Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 14592
Aprovació definitiva del reglament de segona activitat de la Policia Local d’Algaida

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el reglament regulador de la segona activitat de la Policia Local d'Algaida, en sessió de dia 9 de novembre de 2021, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació i, per tant, esdevé aprovat definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva d'aquest Reglament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar a l'Ajuntament d'Algaida, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius.

 

Algaida, en el dia de la signatura electrònica (12 de gener de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT DE LA POLICIA LOCAL D'ALGAIDA

Exposició de motius

Les funcions que la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat (LOFCS) atribueix al personal funcionari del cos de policia local són eminentment operatives, la qual cosa requereix determinades aptituds psicofísiques en el personal de la policia local, que naturalment va perdent amb l'edat o per determinades circumstàncies.

L'article 52 de l'esmentada Llei estableix que els cossos de policia local es regiran per les disposicions estatutàries recollides en la LOFCS i per les disposicions dictades per les comunitats autònomes i altres normes dictades pels corresponents ajuntaments.

En desenvolupament d'aquesta previsió, la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears -modificada posteriorment pel Decret llei 6/2021, de 9 de juliol- regula en el seu capítol II la segona activitat de la policia local, en els articles 55 i següents, i es desplega posteriorment en el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Aquest Reglament marc habilita a cada ajuntament perquè, dins de les directrius fixades per la Llei 4/2013, així com pel Decret 40/2019, es determini la situació de segona activitat de conformitat amb les necessitats i l'estructura de cada cos.

En virtut de la dita habilitació, mitjançant aquest Reglament es procedeix a determinar la situació de segona activitat de conformitat amb les necessitats i l'estructura de l'Ajuntament d'Algaida.

Article 1. Concepte i característiques

La segona activitat és la modalitat de la situació administrativa de servei actiu del funcionariat dels cossos de la Policia Local d'Algaida que té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis amb eficàcia.

Únicament s'escau la declaració de segona activitat des de la situació de servei actiu, i es roman en aquesta fins que es passa a la jubilació o a una altra situació, que no pot ser la de servei actiu, tret que el pas a la situació de segona activitat sigui a causa de la insuficiència de les aptituds psicofísiques. 

La situació de segona activitat pot ser amb destinació o sense, d'acord amb els requisits que s'estableixen en la Llei 4/2013, en el Decret 40/2019 i en aquest Reglament.

El personal funcionari declarat en segona activitat amb destinació queden, fins que arribin a l'edat de jubilació, a disposició del batle o de la batlessa com a regla general, excepte en el cas que existeixi algun impediment, degut a la insuficiència de les aptituds psicofísiques.

Així mateix, quedaran també a disposició de la Batlia per a dur a terme les funcions policials que se'ls puguin encomanar quan ho requereixin raons extraordinàries del servei i mentre persisteixin aquestes raons. En tots dos casos, han de percebre les retribucions corresponents al personal en servei actiu.

En la situació de segona activitat es manté la categoria que es posseïa en el moment de produir-se el pas a la dita situació.

La regulació de la segona activitat que conté la Llei 4/2013 no impedeix que cada ajuntament, en l'exercici de les seves potestats, pugui aprovar en el seu reglament unes modalitats de segona activitat d'acord amb les seves peculiaritats organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació no suposi menysteniment o empitjorament de les mesures establertes en la Llei.

Article 2. Causes per poder passar a la situació de segona activitat

Les causes per les quals es pot passar a la situació de segona activitat són les següents:

 1. El compliment de les edats que es determinen per a cada escala en l'article 3 d'aquest Reglament.
 2. La petició de la persona interessada, en les condicions que assenyala l'article 5 d'aquest Reglament.
 3. La insuficiència de les aptituds psicofísiques per desenvolupar la funció policial, en els termes que preveu l'article 7 d'aquest Reglament.

Article 3. Segona activitat per raó d'edat

El pas a la situació de segona activitat per raó d'edat només pot ser amb destinació, i es produeix a sol·licitud de la persona interessada sempre que hagi estat en situació d'actiu i prestant servei durant un mínim de quinze anys, dels quals cinc han de ser immediatament anteriors a la data de la petició, i en complir les edats següents:

 1. Escala tècnica: 60 anys
 2. Escala executiva: 58 anys
 3. Escala bàsica: 56 anys

Article 4. Procediment per passar a la situació de segona activitat per raó d'edat

Per accedir a la situació de segona activitat per raó d'edat s'han de complir els requisits establerts en l'article 3 del present Reglament.

