Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 11096
Modificacions funcions del lloc de treball F10070001

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MFU-45 i MF-744 relativa a la modificació de les funcions i complement específic del lloc de feina F10070001 de Secretari/ària adjunt/a, d'acord amb la petició del Batle.

 2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

 3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 3 de gener de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 744 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

SJG

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

ÒRGAN:

SJG000

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

UNITAT:

SJG0000000

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F10070001

SECRETARI/ÀRIA ADJUNT/A

1

S

30

271

L

HE

A1

JG1

H1

HE

3012 - SUBESCALA DE SECRETARIA AMB CATEGORIA ENTRADA

 

B2

OD

HA DE DIR:

 

Unitat:

SJG0002000

OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (OTAE)

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F10070001

SECRETARI/ÀRIA ADJUNT/A

1

S

30

118

L

HE

A1

JG1

H1

HE

3012 - SUBESCALA DE SECRETARIA AMB CATEGORIA ENTRADA

 

B2

OD

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

L

LLIURE DESIGNACIÓ

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

HE

HABILITACIÓ ESTATAL

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

OD

ÒRGAN DIRECTIU

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

118

  54.001,50 €

271

  45.676,68 €

MODIFICACIÓ 47 - MODIFICACIÓ DE FUNCIONS TEÒRIQUES

ÀREA:

SJG

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

ÒRGAN:

SJG000

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

UNITAT:

SJG0000000

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

 

CODI

LLOC DE TREBALL

F10070001

SECRETARI/ÀRIA ADJUNT/A

 

 - Dirigir i gestionar la implantació de l'Administració Electrònica a l'Ajuntament de Palma i els seus Organismes Autònoms.

- Coordinar la implantació de l'Administració Electrònica entre l'Ajuntament, societats mercantils municipals, fundacions i resta d'ens dependents.

- Desenvolupar el Full de Ruta de la gestió documental per a l'acompliment de la Llei 39/2015 aprovat per la Junta de Govern.

- Exercir la superior direcció dels registres i arxius electrònics de l'entitat local.

- Gestionar i registrar l'emissió de certificats de signatura electrònica com a responsable d'operacions de registre (ROR).

- Impulsar i cooperar en totes aquelles tasques que directa o indirectament tenguin relació amb l'administració electrònica, les plataformes d'intermediació de dades i/o altres sistemes electrònics habilitats.