Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 13224
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de construcció d’una bodega per al processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, annexa a explotació vitivinícola, a la parcel·la 279, polígon 4, del TM d’Alaró (75a/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 17 de novembre de 2021, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de construcció d'una bodega per al processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, annexa a explotació vitivinícola, a la parcel·la 279, polígon 4, del TM d'Alaró , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

D'acord amb l'article 13.2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II d'aquesta Llei. Entre els projectes inclosos a l'annex 2 del Decret legislatiu, el «Proyecto de construcción de una bodega para el procesado y almacenamiento de caldos de cosecha propia, anexa a explotación vitivinícola, en la parcela 279, polígono 4, del T.M. Alaró»», s'inclou als punts 1 i 2 del grup 5:

1. Instal·lacions industrials situades en sòl rústic.

2. Indústries de qualsevol classe, quan produeixin residus líquids que no s'evacuïn a través de la xarxa de clavegueram.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret Legislatiu 1/2020, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte pretén la construcció d'una bodega per al processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, com a activitat annexa i complementària a una explotació vitivinícola, inscrita amb el núm. 22.247 en el Registre Insular Agrari – categoria de preferent –, i al Registre vitivinícola de la Conselleria d'Agricultura.

L'explotació referida es troba a la Finca de Son Antem, localitzada a la parcel·la 279, del polígon 4 (TM d'Alaró), amb una superfície cadastral de 33,71 ha. L'actual titular de la propietat va adquirir l'any 2019 l'explotació agrària existent, basada principalment en el cultiu de fruits secs, a més de pastures per al ramat oví, que va complementar posteriorment amb la plantació de 17,28 ha de vinya. La parcel·la disposa també d'un edifici principal (antigues cases de la possessió, on es troba l'habitatge dels propietaris), un solàrium i una piscina, a més d'altres edificacions destinades a ús agrícola (dos petits magatzems i dues casetes agrícoles de petites dimensions i anteriors a l'any 1856, que s'han de rehabilitar), a més de dos aljubs per a l'emmagatzematge d'aigua. D'acord amb el document ambiental (pàg. 14), «en la parcela existe un edificio principal, un solárium y piscina que se destina al uso de agroturismo». No obstant això, segons l'autor responsable del document ambiental, s'aclareix que aquest seria un ús previst per al futur, ja que actualment el seu ús és exclusivament particular.

Segons el document ambiental, no existeix cap nau o espai similar dins l'explotació agrícola on es pugui desenvolupar l'activitat prevista.

D'aquesta manera, la bodega es construirà com una nova edificació aïllada de la finca, amb una ocupació de 985,60 m2 i constarà de planta baixa soterrània, planta pis i diversos entresolats interiors on es duran a terme les principals activitats d'elaboració i criança, i emmagatzematge del vi. La planta baixa tendrà un acabat exterior amb pedra de l'entorn i la planta pis serà de panells prefabricats de formigó de color ocre. La fusteria serà d'alumini amb ruptura de pont tèrmic de color negre. Els vidres seran de tipus climalit amb doble vidre de seguretat a cada cara.

La bodega se situarà devora el camí existent i pròxima també a la carretera Ma-2021. Les instal·lacions necessàries per al funcionament de l'activitat (aljubs, sales de maquinària) es preveuen totalment enterrades o integrades a l'edifici, amb l'objecte de proporcionar inèrcia tèrmica, adequada per a l'activitat. D'aquesta manera, aproximadament un 35% de tota l'obra construïda s'efectuarà enterrada, aprofitant el pendent topogràfic del terreny. Per altra banda, la coberta de l'edificació serà enjardinada, amb cultiu de vinya. A més, es projecta una petita zona d'administració i atenció al visitant (petita botiga i sala de tastos), amb els seus corresponents serveis higiènics.

D'acord amb el document ambiental, s'estima una producció anual total de 110.000 l de vi (25.000 l de vi blanc + 15.000 l de vi negre + 70.000 l de vi envellit), amb una durada del temps de verema de trenta dies per a processar 10.000 kg/dia de raïm. El nombre màxim de personal associat a l'activitat inclourà 1 enòleg, 1 administratiu i 6 operaris, amb una jornada laboral diària de 5 h.

El procés d'elaboració del vi inclourà:

-Selecció del raïm, per al seu desrapat i posterior eliminació de tiges. La polpa i tiges del raïm seran utilitzades com a esmena orgànica a la mateixa finca.