Per tal de poder accedir a la situació de segona activitat per raó d'edat amb destinació, l'Ajuntament ha de preveure en la seva plantilla o en la seva Relació de Llocs de Treball (RLT), una reserva de llocs de treball per a aquesta finalitat, en funció de l'edat del personal del cos de policia i de les disponibilitats de llocs de treball adequats.

Aquests llocs poden estar situats en les àrees orgàniques relacionades amb seguretat i policia o en qualsevol altra, sempre que corresponguin a funcions i comeses relacionades amb el grup de titulació al qual pertanyi el personal funcionari afectat.

El pas a la situació de segona activitat està supeditat a l'existència de places adequades creades, dotades i vacants en la plantilla de l'Ajuntament o en la relació de llocs de treball, que han de figurar com a lloc de treball reservat a personal de policia local en segona activitat amb destinació.

Aquest lloc de treball ha de quedar adscrit a l'àrea d'activitat o departament que l'Ajuntament determini i amb les funcions que consideri oportunes, en funció de la categoria corresponent.

El procediment per aquesta causa s'inicia a petició de la persona interessada. La sol·licitud ha de presentar-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans del compliment de les edats establertes en l'article 3 del present Reglament.

En cas que les sol·licituds presentades siguin superiors als llocs de treball reservats al personal de la policia local en segona activitat amb destinació, la concessió ha de realitzar-se prioritzant la major edat.

En el supòsit anterior, el personal funcionari al qual no es pugui assignar un lloc en segona activitat amb destinació continuarà en el servei actiu fent tasques adequades a la seva aptitud psicofísica fins que hi hagi llocs catalogats com de segona activitat amb destinació.

Per a la consideració de servei actiu i de còmput de la prestació de serveis, s'inclouen els serveis prestats en conselleries o organismes públics de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan aquests llocs de treball estiguin reservats al personal funcionari dels cossos de policia local.

La persona interessada a sol·licitar el pas a la situació de segona activitat per raó d'edat que presti serveis en conselleries o organismes públics de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en llocs de treball reservats al personal funcionari dels cossos de policia local, prèviament ha de sol·licitar el reingrés en el cos de policia local.

Article 5. Segona activitat per petició de la persona interessada 

El pas a la situació de segona activitat, a petició de la persona interessada, exigeix haver complert 35 anys efectius en situació de servei actiu en els cossos i forces de seguretat o en l'exèrcit militar professional, serveis especials o situació d'excedència forçosa.

També pot passar a aquesta situació el personal funcionari de la policia local que hagin complert 32 anys de servei efectiu, dels quals quinze han d'haver estat de servei actiu al capdavant de la prefectura del cos de l'ajuntament en el qual sol·licitin el pas a la segona activitat, i sempre amb l'autorització de l'ajuntament.

Article 6. Per petició de la persona interessada

Per a accedir a la situació de segona activitat s'han de complir els requisits establerts en l'article 5 d'aquest Reglament.

Quan es passi a la situació de segona activitat a petició de la persona interessada, serà sense destinació.

L'Ajuntament fixarà, abans del dia 31 de desembre de cada any, el nombre màxim de personal funcionari del cos de policia local d'Algaida,  per categories, que s'autoritza que passi a la situació de segona activitat de manera voluntària durant l'any següent, atenent els criteris d'edat del personal peticionari, la disponibilitat de personal i les necessitats del cos de policia local de l'Ajuntament.

El pas a la situació de segona activitat requereix l'autorització de l'òrgan competent de l'Ajuntament d'Algaida, segons els criteris d'edat del personal peticionari, la disponibilitat de personal i les necessitats del cos de policia local de l'Ajuntament.

L'autorització o la denegació, en tot cas, han de ser motivades i comunicades a la persona interessada.

