibrada d'homes i dones en la composició d'aquest òrgan col·legiat. En tot cas, queden garantits els drets d'igualtat i no discriminació per qualsevol circumstància personal o social.

Article 8. Assistència a la Comissió

En ser convocades, podran assistir-hi i participar-hi amb veu i sense vot les següents persones:

a) Un/a representant dels equips municipals dels serveis socials relacionats amb els expedients que se sotmetin a deliberació i dictamen, quan es consideri adient, per tenir relació directa o rellevant amb la proposta objecte de debat.

b) Un/a representant de les unitats de treball social del centre de salut corresponent a la zona dels expedients que se sotmetin a deliberació i dictamen en la sessió, quan es consideri adient, per tenir relació directa o rellevant amb la proposta objecte de debat.

c) Un/a representant de l'àmbit educatiu corresponent a la zona o centre educatiu del/de la menor, respecte dels expedients que se sotmetin a deliberació i dictamen en la sessió, quan es consideri adient, per tenir relació directa o rellevant amb la proposta objecte de debat.

d) Personal de les unitats de conductes addictives, o unitats de salut mental, unitats de salut mental infantil o grups especialitzats en menors dels cossos i forces de seguretat, o qualsevol altre servei, quan es consideri adient, per tenir relació directa o rellevant amb la proposta objecte de debat.

e) Qualsevol altre/a tècnic/a vinculat/ada a la infància i l'adolescència quan es consideri adient, per tenir relació directa o rellevant amb la proposta objecte de debat.

f) Qualsevol altre persona que pugui ser convidada si es considera adient.

En cas que els expedients sotmesos a dictamen de la Comissió siguin relatius a persones adolescents que es trobin complint mesures de les previstes en la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, hi ha de participar, amb veu però sense vot, el tècnic o tècnica responsable de l'execució.

Article 9. De les persones membres i de les persones assistents a la Comissió

1. És obligatòria l'assistència de les persones membres de la Comissió a les reunions que es convoquin, llevat de causa degudament justificada que s'ha de fer constar en acta.

2. Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió:

a) La revocació, efectuada per la Presidència del Consell Insular.

b) La pèrdua de la condició que hagi motivat el nomenament.

3. Les persones que perdin la condició de membre de la Comissió seran substituïdes en un termini d'un mes per les persones que compleixin els requisits de nomenament, que seran designades a través del mateix procediment.

4. Membres i assistents resten obligats a mantenir la confidencialitat respecte de les deliberacions i els acords que es prenen i en general, pel propi caràcter de la matèria, respecte dels assumptes que es tractin en les reunions de la Comissió.

5. La condició d'assistent a la Comissió no genera de cap tipus de relació laboral o funcionarial amb el Consell Insular d'Eivissa.

6. No correspon cap remuneració econòmica pel concepte d'exercir la funció de membre de la Comissió, ni tampoc per l'assistència amb veu i sense vot en qualitat de convidat o convidada.

 

CAPÍTOL II De la presidència de la Comissió

Article 10. Facultats i substitució de la presidència

1. La presidència de la Comissió recau en la persona que exerceixi les funcions de cap de la Secció de Protecció de Menors.

2. Són funcions pròpies de la presidència:

Representar la Comissió.

Acordar la convocatòria de les sessions de caràcter ordinari i extraordinari i determinar-ne l'ordre del dia, tenint en compte, en tot cas, les peticions que puguin arribar de la resta de membres i sempre que s'hagin remès amb l'antelació suficient.

Decidir per se o a proposta de l'òrgan instructor les persones que, a més de les persones vocals, han de ser citades per assistir a les reunions de la Comissió.

Presidir les sessions de caràcter ordinari i extraordinari, fer de moderadora del debat i fins i tot i per causes justificades, suspendre'l si resulta necessari.

Donar compte a les persones membres de la Comissió de les mesures acordades amb caràcter cautelar.

Donar compte a les persones membres de la Comissió dels procediments de declaració de risc i dels procediments de desemparament en curs.

