Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 13385
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2022 per la qual es publiquen les instruccions per a l’obtenció de l’índex socioeconòmic i cultural (ISEC) dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Des de fa diverses dècades, la recerca educativa ha revelat que els resultats dels alumnes en proves de rendiment estan modulats tant per factors contextuals relacionats amb el seu entorn social i familiar com pels relatius a processos organitzatius d'aula i de centre.

2. L'indicador de context amb major poder explicatiu dels resultats dels alumnes és l'índex socioecononòmic i cultural (ISEC), que es calcula a partir d'informació relativa al nivell d'estudis, la situació laboral i la professió dels pares o tutors legals, així com el nombre de llibres i recursos per a l'estudi en el domicili familiar. Aquest índex normalitzat permet contextualitzar i interpretar de forma més adequada els resultats acadèmics dels alumnes pel fet de relacionar-los amb diferents variables que tenen a veure amb l'èxit escolar, la qualitat i l'equitat educatives, i ajuda l'Administració educativa a prendre decisions per fer possibles aquests principis.

3. En les avaluacions externes internacionals (PISA, TIMSS i PIRLS), nacionals i autonòmiques (avaluacions de diagnòstic i avaluacions finals d'etapa de l'educació primària i l'educació secundària obligatòria) realitzades fins ara, la informació necessària per analitzar tant el context com els processos i recursos educatius es recull mitjançant qüestionaris adreçats als alumnes dels nivells educatius avaluats i a les seves famílies, als directors i als professors de cada centre. En aquestes avaluacions, l'ISEC s'expressa com una variable tipificada amb mitjana zero i desviació típica 1, en què els valors negatius de l'índex assenyalen que l'entorn socioeconòmic i cultural de les famílies de l'alumnat d'un centre és més desfavorable que el valor mitjà de l'ISEC calculat amb el conjunt de tots els centres.

4. La disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que els centres docents poden recollir les dades personals del seu alumnat que siguin necessàries per exercir la seva funció educativa. Aquestes dades poden fer referència a l'origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i als resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l'educació i orientació dels alumnes. També estableix que els pares o tutors i els mateixos alumnes han de col·laborar en l'obtenció de la informació a què fa referència aquesta disposició i que la incorporació d'un alumne a un centre docent suposa el consentiment per al tractament de les seves dades i, si s'escau, la cessió de dades procedents del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment, en els termes que estableix la legislació sobre protecció de dades. Així mateix, especifica que en el tractament de les dades de l'alumnat s'aplicaran normes tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat i la confidencialitat. El professorat i la resta del personal que, en l'exercici de les seves funcions, accedeixi a dades personals i familiars o que afectin l'honor i la intimitat dels menors o les seves famílies quedarà subjecte al deure de sigil.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2005, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. El Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (BOIB núm. 138, d'11 de novembre), el qual indica que són funcions d'aquest organisme, en el marc de l'avaluació dels sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració de sistemes d'avaluació per als diferents ensenyaments regulats per la normativa vigent, així com l'elaboració d'informes i propostes en relació amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i amb l'adequació del sistema educatiu a les necessitats educatives i a les demandes socials.

Per tot això, dict la següent

Resolució

  1. Establir i aprovar el procediment per obtenir un indicador que sintetitzi, per a cada centre educatiu de les Illes Balears sostingut amb fons públics, la informació sobre els factors socioeconòmics i culturals del context dels alumnes que cursen ensenyaments obligatoris.

  2. Encarregar a l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) la responsabilitat de dissenyar i planificar l'aplicació dels instruments necessaris per a la recollida de dades, de coordinar-ne el procés i d'analitzar les dades obtingudes.

  3. Ajustar el procés de recollida de dades en els centres educatius al que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució.

  4. Garantir que les dades recollides durant el procés no s'utilitzaran per fer valoracions individuals dels alumnes, que la informació subministrada per les famílies serà confidencial i que es preservarà l'anonimat de l'alumnat.

  5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de gener de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

 

ANNEX

Instruccions per a l'obtenció de l'ISEC de centre

Aspectes generals

Objectiu: Disposar d'un índex socioeconòmic i cultural (ISEC) de centre.

Responsables: Equips directius dels centres, tutors dels grups d'educació primària (EP) i d'educació secundària obligatòria (ESO) i orientadors educatius.

Instrument: Qüestionari individualitzat que es distribuirà a les famílies dels alumnes de centres d'EP i d'ESO sostinguts amb fons públics

Procediment per a l'obtenció i actualització anual de l'ISEC de centre: Per tal d'obtenir un índex al més fiable possible, durant el curs 2021-2022 els centres distribuiran el qüestionari entre les famílies dels alumnes de tots els nivells de les etapes d'EP i d'ESO. A partir del curs 2022-2023, per actualitzar l'índex només caldrà aplicar-lo a les famílies dels alumnes que inicien cada etapa (1r d'EP o 1r d'ESO); i, a partir del curs 2024-2025, s'hi hauran d'afegir, a més, les famílies dels alumnes de 4t d'EP.

Termini d'aplicació del qüestionari: Gener.

Data límit d'introducció de les respostes al GESTIB: 15 de febrer.

Gestió del procés i dels resultats

En l'inici del procés, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres trametrà a la direcció del centre les orientacions i especificacions de les tasques del procés, els documents necessaris per dur-lo a terme i el qüestionari adreçat a les famílies amb què es recollirà la informació necessària per elaborar l'ISEC de centre.

Per tal d'obtenir la major fiabilitat de l'índex, cal disposar del màxim nombre possible de qüestionaris emplenats. Per facilitar la resposta de les famílies d'origen estranger amb desconeixement de les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears es disposarà de traduccions en diverses llengües.

La confidencialitat de les dades recollides es garanteix pel fet que el qüestionari distribuït en paper assignat a cada alumne s'identifica amb un codi individual, que només coneixerà el tutor, en lloc d'utilitzar el nom de l'alumne. Qualsevol informació recollida serà tractada de forma estrictament confidencial i només s'utilitzarà per a l'elaboració de l'índex per part de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i en cap cas serà utilitzada per fer valoracions individuals de l'alumnat.

Els encarregats de la coordinació i la gestió d'aquest procés seran els equips directius i els tutors dels grups amb la col·laboració del departament d'orientació quan sigui necessari.

Un cop finalitzat el procés, la Conselleria d'Educació i Formació Professional comunicarà a cada centre el valor del seu ISEC, però en cap cas no en farà valoracions públiques.

L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) ha de proporcionar suport tècnic i assessorament als centres per dur a terme la recollida d'informació i el Departament d'Inspecció Educativa (DIE) supervisarà l'execució correcta del procés.