-Premsat i transport del most resultant de cada varietat de raïm fins al dipòsit de vi corresponent, per a la seva fermentació.

-Repòs en barrica i clarificació, filtratge i embotellat dels brous.

Quant a l'evacuació i tractament de les aigües residuals de la instal·lació, es preveu disposar de dues fosses sèptiques independents en les seves dues primeres fases de tractament (decantadors de partícules gruixudes i decantadors de sòlids en suspensió i fermentació).

D'una banda, es recolliran les aigües fecals dels lavabos i dependències del personal que mitjançant claveguerons baix rasant abocaran per gravetat a un equip de depuració format per dues fosses sèptiques i acumulador final comú amb capacitat suficient per al personal i ús de la bodega. Aquest depurarà les aigües reduint aproximadament en un 90% els sòlids en suspensió, en un 75-80% en DBO5 i en un 70% en DQO.

Per altra banda, es recolliran tots els possibles abocaments de brous i aigües de neteja a través de canalons, tipus inox, abocant-se finalment a una fossa sèptica d'oxidació total, atès que aquests sistemes tenen un rendiment molt estable cosa que els fa molt adequats per a activitats estacionals, on es realitzaria un tractament primari i un tractament secundari mitjançant fangs actius. La depuració per fangs actius es realitza en un dipòsit ple d'aigua residual, on es mescla l'aire (oxigen) i el fang actiu en suspensió.

La capacitat prevista de les càmeres de decantació de partícules gruixades i de partícules en suspensió i fermentació de les fosses sèptiques independents per a la depuració de les aigües fecals (lavabos i dependències del personal) i per a la depuració de les aigües de neteja i associades directament a l'activitat, serà de 8 m3 i 12 m3, respectivament. L'efluent depurat d'ambdues anirà a un dipòsit d'acumulació comú, amb una capacitat de 30 m3.

Segons el document ambiental, el buidatge de cada fossa es realitzarà periòdicament, la fase sòlida mitjançant gestor autoritzat, mentre que la fase líquida comuna serà bombejada de forma automàtica, mesclant-se amb l'aigua de reg de la finca.

La bodega comptarà amb aigua potable procedent de la xarxa municipal de subministrament d'aigua, així com subministrament d'energia elèctrica, per a poder assolir un subministrament de fins a 150 kW i una potència contractada simultània de 70 kW.

L'activitat cobrirà part del seu consum energètic a partir de fonts renovables, mitjançant captadors solars (4-8 m2), per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS), i la instal·lació de plaques fotovoltaiques (50 kW) fora de la coberta de la bodega.

D'acord amb el document ambiental, es recolliran la totalitat de les aigües pluvials de les diferents cobertes, ja que sota la coberta vegetal del sostre es col·locarà un geotèxtil que dirigirà l'aigua filtrada a un aljub de pluvials, amb capacitat per a 50 m3. L'aigua recollida serà ràpidament utilitzada per a reg, per la qual cosa no es preveuen grans emmagatzematges d'aquesta.

El perímetre de la finca disposa d'una barrera parcial de matollar o vegetació forestal, així com paret de pedra en sec, en la seva unió amb la carretera vella d'Alaró a Santa Maria.

Actualment, els accessos a la finca es realitzen des de la carretera vella d'Alaró a Santa Maria (Ma-2021). Els diferents punts d'accés són els següents:

-Al km 4,5 de la ctra. Ma-2021, utilitzat principalment per a tasques agrícoles.

-Al km 4,1 de la ctra. Ma-2021, a una corba de difícil visibilitat. És l'accés principal a les cases i, per tant, a la parcel·la, encara que també s'utilitzi per a tasques agrícoles. Es preveu que, una vegada construïda la bodega, l'accés de camions i altres vehicles que tenguin per destí les infraestructures d'aquesta utilitzaran aquest nou accés, però en una lineal de la mateixa carretera que sigui de major seguretat en l'accés i sortides per visibilitat, i que connectarà amb els camins agrícoles existents interiors de la mateixa finca.

-Des d'un camí privat, al qual s'accedeix des del camí des Raiguer. És un accés molt poc utilitzat.

