Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 12024
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar  en el BOIB la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2021 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

2. Els expedients llistats a l'annex van presentar a la conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius una sol·licitud de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

3. Els titulars dels expedients que apareixen a l'annex han presentat un escrit en el que indiquen que renuncien a l'esmentada subvenció.

Consideracions jurídiques

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

 

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

3. L'article 94, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que l'Administració, en el supòsit de renúncia de la persona interessada als seus drets, acceptarà la renúncia completament i resoldrà el procediment declarant aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables. 

Per tot l'anterior, dict la següent,

Resolució

1. Acceptar la renúncia a la subvenció presentada pels beneficiaris dels expedients que apareixen a l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i per tant, arxivar l'expedient.

3. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades. 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'1 mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de gener de 2022 

El director general d' Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB 31 de 4-3-2021)

 

ANNEX 1 Llistat de beneficiaris que han renunciat a la subvenció

Expedient

Beneficiari

NIF

FOTEMPAR21-227/2021

JFR HOTELS SL

***0203**

FOTEMPAR21-491/2021

CARROCERIAS IBIZA,SL

***4565**

FOTEMPAR21-732/2021

B.TRUYOL Y A. ALLES CB

***9585**

FOTEMPAR21-1015/2021

HERMANOS COLOMAR RIBAS SL

***3419**

FOTEMPAR21-1095/2021

UCO SA POBLA, S.A.L.

***4783**

FOTEMPAR21-1614/2021

JENNIFER ROSSEMARY WILLIAMSON

****5010*

FOTEMPAR21-1948/2021

SPIRIT OF SON FUSTER S.L.U.

***5946**

FOTEMPAR21-2156/2021

CALA EN FENOLL SL

***9796**

FOTEMPAR21-2752/2021

RESIDENCIA CAN GRANADA SLU

***2478**