Visar les actes i els certificats dels acords de la Comissió.

Vetllar perquè les decisions que s'adoptin siguin en interès d'infants i adolescents.

 

CAPÍTOL III De la secretaria de la Comissió

Article 11. Secretaria

1. Les funcions de la secretaria les assumeix el membre vocal, assessor/a jurídic/a del Departament que en cada moment assumeixi l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, amb prelació dels de la Secció de Protecció de Menors sobre la resta del Departament.

2. Són funcions de la secretaria:

Assistir a les sessions.

Preparar i enviar en termini les convocatòries de les sessions.

Rebre els actes de comunicació de les persones membres de la Comissió i, per tant, les excuses, peticions de dades, sol·licituds de rectificació d'actes, així com qualsevol altre escrit del qual hagi de tenir coneixement.

Redactar i signar les actes de les sessions.

Expedir els certificats dels acords presos, amb el vistiplau de la presidència.

Qualsevol altra que sigui inherent a la seva condició.

Redactar els dictàmens.

3. La persona que exerceixi les funcions de la secretaria resta obligada a fer constar en acta les opinions, les manifestacions i els vots particulars que tenguin relació amb qualsevol de les qüestions que s'hi tractin i siguin posats de manifest pels membres assistents, en especial aquells respecte dels quals ho demanin expressament.

4. Conformement amb el que disposa l'article 16 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, correspon a la secretaria vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de la Comissió, certificar les actuacions d'aquest òrgan i garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords són respectades.

 

CAPÍTOL IV De la resta de membres i assistents a les reunions

Article 12. Funcions de la resta de membres i dels assistents a la Comissió

1.Correspon a la resta de membres de la Comissió:

Conèixer l'ordre del dia amb l'antelació mínima establerta.

Obtenir la informació necessària per complir les seues funcions adequadament.

Exposar de forma ordenada la seva opinió i, si escau, efectuar propostes.

Fer constar en acta la seua opinió en contra i, si escau, formular vot particular, exposant els motius que ho justifiquen.

Formular preguntes i comentaris relacionats amb els temes objecte de debat.

En cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal justificada, actuaran com a suplents les persones designades a l'efecte segons Decret de Presidència.

2. Les persones assistents que puguin ser convidades a les reunions poden:

Rebre, amb l'antelació mínima establerta, la convocatòria que contingui el punt o punts de l'ordre del dia pels quals se la convidi.

Obtenir la informació necessària dels expedients per als quals han estat citades.

Exposar ordenadament la seua opinió i efectuar, si escau, propostes.

Fer constar en acta la seua opinió en contra i exposar els motius que ho justifiquen.

Formular preguntes i comentaris relacionats amb els temes objecte de debat.

 

TÍTOL III Convocatòria, sessions i desenvolupament de les sessions

Article 13. Disposicions generals

1. La Comissió es pot constituir i convocar, celebrar les seues reunions, adoptar acords i remetre les seues actes, tant de manera presencial com a distància.

2. Si se celebren sessions a distància, membres i assistents poden trobar-se en diferents indrets sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, incloent-hi mitjans telefònics i audiovisuals, la identitat de membres o suplents, i d'assistents; el contingut de les seues manifestacions; el moment en què es produeixen; la intercomunicació en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant el desenvolupament de la sessió.

3. Es consideren mitjans electrònics vàlids, entre altres, les audioconferències i les videoconferències.

Article 14. Convocatòries, sessions i desenvolupament de les sessions

1. Les convocatòries s'han de fer per escrit i s'han de remetre preferentment per mitjans electrònics, en tot cas garantint la seua recepció, amb una antelació mínima de dos dies a la data de celebració de la sessió. Malgrat això, el termini pot ser inferior si es tracta de sessions urgents per a supòsits d'especial i inajornable necessitat, la qual cosa s'haurà de justificar.

2. Les citacions per a la convocatòria de les sessions de la Comissió han d'especificar el dia, l'hora i el lloc, juntament amb l'ordre del dia de la reunió. També han d'incloure, si escau, les condicions en què se celebrarà la reunió, el sistema de connexió i els llocs en què estaran disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir-hi i participar-hi.