Article 7. Segona activitat per insuficiència de les aptituds psicofísiques

En qualsevol moment, el personal funcionari de la policia local, per malaltia o accident, quan les seves condicions físiques o psíquiques així ho aconsellin i no sigui susceptible de ser declarat en situació d'invalidesa permanent absoluta, pot passar a ocupar destinacions qualificades de segona activitat, sempre que s'adeqüin al que es preveu tant en aquest article com en l'article següent, amb la finalitat de garantir la plena aptitud psicofísica de la persona, així com l'eficàcia en el servei.

Article 8. Procediment per passar a segona activitat per insuficiència de les aptituds psicofísiques

El procediment per passar a segona activitat per insuficiència de les aptituds psicofísiques pot iniciar-se d'ofici o a instància de la persona interessada.

A aquests efectes, s'ha de constituir un tribunal facultatiu amb tres persones metges: una designada per l'Ajuntament, una altra per la persona interessada i la tercera per la conselleria competent en matèria de salut. 

Aquest tribunal ha d'emetre un dictamen vinculant en què indiqui la conveniència o no del fet de passar a la situació de segona activitat, i ha d'indicar si és amb destinació o, excepcionalment, sense, amb els possibles terminis de revisió, si escau.

Aquest dictamen s'ha d'elevar a l'òrgan municipal competent perquè dicti una resolució motivada, contra la qual es poden interposar els recursos oportuns. Al personal integrant d'aquest tribunal li és aplicable el que preveu, en matèria de recusació i abstenció, la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Quan el pas a la situació de segona activitat per insuficiència de les aptituds psicofísiques sigui amb destinació, les persones afectades tindran preferència en l'adjudicació dels llocs reservats a policies locals en segona activitat amb destinació.

Es pot acordar, d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada, el reingrés al servei actiu, en el cas que hagin desaparegut les causes que van motivar la disminució de l'aptitud psicofísica o sensorial, amb el dictamen mèdic previ en els termes de l'apartat anterior.

Les despeses ocasionades per la constitució del tribunal facultatiu per al reingrés al servei actiu han de ser a càrrec de l'Ajuntament d'Algaida, sempre que s'actuï d'ofici. Quan el tribunal es constitueixi per estudiar l'accés a la segona activitat a petició de la persona interessada, les despeses han de ser a càrrec de l'Ajuntament d'Algaida, sempre que aquesta sol·licitud es vegi estimada.

Article 9. Uniformitat del personal funcionari en segona activitat amb destinació

El personal funcionari que passi a la situació de segona activitat pot dur una uniformitat adaptada a l'activitat i funcions a desenvolupar.

Per regla general, la segona activitat per raó d'edat s'ha de prestar amb la uniformitat reglamentària, mentre que la segona activitat per motius psicofísics ha de ser sense la uniformitat reglamentària.

Article 10. Distintius i armament

Amb caràcter general el pas a la situació de segona activitat no ha de comportar la pèrdua de la condició d'agent de l'autoritat del personal funcionari de la Policia Local d'Algaida.

En cas que no s'utilitzi la uniformitat pròpia de la Policia Local d'Algaida , no es pot prestar servei amb l'armament. Igualment, no pot portar arma de foc el personal funcionari de la policia local que passi a la situació de segona activitat per causes psicofísiques, sigui quina sigui la causa d'aquesta insuficiència.

El carnet professional del personal funcionari de la policia local en situació de segona activitat ha de ser el mateix, però s'ha d'adaptar a l'esmentada situació.

Article 11. Formació

Per facilitar la integració del personal funcionari de la policia local en situació de segona activitat, l'Ajuntament d'Algaida ha de propiciar la realització dels cursos de formació necessaris perquè aquest pugui desenvolupar correctament la seva nova activitat.

Aquesta formació ha de computar com a temps de treball efectiu en el còmput de la seva jornada.

Una vegada superada la formació, i sempre que existeixin llocs vacants catalogats com de segona activitat, s'incorporaran de manera efectiva al lloc de segona activitat.

Article 12. Ascensos i mobilitat

El personal funcionari de la policia local en situació de segona activitat no pot participar en processos selectius de promoció.

En cas d'haver sol·licitat el pas a la situació de segona activitat i haver sol·licitat participar en un procés de promoció, s'ha d'ajornar el pas a la segona activitat fins que finalitzi el procés selectiu.

