Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 12414
Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’acorda la modificació del plànol de distribució d’amarraments del port de Porto Cristo

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, reunit en la sessió del dia 16 de desembre de 2021, va acordar el següent:

Primer. Aprovar les rectificacions/modificacions realitzades sobre el Projecte de distribució d'amarraments del port de Porto Cristo, d'acord amb l'informe tècnic i el plànol de distribució d'amarraments que s'adjunta com a annex I.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord al web de Ports de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

El vicepresident executiu

Francisco Javier Ramis Otazua

Documents adjunts