Amb la citació i pel mateix mitjà, si és el cas, s'ha d'enviar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior als efectes, si pertoca, de la seua aprovació.

3. Excepcionalment per qüestions extraordinàries i urgents, quan es trobin reunides la persona amb funcions de la secretaria més la totalitat de membres de l'òrgan col·legiat, es pot constituir vàlidament la Comissió per a la celebració de sessions, deliberacions i adopció d'acords, sense necessitat de convocatòria i si així es decideix per unanimitat.

4. La informació sobre els assumptes de l'ordre del dia de les sessions que contenguin dades relatives a la intimitat de les persones no es traslladarà en les convocatòries, per raó del seu caràcter reservat, de manera que només es farà referència a les dades imprescindibles per a la seua identificació (inicials, número d'expedient) i es posarà a disposició dels membres la documentació que sigui de rellevància per als supòsits per als quals han estat citats, així com una breu descripció de la proposta que s'ha de sotmetre a debat i dictamen.

5. La Comissió s'ha de reunir en sessió de caràcter ordinari una vegada al mes (reunions mensuals). Això no obstant, es pot reunir amb caràcter extraordinari les vegades que siguin necessàries quan la convoqui la presidència o a sol·licitud de més d'un dels seus membres

6. Per a la vàlida constitució de la Comissió es requerirà l'assistència, presencial o a distància, de president i secretari/ària o en el seu cas, de les persones que els supleixin, i de la meitat, almenys, del seus membres.

7. Els acords s'han d'adoptar per majoria dels membres presents i el vot té caràcter personal i indelegable. En cas d'empat la presidència exercirà el vot de qualitat. Si s'hi assisteix a distància, els acords es consideren presos en el lloc de la seu de la Comissió.

En concordança amb l'article 19.3 c de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, els membres de la Comissió no es poden abstenir en les votacions.

8. Els i les membres de la Comissió estaran sotmesos al règim d'abstenció i recusació regulat als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Article 15. Actes

1. De cada sessió que se celebri n'aixecarà acta el secretari, que especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

L'acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El secretari ha d'elaborar l'acta amb el vistiplau del president i l'ha de remetre per mitjans electrònics als membres de l'òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d'aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera aprovada en la mateixa reunió.

2. Ha de redactar i signar les actes qui exerceixi les funcions de la secretaria i han de dur el vistiplau de la presidència. Malgrat que la seua aprovació es produirà, si escau, en la propera sessió, es pot mentrestant estendre'n certificat, així com de qualsevol dels acords adoptats, sempre que s'hi faci constar la circumstància que es troba pendent d'aprovació.

 

TÍTOL IV Dictàmens

Article 16. Contingut dels dictàmens emesos per la Comissió

La Comissió ha d'emetre dictamen dels assumptes que es tractin, que s'ha d'incorporar a l'expedient electrònic de la persona menor d'edat com a pas previ a dictar la corresponent resolució administrativa per part de l'òrgan competent.

El dictamen ha d'expressar si és favorable o desfavorable a la proposta de l'òrgan instructor motivant les raons del seu posicionament, tenint present que servirà de proposta per la resolució administrativa que es dicti.

En el supòsit en què en l'acord adoptat s'hagi produït vot particular, s'haurà de reflectir en el referit dictamen, amb el nom de la persona dissident i la justificació del seu vot.

Disposició addicional primera Referències genèriques

En els casos que, en aquest reglament s'utilitza la forma no marcada quant al gènere, que coincideix formalment amb la masculina, en totes les referències a òrgans, càrrecs i funcions, s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons la identitat de gènere de la persona titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest reglament.

Disposició final primera. Normativa supletòria

Pel que fa al funcionament de la Comissió, s'aplicarà supletòriament el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i transcorregut el termini assenyalat a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Eivissa, 10 de gener de 2022

La cap de Secció de Serveis Socials Ana Andreu Mas