Article 13. Jornada i formes de prestació del servei

El personal de la policia local en situació de segona activitat ha de tenir les condicions de jornada del lloc de segona activitat a ocupar, que ha d'estar detallat en la RLT o, si s'escau, en l'organigrama funcional de la Policia Local d'Algaida, i que es convindrà amb l'autoritat municipal competent.

Article 14. Funcions en segona activitat amb destinació

La segona activitat amb destinació s'exerceix com a regla general, exceptuant el cas que existeixi algun impediment degut a la insuficiència de les aptituds psicofísiques, en la vigilància de la seguretat dels edificis destinats a les dependències municipals.

En el cas que no sigui possible l'assignació de funcions de vigilància de la seguretat dels edificis de les dependències municipals o que aquestes funcions no siguin necessàries, es poden realitzar, en el mateix cos de policia, altres funcions d'acord amb la seva categoria i formació, entre altres:

 • Gestió i control del manteniment dels mitjans tècnics i tasques de suport:
  • Manteniment dels vehicles i material policial, sistemes de transmissió i telecomunicacions; vestuari i equipament.
  • Assistència i suport a treballs no operatius relacionats amb recerca d'accidents de trànsit i altres activitats relatives a la seguretat viària.
  • Supervisió, col·locació i retirada de senyalització.
  • Suport al voluntariat de protecció civil i a la brigada municipal en actes festius municipals i similars.
  • Col·laboració en les rutes escolars. 
 • Tasques administratives:
  • Atenció telefònica i presencial a la ciutadania en les dependències de la Policia Local.
  • Atenció a la ciutadania en diferents indrets del municipi.
  • Registre i emplenament de documentació administrativa i judicial i altres tasques de suport administratiu.
  • Funcions logístiques, distribució de materials i documents.
  • Trasllat de documentació i acompanyament de personal a oficines i organismes administratius externs.

En general, totes aquelles activitats tècniques d'assessorament, instrumentals de gestió i suport de l'activitat policial o que hi estiguin relacionades, de característiques similars a les expressades en els paràgrafs anteriors, sempre que aquestes no impliquin actuacions policials operatives.

Les funcions concretes del lloc seran les que figurin en l'organigrama funcional de la Policia Local d'Algaida.

Quan ho requereixin raons extraordinàries del servei i mentre aquestes raons persisteixin, quedaran a disposició de la Batlia per dur a terme les funcions policials que se'ls puguin encomanar.

Article 15. Retribucions

El personal funcionari afectat pel fet de passar a la segona activitat amb destinació ha de percebre les retribucions pròpies del lloc de treball efectivament desenvolupat, i se li ha de garantir, en tot cas, les corresponents al seu darrer lloc de treball en propietat com a personal funcionari de carrera, incloses les actualitzacions.

Malgrat el que estableix el paràgraf anterior, en cas que el pas a la situació de segona activitat sigui a petició de la persona interessada, s'ha de percebre el 100 % de les retribucions bàsiques i el 60% de les retribucions complementàries.

Així mateix, en cas que el pas a la situació de segona activitat sense destinació sigui per insuficiència de les aptituds psicofísiques, s'ha de percebre el 100 % de les retribucions bàsiques i el 65 % de les complementàries, tret que sigui per causa de malaltia professional o accident de treball, supòsit en el qual s'ha de percebre el 100 % de les retribucions complementàries.

Quan, de conformitat amb les característiques d'horari i jornada, el lloc de treball en segona activitat impliqui treballar en cap de setmana, es té dret al 100 % de la compensació establerta per als treballs en dissabte, diumenge o festiu.

Article 16. Ordre de prelació per a l'adscripció de llocs de treball de segona activitat

L'ordre de prelació de les sol·licituds de pas a llocs de segona activitat ha de ser el següent:

 1. Per accident laboral o malaltia professional (amb tribunal facultatiu previ).
 2. Per accident no laboral o per raó de malaltia comuna (amb tribunal facultatiu previ).
 3. Per raó d'edat

En els punts a) i b) s'ha de tenir en compte, en primer lloc, el grau d'incapacitat i, en igualtat de condicions, ha de tenir preferència la dona policia sobre l'home policia. En segon lloc, l'antiguitat com a personal funcionari i, en igualtat de condicions, la persona sol·licitant de major edat sobre la de menor edat.

