Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 13424
Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020, (BOIB núm. 216, d'31 de desembre), es va aprovar la convocatòria informativa de beques de transport dirigides als treballadors desocupats i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

En data 10 de desembre de 2021, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB va dictar Resolució per la qual es va autoritzar i disposar la despesa, es va reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022.

Des del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 hem detectat errades en l'annex i en l'informe previ del cap de Servei.

Fonaments de dret

1.L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2.L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que “la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.”

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la resolució de data 10 de desembre de 2021 en els termes següents:

A l'antecedent de dret on diu:

«59.419,49 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 21020»

Ha de dir:

«59.024,59 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 00 21020»

A la proposta de resolució on diu:

«59.419,49 € a c`àrrec de la partida 76101 322D11 48000 0021020»

Ha de dir:

«59.024,59 € a càrrec de la partida 76101 322D11 48000 0021020»

A l'Annex 1 on diu:

«02289488E 664,15 307/20 22318 2021»

Ha de dir:

«02289488E 269,25 307/20 22318 2021»

A l'Annex 1 on diu:

«47782344M 215,25 615/20 22306»

Ha de dir:

«47782344M 215,25 615/20 22360»

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de desembre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)