Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 12822
Segona remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 23 de desembre de 2021, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

“(...)

PRIMER.- APROVAR la despesa per un import de 47.500 euros que aniran a càrrec de la partida  pressupostària 2021.1.430.48000.01 del pressupost general del Consell Insular de Formentera de l'any 2021.  

SEGON.- ACCEPTAR la justificació i, en conseqüència, reconèixer l'obligació per import  de 47.500, ordenar el pagament i pagar l'import en concepte d'ajuts, a les següents persones sol·licitants, atenent que han complert tots els requisits establert a les bases reguladores de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l'any 2021, segons l'establert a l'informe proposta de la Comissió avaluadora constituïda per l'atorgament d'aquests ajuts, de data 20 de desembre de 2021:

Expedient

Interessat/Empresa

Tipus d' empresa

DNI/CIF

Quantia  €

2021/6213

ALMA FORMENTERA SL

SL

***9705**

7.000

2021/6624

MARIA NIEVES MAYANS MASDEU

Autònom

***5268**

2.500

2021/6658

VICENTE COSTA FERRER

Autònom

***5926**

2.500

2021/6662

EVA MARIA CRUZ GODOY

Autònom

***2489**

2.500

2021/6665

ESPERANZA FERRER FERRER

Autònom

***2966**

2.500

2021/6669

TOMÁS CABEZUELO ESTEO

Autònom

***6024**

3.500

2021/6703

SARA CASELLI

Autònom

***1745**

2.500

2021/6712

MATTEO MANZO

Autònom

****6725*

4.000

2021/6724

APTS. MARCELINO

CB

***8582**

2.500

2021/6766

POKE FORMENTERA ESPJ

ESPJ

***6255**

2.000

2021/6770

TERRAMOLL SL

SLU

***1811**

3.500

2021/6781

FORMENTERA BLUE BOATS ESPJ

ESPJ

***9963**

2.000

2021/6783

CHEROKEE 19 ESPJ

ESPJ

***6109**

2.500

2021/6799

DIEGO LOVATO 

Autònom

****1726*

2.000

2021/6822

PILAR SERRA JUAN

Autònom

***5612**

2.500

2021/6832

RITA CARDONA RIBAS

Autònom

***4214**

3.500

TERCER.- EXCLOURE a les següents persones sol·licitants que no han complit amb algun dels criteris que s'estableixen en les bases de la convocatòria:

Expedient

Interessat/Empresa

DNI/CIF

Motiu exclusió

2021/6395

PAOLA ROTTI GIANET

****0514*

Incompliment art. 2.4 k) i 2.8

2021/6399

SERGIO ALEJANDRO BURGUETE VAZQUEZ

****0838*

Incompliment art. 2.8

2021/6435

LOS PIBES CB

 ***0664**

Incompliment art. 2.4 d)

2021/6452

ADA VALENTINA LLORENS MATUTE

***6683**

Incompliment art. 2.3 i 2.4 b) 

2021/6828

ROSA IRANZO CUARTIELLA

***2113**

Incompliment art. 2.4 b)

2021/6833

GIULIETTA ALINA ESCANDELL BORTOLAZZI

***6084**

Incompliment art. 2.4 k)

QUART.- PUBLICAR l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

SISÈ.- TRALLADAR aquest acord al departament d'Intervenció i Tresoreria del Consell Insular de Formentera, als efectes adients.

SETÈ.- NOTIFICAR a les persones interessades el present acord a través de la pàgina web del Consell Insular de Formentera i del tauler d´anuncis.

(...)”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

   

Formentera, 30 de desembre de 2021

La presidenta del Consell Insular de Formentera

Ana Juan Torres