Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 14390
Atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució de batlia núm. 2546, de data 21 de desembre de 2021, s'ha procedit l'atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020, la qual es transcriu a continuació:

“RESOLUCIÓ DEFINITIVA PER A L'ATORGAMENT DEFINITIU DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES, TEMPORADA 2020

Antecedents

1. Dia 9 de març de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic 2020-22, (BOIB 31 de dia 12 de març de 2020), en el qual hi figuren les subvencions als clubs esportius d'Alcúdia, per a la promoció i el foment de l'esport.

2. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats programes d'interès general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.

3. En aquest sentit l'Àrea d'Esports, mitjançant les bases reguladores de subvencions per entitats esportives, estableix el procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.

4. Aquest procediment, a la vista de l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

5.Pressupost general de l'Ajuntament d'Alcúdia de l'exercici 2021, aprovat definitivament dia 20 de març de 2021, en el què figura la partida pressupostària ES 341 489000 Subvencions Entitats Esportives, amb una dotació econòmica de  52.000,00 €. 

6. En data 5 de d'octubre de 2021 es va aprovar una reserva de crèdit RC 011409 per un import de 52.000,00 € amb càrrec a la partida ES 341 489000 (SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS 2021) destinat a la present convocatòria.

7. En data 23 d'octubre de 2021 es va publicar al Bolletí Oficial amb les Illes Balears, (BOIB Núm. 145 de 23 d'octubre de 2021) les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021.

8. La convocatòria està registrada a la Base Nacional de Subvencions amb el Còdic BDNS 591449 de conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

9. L'extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives va esser publicat en el BOIB num. 148 de 28 d'octubre de 2021.

10. Vist que totes les entitats esportives sol·licitants es troben al corrents amb les obligacions tributaries.

11. Vist la resolució definitiva d'admesos i exclosos, repartició de punts provisionals i esmenes per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020,

12. Vist l'acta de la comissió avaluadora amb data de signatura de 15 de desembre de 2021 que a continuació es transcriu:

13. Vist l'informe tècnic per a l'atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020, amb data de signatura de 15 de desembre de 2021.

14. Vist la proposta del regidor d'esports que a continuació es transcriu: 

“Antecedents

1. Dia 9 de març de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic 2020-22, (BOIB 31 de dia 12 de març de 2020), en el qual hi figuren les subvencions als clubs esportius d'Alcúdia, per a la promoció i el foment de l'esport.

2. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats programes d'interès general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.

3. En aquest sentit l'Àrea d'Esports, mitjançant les bases reguladores de subvencions per entitats esportives, estableix el procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.

4. Aquest procediment, a la vista de l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

5. Pressupost general de l'Ajuntament d'Alcúdia de l'exercici 2021, aprovat definitivament dia 20 de març de 2021, en el què figura la partida pressupostària ES 341 489000 Subvencions Entitats Esportives, amb una dotació econòmica de  52.000,00 €. 

6. En data 5 de d'octubre de 2021 es va aprovar una reserva de crèdit RC 011409 per un import de 52.000,00 € amb càrrec a la partida ES 341 489000 (SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS 2021) destinat a la present convocatòria.

7. En data 23 d'octubre de 2021 es va publicar al Bolletí Oficial amb les Illes Balears, (BOIB Núm. 145 de 23 d'octubre de 2021) les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021.

8. La convocatòria està registrada a la Base Nacional de Subvencions amb el Còdic BDNS 591449 de conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

9.    L'extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives va esser publicat en el BOIB num. 148 de 28 d'octubre de 2021.

10. Vist que totes les entitats esportives sol·licitants es troben al corrents amb les obligacions tributaries.

11. Vist la resolució definitiva d'admesos i exclosos, repartició de punts provisionals i esmenes per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020,

12. Vist l'acta de la comissió avaluadora amb data de signatura de 15 de desembre de 2021.

13. Vist l informe tècnic per a l'atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020, amb data de signatura de 15 de desembre de 2021.

Proposo el següent acord,

Primer.- Aprovar l'atorgament definitiu i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament amb les quanties següents beneficiaris al compte corrent bancari que consta a l'expedient.

Segón.- Publicar la pertinent resolució al taulell d'edictes i a la Web d'Esports de l'Ajuntament d'Alcúdia www.alcudiaesports.com.”

15. Vist l'informe l'informe de fiscalització prèvia subvencions en règim de concurrència competitiva per a les subvencions per entitats esportives que a continuació es transcriu l'extracte de la seva conclusió:

“A la vista del resultat de les comprovacions realitzades, en relació amb l'anàlisi del compliment dels requisits que, d'entre els d'obligatòria revisió, són aplicables a aquest expedient, s'emet INFORME FAVORABLE de fiscalització prèvia.”

RESOLC:

Primer.-  Convalidar la proposta de 17 de desembre de 2021 del Regidor d'Esports.

Segon.- Aprovar l'atorgament definitiu i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament amb les quanties que s'indiquen a continuació  amb càrrec a la partida ES 341 489000:

Nom / Raó Social

CIF

Atorgament definitiu

Gimnástico de Alcúdia

***6553**

 0 €

Unión Deportiva Alcúdia

 ***4012**

 0 €

Societat Esportiva Alcudia Futsal

***5813**

0 €

Club de Voleibol Alcúdia

***8483**

0 €

Club Bàsquet Nord

***6336**

0 €

Club Shiro-Te

***6604**

904,69 €

 

Tercer.- Publicar la present resolució al taulell d'edictes i a la Web d'Esports de l'Ajuntament d'Alcúdia www.alcudiaesports.com.

Quart.- Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.”

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Alcúdia, en data de la signatura (30 de desembre de 2021)

La batllessa

Bàrbara Rebassa Bisbal