3. Avaluació dels efectes previsibles

D'acord amb el document ambiental, es preveuen els impactes següents, en relació amb les fases d'obres, funcionament i desmantellament del projecte:

Durant la fase de construcció, els efectes adversos més rellevants seran la disminució de la qualitat del sòl per eliminació de la capa superficial de terra vegetal, contaminació del sòl i de les aigües superficials per abocament accidental de substàncies contaminants, l'impacte paisatgístic i l'increment del risc d'incendi. Entre els efectes positius, trobam la creació de llocs de feina (tasques de construcció).

Durant la fase de funcionament, els principals impactes negatius seran la disminució de la qualitat de les aigües superficials per abocament accidental de substàncies contaminants i l'impacte paisatgístic. Com a efectes positius, trobam una millora de l'estat dels elements etnogràfics de la parcel·la, atès que existeix un compromís de restauració i manteniment d'aquests. El principal efecte positiu serà la producció d'energia elèctrica, amb el consegüent estalvi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Durant la fase de desmantellament, els principals impactes negatius seran la contaminació del sòl per abocament accidental de substàncies contaminants per gestió inadequada dels residus i increment del risc d'incendi. Entre els efectes positius, trobam la creació de llocs de feina (tasques de desmantellament).

No s'han considerat les emissions acústiques, atès que la maquinària de la bodega per a la producció del vi és de baixa emissió sonora, a més de situar-se en un edifici aïllat en sòl rústic. Per altra banda, els murs, forjats, tancaments i cobertes es projecten amb materials bastant aïllants, i l'edifici es projecta en bona part sota terra, per la qual cosa gran part del renou quedarà absorbit.

El document ambiental reconeix un impacte paisatgístic del projecte. No obstant això, aquest quedarà minimitzat, en projectar-se un nou edifici semiencastat per a l'activitat, aprofitant el pendent topogràfic del terreny i amb una coberta enjardinada de vinya. Es preveu que l'ús de colors en l'edifici sigui concordant amb els existents als sòls de l'entorn (que van del blanquinós de margues llimoses, fins al color d'argiles roges). D'aquesta manera, la bodega es revestirà en la planta baixa de pedra de l'entorn i en la planta pis, s'utilitzaran panells prefabricats de formigó color ocre), sempre en la gamma d'ocres.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha realitzat les consultes següents:

- AENA.

- Direcció Insular d'Urbanisme, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- DG de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut i Consum.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

- Servei d'Agricultura (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari (DG d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural), de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de la DG d' Ordenació del Territori i Urbanisme.

- Servei de Residus i Sòls Contaminats, de la DG de Residus i Educació Ambiental.

- Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei d'Aigües Subterrànies, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

En el moment de redactar el present informe, es disposa dels següents informes de les administracions previsiblement afectades:

- El Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 16 de juny de 2021, va informar el següent:

S'informa que:

Es tracta de la construcció d'una edificació per ús de bodega a una parcel·la agro-forestal. Es preveu que la bodega estigui a la zona agrícola de la parcel·la, marjades amb diferents graus d'ús, i no estarà afectada aquesta edificació per Zona d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR).

Al nord de la zona on es preveu implantar la bodega, a uns 200 m d'aquesta, està la zona forestal de la parcel·la, classificada com zona ZAR.

Ateses aquestes circumstàncies el Servei de gestió forestal i protecció del sòl, com administració afectada, no té cap inconvenient per aquest projecte.

- El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, amb data 23 de juny de 2021, va informar el següent:

Es conclou que:

1. S'informa que l'activitat de la instal·lació de producció de vi és una activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) inclosa dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, per les possibles emissions a l'atmosfera de composts orgànics volàtils (COV) produïts a la fermentació del vi i per les olors.

2. Ja que la producció del vi supera la capacitat de 50.000 l/any, està sotmesa a notificació administrativa per ser una activitat del grup C. El titular haurà de realitzar la notificació a l'òrgan competent, que és la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. A la documentació a presentar d'acord amb els formats i models indicats a la pàgina web http://atmosfera.caib.es, s'haurà d'indicar, entre altres aspectes, si hi haurà equips de combustió, tipus caldera, grup electrogen o d'altres tipus, així com tipus i quantitats estimades de combustibles a utilitzar.

3. En la fase d'obres a més de les mesures correctores proposades s'hauran de tenir en compte bones pràctiques per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica:

http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/guia_pel_control_de_les_emissions_de_pols_de_la_construccio_i_demolicio-30632/.

4. Les noves edificacions que es construeixin, han d'anar en concordança amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica. En particular amb els articles 32, 41 i 42 descrits a l'apartat de consideracions. En el cas d'aquest projecte es compleix amb els condicionants descrits a la llei.

