Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 11085
MF-726 Creació de lloc de feina oficina d'administració electrònica (OTAE)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-726 relativa a la creació de llocs de feina a l'oficina de l'Administració electrònica, d'acord amb la petició del Secretari adjunt.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 3 de gener de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 726 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

SJG

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

ÒRGAN:

SJG000

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS

UNITAT:

SJG0002000

OFICINA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (OTAE)

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20250090

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU/IVA DE L'OTAE

1

S

26

61

CE

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

F22150120

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIU/IVA DE L'OTAE

1

S

22

65

CE

AJP

A2, C1

JG1

H1

AG

3052 - SUBESCALA DE GESTIÓ

 

3053 - SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

C1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

CE

CONCURS ESPECÍFIC

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

61

  26.586,70 €

65

  19.555,20 €