Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 12005
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Les Andreves, formada pel parc fotovoltaic Les Andreves 1, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Good Wind Entertainment SL, i Les Andreves 2, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Ventaja Solar 2 SL, al polígon 2 parcel·la 594 de Sant Llorenç des Cardassar

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 16 d'agost de 2019 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Jordi Quer Sopeña, en nom i representació de les empreses Good Wind Entertainment SL i Ventaja Solar 2 SL on sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes.

2. El 8 de novembre de 2019 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varis escrits signats per Jordi Quer, en nom i representació de les empreses Good Wind Entertainment SL i Ventaja Solar 2 SL on s'aporta un nou projecte ja que es van detectar errades a la documentació inicial.

3. El 23 de desembre de 2019 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un nou escrit on s'aporta l'estudi d'impacte ambiental amb les correccions introduïdes al projecte.

4. El 17 de gener de 2020, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública.

5. El 17 de gener de 2020, es varen fer les consultes a les administracions afectades i a les persones interessades en l'expedient.

6. El 25 de gener de 2020, es va publicar en el BOIB l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies (BOIB núm. 11).

7. El 19 de febrer de 2020, l'ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va emetre una resolució de batlia de conformitat amb la declaració d'utilitat pública i autorització administrativa del projecte.

8. El 16 de juny de 2020, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al·legacions durant el procediment.

9. El 16 de juny de 2020, es va trametre tota la documentació a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per a l'inici de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte.

10. El 26 de juny de 2020, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca va emetre el corresponent acord amb sentit favorable amb condicions sobre el projecte.

11. El 16 de desembre de 2020, es va rebre l'informe favorable de la Direcció General d'Agricultura sobre el projecte.

12. El 18 de febrer de 2021, el ple de la Comissió de Medi Ambient va emetre la declaració d'impacte ambiental de l'agrupació fotovoltaica Les Andreves.

13. El 16 de juny de 2021, el promotor va presentar el projecte d'execució del parc fotovoltaic.

14. L'11 de novembre de 2021, el promotor va presentar una addenda al projecte d'execució del parc fotovoltaic en què es modifica la potència unitària dels panells a 370 Wp, es modifica la posició dels inversors en la zona de Les Andreves 2 i es modifica el creuament de la carretera per a la interconnexió de l'agrupament fotovoltaic.

 

15. El 27 de desembre de 2021 l'ajuntament va trametre la resolució de batlia de 23 de desembre de 2021 per la qual informava favorablement l'addenda al projecte d'execució.

16. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació amb una sèrie de condicions.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Les Andreves 1, promogut per Good Wind Entertainment SL (NIF B87778288), amb les característiques següents:

 • Expedient RE 015/19 parc fotovoltaic Les Andreves 1.
 • Situació: polígon 2 parcel·la 594, en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, amb una ocupació de 34.600,8 m2.
 • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 5.079,36 kWp i 4.042,35 kWn, que consta de 13.728 panells solars de 370 Wp de potència unitària, 39 inversors de 103,65 kWn cada un, dos centres de transformació i un centre de maniobra i mesura.
 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada i connexió sobre la línia de distribució “Comellar” mitjançant torre de conversió aèria – soterrada ubicada a les coordenades X: 531.011 Y: 4.382.935.
 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
 

2. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Les Andreves 2, promogut per Ventaja Solar 2, SL (NIF B88225495), amb les característiques següents:

 • Expedient RE 016/19 Parc fotovoltaic Les Andreves 2.
 • Situació: polígon 2 parcel·la 594, en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, amb una ocupació de 34.647,18 m2.
 • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 5.079,36 kWp i 4.042,35 kWn, que consta de 13.728 panells solars de 370 Wp de potència unitària, 39 inversors de 103,65 kWn cada un, dos centres de transformació i un centre de maniobra i mesura.
 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada i connexió sobre la línia de distribució “Penyal” mitjançant torre de conversió aèria – soterrada ubicada a les coordenades X: 531.039 Y: 4.382.935.
 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

3. Declarar la utilitat pública de la instal·lació fotovoltaica als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

4. Aprovar el projecte d'execució de l'agrupació fotovoltaica Les Andreves connectada a xarxa – Parc Fotovoltaic Les Andreves 1 – Parc Fotovoltaic Les Andreves 2- , signat pels enginyers Jordi Quer i Antoni Bisbal el juny de 2021, i l'addenda al projecte, signada el novembre de 2021, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut, condicionat al compliment dels punts següents:

 • Les actuacions s'han d'executar fora de l'època de reproducció de les aus, que va de l'1 de febrer al 30 de juny.
 • Una vegada atorgada l'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i avaluació d'impacte ambiental i abans de començar l'obra s'haurà de formalitzar una fiança davant l'ajuntament que serà calculada juntament amb la quantia de l'impost d'ICIO a abonar també a l'ajuntament. A més, a l'addenda presentada també es modifiquen elements de la instal·lació, pel que s'haurà de modificar el pressupost d'execució, si escau.

5. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

 • Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
 • Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.
 • Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més d'incloure el contingut mínim establert en la Llei d'avaluació ambiental, ha de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció, amb una periodicitat de quinze dies, que certifiquin el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015 i els condicionants de la declaració d'impacte ambiental i dels altres informes emesos.
 • Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la gestió correcta dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.
 • Autoritzacions pertinents referents a l'establiment o pas de les instal·lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel·la.
 • Compromís del promotor de realitzar la sembra de cultius herbacis, o un altra explotació agrària, a l'àrea dels parcs perquè pugui ser emprat com a zona d'alimentació i espai vital per a les aus, a més de possibilitar l'explotació de ramaderia ovina.
 • Justificant que acrediti l'inici del procediment d'oferta per a la participació local del parc fotovoltaic previst a l'article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

6. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

7. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

8. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 5 de gener de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/03/2021)