- El Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 30 de juny de 2021, va informar el següent:

Es conclou que:

Inform FAVORABLEMENT sobre el projecte de bodega per a processament i emmagatzematge de brous de collita pròpia annexa a explotació vitivinícola, polígon 4, parcel·la 279 T.M. Alaró.

- La DG de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut i Consum, amb data 26 d'agost de 2021, va informar el següent:

S'informa favorablement condicionat a:

1. Compliment de les mesures preventives i correctores establertes a l'estudi d'impacte ambiental de referència.

2. Obtenció de l'autorització de la DG de Recursos Hídrics per la instal·lació de les fosses sèptiques.

3. L'aigua de consum humà ha de complir amb la normativa vigent:

a) Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

b) Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

4 Obtenció de l'autorització per reutilització d'aigües regenerades segons el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

- El Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics, amb data 9 de setembre de 2021, va informar el següent:

Informam favorablement condicionat al compliment dels següents condicionants:

1. En relació al sistema de depuració i a la reutilització de les aigües depurades:

-El sistema projectat haurà de complir amb les condicions de depuració i amb l'establert a l'article 80 i l'Annex 3 del PHIB 2019, per als establiments amb activitats econòmiques, essent preceptiu obtenir un informe favorable de l'Administració hidràulica.

-Si també es volen reutilitzar les aigües depurades com a complement per al reg de l'explotació agrària, segons el disposat a l'art. 80.8 del PHIB 2019 i l'Annex II del RD 1620/2007, s'haurà de sol·licitar una autorització de reg, la qual es regirà per l'esmentada normativa.

2. Atès que la zona presenta un nivell de la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers moderat, s'atendrà al que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística: «Durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries».

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte pretén la construcció d'una bodega per al processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, com a activitat annexa i complementària a una explotació vitivinícola, amb 17,28 ha de vinya i una superfície cadastral de 33,71 ha.

La bodega es construirà com una nova edificació aïllada de la finca, amb una ocupació de 985,60 m2 i constarà de planta baixa soterrània, planta pis i diversos entresolats interiors on es duran a terme les principals activitats d'elaboració i criança, i emmagatzematge del vi. La planta baixa tendrà un acabat exterior amb pedra de l'entorn i la planta pis serà de panells prefabricats de formigó de color ocre. La fusteria serà d'alumini amb ruptura de pont tèrmic de color negre. Els vidres seran de tipus climalit amb doble vidre de seguretat a cada cara. Es situarà devora el camí existent i pròxima també a la carretera Ma-2021. Les instal·lacions necessàries per al funcionament de l'activitat (aljubs, sales de maquinària) es preveuen totalment enterrades o integrades a l'edifici, amb l'objecte de proporcionar inèrcia tèrmica, adequada per a l'activitat. D'aquesta manera, aproximadament un 35% de tota l'obra construïda s'efectuarà enterrada, aprofitant el pendent topogràfic del terreny. Per altra banda, la coberta de l'edificació serà enjardinada, amb cultiu de vinya. A més, es projecta una petita zona d'administració i atenció al visitant (petita botiga i sala de tastos), amb els seus corresponents serveis higiènics.

D'acord amb el document ambiental, s'estima una producció anual total de 110.000 l de vi (25.000 l de vi blanc + 15.000 l de vi negre + 70.000 l de vi envellit), amb una durada del temps de verema de trenta dies per a processar 10.000 kg/dia de raïm. El nombre màxim de personal associat a l'activitat inclourà 1 enòleg, 1 administratiu i 6 operaris, amb una jornada laboral diària de 5 h.