En l'apartat c), l'adscripció als llocs de segona activitat s'ha d'efectuar atenent el criteri de l'edat i, si persisteix la igualtat, ha de tenir preferència la dona policia sobre l'home policia. En segon lloc, l'antiguitat com a personal funcionari i, en cas de persistir la igualtat, les aptituds per a desenvolupar el lloc de treball.

Article 17. Llocs de treball de segona activitat

Els llocs de segona activitat s'han d'establir en la RLT de l'Ajuntament d'Algaida, que és l'instrument tècnic o organitzatiu mitjançant el qual s'estructura la classificació i ordenació de llocs de treball que la componen, i en el qual es precisen també els requisits per a l'acompliment de cada lloc.

Les funcions d'aquests llocs s'han de detallar en l'organigrama funcional de la Policia Local.

La segona activitat s'ha de realitzar preferentment en el mateix cos de la Policia Local d'Algaida i no de forma separada d'aquest, però amb funcions complementàries, tot respectant la categoria del personal funcionari.

Anualment la Prefectura de la Policia Local d'Algaida ha de remetre a la Mesa General de Negociació i al Departament de Recursos Humans un estudi organitzatiu sobre la possible modificació de la RLT, per incloure, després de negociar-ho, nous llocs de segona activitat, així com la previsió del personal que, per raó d'edat, pugui passar a aquesta situació.

L'assignació de funcions i la seva modificació han de ser negociats en els fòrums establerts legalment per a la modificació de la RLT i de l'organigrama funcional de la Policia Local.

Les seccions sindicals amb representació a l'Ajuntament d'Algaida han de ser informades i tenir participació, amb veu però sense vot, en tots els processos i sol·licituds de pas a la situació de segona activitat.

La competència per negociar la creació, modificació i supressió de llocs de segona activitat, i l'assignació de funcions dels llocs i la seva modificació corresponen a la Mesa General de Negociació, i s'han d'incloure en la RLT de l'Ajuntament d'Algaida.

Les funcions relatives a cadascun d'aquests llocs es preveuran en l'organigrama funcional de la Policia Local. No obstant això, es poden presentar propostes davant la Mesa General de Personal Funcionari, que, si prosperen, hauran de ser ratificades per aquesta. Les modificacions de la RLT han de publicar- se en el Butlletí Oficial dels Illes Balears.

Article 18. Règim disciplinari i d'incompatibilitat

El personal funcionari de la Policia Local d'Algaida  en situació de segona activitat amb destinació està subjecte al mateix règim disciplinari i d'incompatibilitats que el personal funcionari de la policia local en servei actiu.

El personal funcionari de la Policia Local d'Algaida en situació de segona activitat sense destinació està sotmès al règim general de la funció pública.

L'exercici d'activitats connexes amb les funcions desenvolupades en els darrers dos anys immediatament anteriors al pas a la situació de segona activitat ha de ser autoritzat per la Batlia.

Article 19. Jubilació

La jubilació forçosa dels membres de la Policia Local d'Algaida s'ha d'ajustar a les disposicions contingudes en la normativa bàsica estatal aplicable a les policies locals.

En el cas que es reguli la jubilació parcial anticipada per al personal funcionari públic, s'ha de dur a terme la deguda adequació reglamentària per compatibilitzar la segona activitat.

Article 20. Formes i sistemes de provisió amb destinació

Els llocs de segona activitat s'han d'adjudicar d'acord amb els criteris establerts en l'article 16 del present Reglament.

El Ple de l'Ajuntament ha d'aprovar anualment els llocs de segona activitat que poden ser ocupats per personal funcionari de la policia local en aquesta situació.

Quan, per jubilació o per un altre motiu, quedin vacants llocs de segona activitat, aquests poden ser ocupats, mitjançant un sistema de mobilitat, pel personal funcionari de la Policia Local que es trobi en situació de segona activitat, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, i s'ha d'aplicar, si s'escau, l'article 16 del present Reglament. Si malgrat aquesta mobilitat, continuessin quedant vacants llocs de segona activitat, el personal interessat que els sol·liciti podrà sol·licitar ocupar-los directament.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.