Quant a l'evacuació i tractament de les aigües residuals de la instal·lació, es preveu disposar de dues fosses sèptiques independents en les seves dues primeres fases de tractament (decantadors de partícules gruixudes i decantadors de sòlids en suspensió i fermentació). D'una banda, es recolliran les aigües fecals dels lavabos i dependències del personal que mitjançant claveguerons baix rasant abocaran per gravetat a un equip de depuració format per dues fosses sèptiques i acumulador final comú amb capacitat suficient per al personal i ús de la bodega. Aquest depurarà les aigües reduint aproximadament en un 90% els sòlids en suspensió, en un 75-80% en DBO5 i en un 70% en DQO. Per altra banda, es recolliran tots els possibles abocaments de brous i aigües de neteja a través de canalons, tipus inox, abocant-se finalment a una fossa sèptica d'oxidació total, atès que aquests sistemes tenen un rendiment molt estable cosa que els fa molt adequats per a activitats estacionals, on es realitzaria un tractament primari i un tractament secundari mitjançant fangs actius. La depuració per fangs actius es realitza en un dipòsit ple d'aigua residual, on es barreja l'aire (oxigen) i el fang actiu en suspensió. L'efluent depurat d'ambdues fosses sèptiques anirà a un dipòsit d'acumulació comú, amb una capacitat de 30 m3. Segons el document ambiental, el buidatge de cada fossa es realitzarà periòdicament, la fase sòlida mitjançant gestor autoritzat, mentre que la fase líquida comuna serà bombejada de forma automàtica, mesclant-se amb l'aigua de reg de la finca.

La bodega comptarà amb aigua potable procedent de la xarxa municipal de subministrament d'aigua, així com subministrament d'energia elèctrica, per a poder assolir un subministrament de fins a 150 kW i una potència contractada simultània de 70 kW. L'activitat cobrirà part del seu consum energètic a partir de fonts renovables, mitjançant captadors solars (4-8 m2), per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS), i la instal·lació de plaques fotovoltaiques (50 kW) fora de la coberta de la bodega.

D'acord amb el document ambiental, es recolliran la totalitat de les aigües pluvials de les diferents cobertes, ja que sota la coberta vegetal del sostre es col·locarà un geotèxtil que dirigirà l'aigua filtrada a un aljub de pluvials, amb capacitat per a 50 m3. L'aigua recollida serà ràpidament utilitzada per a reg, per la qual cosa no es preveuen grans emmagatzematges d'aquesta.

Actualment, es disposa de diferents accessos a la finca, que es realitzen des de la carretera vella d'Alaró a Santa Maria (Ma-2021).

2. Ubicació del projecte: El projecte es desenvolupa a la Finca de Son Antem, parcel·la 279, del polígon 4 (TM d'Alaró), explotació inscrita en el Registre Insular Agrari (núm. 22.247), amb la categoria de preferent, i al Registre vitivinícola de la Conselleria d'Agricultura.

D'acord amb el PTM, la bodega se situa dins sòl qualificat com a sòl rústic general (SRG). La resta de la parcel·la, no afectada per la bodega es troba qualificada com a SRG-Forestal. Segons les NNSS d'Alaró, es localitza íntegrament dins sòl rústic comú – àrea d'interès agrari (AIA). L'activitat s'ubica dins la Unitat Paisatgística 8 (UP-8) «Raiguer», i la parcel·la afectada té un ús agrari extensiu, corresponent actualment a pastures arbustives.

L'àmbit d'actuació se situa fora d'espais de rellevància ambiental, o espais definits per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, i no es té constància d'afecció a cap hàbitat d'interès comunitari (HIC). D'altra banda, la zona d'estudi es troba afectada per la servitud aeronàutica de l'Aeroport de Palma.

La bodega tampoc es troba afectada per cap APR d'inundació, d'incendis, d'erosió, o d'esllavissament, ni per APT de carreteres. Segons el IV Pla Forestal de les Illes Balears es situa a una zona amb baix risc d'incendi forestal. Els terrenys referits es localitzen damunt la massa subterrània 1809M2 «Penyaflor», aqüífer profund en bon estat qualitatiu i quantitatiu, i moderada vulnerabilitat d'aqüífers a la contaminació.

D'acord amb l'IDEIB, dins la parcel·la afectada pel projecte figuren dues captacions d'aigua autoritzada, una d'elles amb ús domèstic (AAS_14260_Vigent-AAS_14260), i l'altra per al reg (AAS_18446_Vigent-AAS_18446). Així mateix, a l'entorn més pròxim de la Finca de Son Antem trobam tres pous d'abastiment urbà, ubicats dins la zona de restriccions moderades (radi al voltant del pou d'extracció d'entre els 250 i 1.000 metres) del PHIB (CAS_1122_Vigente-A_S7551, CAS_1123_Vigente-DI_38804 i ARE_3675_Vigente-DI_37709).

Segons el Bioatles (quadrícula 1x1, codi 1.871), a l'àmbit d'actuació no figura cap espècie catalogada, ni amenaçada, però existeixen una sèrie d'elements catalogats al “Catàleg d'Elements i Espais Protegits” d'Alaró: Cases de la possessió de Son Antem, un talaiot (Es Claperots) i d'altres elements etnogràfics i arqueològics presents al catàleg. No obstant això, el projecte no intervé en cap d'aquests elements protegits, ni en la zona de protecció circumdant als elements referits.

3. Característiques del potencial impacte: Es considera que l'impacte ambiental de la bodega serà mínim, una vegada construïda, i aplicant les mesures correctores previstes al document ambiental, presentant, per altra banda, alguns impactes positius, com la creació de llocs de feina. No es detecta cap impacte crític, essent els més rellevants aquells associats al risc d'abocament accidental i contaminació del sòl i les aigües subterrànies, a les fases de construcció, funcionament i desmantellament del projecte.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el «Proyecto de construcción de una bodega para el procesado y almacenamiento de caldos de cosecha propia, anexa a explotación vitivinícola, en la parcela 279, polígono 4, del T.M. Alaró», atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades en el document ambiental, signat per la Sra. Irene Moya Pais, geògrafa i directora i redactora del document, amb data 18 de febrer de 2021, de la consultora eima – enginyeria i medi ambient, i les condicions següents:

1. El sistema autònom de depuració projectat haurà de complir amb l'establert a l'article 80 i l'annex 3 del PHIB 2019, per als establiments amb activitats econòmiques, essent preceptiu obtenir un informe favorable de l'Administració hidràulica.

2. Atès que la zona presenta un nivell moderat de vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers, durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries, d'acord amb el que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

3. Així mateix, s'hauran de tenir en compte bones pràctiques per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica: http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/d/guia_pel_control_de_les_emissions_de_pols_de_la_construccio_i_demolicio-30632/.

4. L'aigua de consum humà utilitzada a la instal·lació haurà de complir amb el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i amb el Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

5. S'haurà de mantenir en bon estat la barrera existent de matollar o vegetació forestal al perímetre de la finca, així com la paret de pedra en sec, en la seva unió amb la carretera vella d'Alaró a Santa Maria.

6. S'haurà de pressupostar el seguiment ambiental de les mesures correctores previstes al projecte, detallant quins indicadors s'estudiaran, l'establiment de llindars i les accions que es duran a terme en cas d'incompliment d'aquests.

Així mateix, es recorda que:

- Abans d'iniciar les obres, s'haurà de disposar de la pertinent autorització d'AESA, atès que l'àmbit d'actuació es troba afectat per la servitud aeronàutica de l'Aeroport de Palma, així com d'informe favorable de l'administració competent en matèria d'agricultura, respecte a la nova edificació per a l'activitat de bodega.

- D'acord amb el Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca, en cas d'informe desfavorable de l'administració competent en matèria d'agricultura, respecte de la sol·licitud del promotor d'exoneració de paràmetres urbanístics d'aquesta nova edificació, s'hauran de complir els condicionants de les normes 22 i 42 del PTM.

- D'acord amb el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, la nova edificació per a l'activitat de bodega haurà d'anar en concordança amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, havent de complir en particular amb els articles 32, 41 i 42.

- Atesa la producció anual de vi estimada, el titular de l'activitat, inclosa dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (grup C), ho haurà de notificar a la DG d'Energia i Canvi Climàtic, amb anterioritat a l'inici de l'activitat, indicant, entre altres aspectes, si hi haurà equips de combustió, tipus de caldera, grup electrogen o d'altres tipus, així com tipus i quantitats estimades de combustibles a utilitzar.

- D'acord amb el Servei d'Estudis i Planificació, s'haurà de presentar comunicació prèvia davant la DG de Recursos Hídrics, i, en el termini de dos anys, una declaració responsable de la instal·lació del sistema de depuració, que haurà d'acompanyar amb un document acreditatiu d'adquisició, instal·lació, característiques tècniques, rendiment i pla de manteniment.

- S'haurà de sol·licitar l'autorització pertinent per a l'ús de les aigües depurades com a complement per al reg de l'explotació agrària, segons el que disposa l'art. 80.8 del PHIB 2019 i l'Annex II del RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

- En relació amb l'ús dels subproductes de l'elaboració del vi, s'haurà de garantir que es compleix la normativa vigent i les condicions ambientals per a la producció de compost i la seva reutilització com a esmena orgànica a la finca, seguint les recomanacions del Codi de Bones Pràctiques Agràries.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

Palma, 17 de novembre de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias